สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน259,809.33373,789.91-43.9 %0.08,822.14995.0088.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร12,579.1217,735.00-41.0 %0.0997.32388.6561.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ไม่ครบ15,258.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ582.29ประเมินไม่ได้0.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ไม่ครบ24,096.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ164.16ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 272,388 391,525 0.00 % 9,819 1,384 0.00 %