กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก602,314.751,236,526.00-105.3 %0.019,312.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)250,352.69262,097.00-4.7 %0.08,912.8244,556.90-399.9 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)717,742.25477,576.0333.5 %5.022,660.7719,580.1013.6 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )ไม่ครบ223,023.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,158.65ประเมินไม่ได้0.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)ไม่ครบ59,842.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)ไม่ครบ17,596.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ276.00ประเมินไม่ได้0.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)119,837.2391,908.0023.3 %5.06,242.642,057.5567.0 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)516,773.50305,917.0040.8 %5.011,751.8726,075.55-121.9 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,702,649.40231,996.0086.4 %5.09,678.8513,347.65-37.9 %0.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)141,359.09116,906.0017.3 %5.06,742.917,898.00-17.1 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)373,603.47312,084.0016.5 %5.014,869.695,081.3565.8 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)ไม่ครบ83,605.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,069.80ประเมินไม่ได้0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,169,582.501,013,944.8013.3 %5.029,842.7228,466.854.6 %2.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)179,497.41126,277.0029.6 %5.06,214.503,796.9038.9 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)274,947.72202,111.0026.5 %5.05,387.804,185.0022.3 %5.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,794,563.30856,922.5652.2 %5.034,359.2215,031.9056.3 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,868,016.002,758,635.5053.0 %5.0110,537.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,490.40ประเมินไม่ได้0.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)ไม่ครบ357,028.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,981.00ประเมินไม่ได้0.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39848,870.06590,750.5630.4 %5.016,915.106,880.4559.3 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)528,409.81690,835.31-30.7 %0.022,889.6323,649.50-3.3 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,496.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)123,183.5033,446.0072.8 %5.05,314.022,112.4060.2 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)85,825.0411,927.0086.1 %5.05,185.83850.0083.6 %5.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)ไม่ครบ41,362.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,361.15ประเมินไม่ได้0.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)850,101.31554,535.6334.8 %5.017,167.8915,099.1012.1 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)380,969.25270,955.0028.9 %5.07,251.014,605.0036.5 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)ไม่ครบ558,195.44ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.ไม่ครบ294,532.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7,094.50ประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.21,550,771.601,365,699.5011.9 %5.08,918.9810,541.25-18.2 %0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,165,805.60759,564.7534.8 %5.03,507.052,261.5035.5 %5.0
กสษ.1 กส.ทบ.102,550.2531,001.3669.8 %5.02,450.102,050.0016.3 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.93,676.2429,218.5168.8 %5.07,704.833,085.6560.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.38,912.4330,028.0022.8 %5.01,321.381,669.00-26.3 %0.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)596,204.56310,211.1948.0 %5.011,775.773,710.0068.5 %5.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1,663,310.00976,763.5041.3 %5.061,554.7813,235.8078.5 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)818,931.44491,424.0040.0 %5.016,009.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)831,453.25810,222.002.6 %1.017,020.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ค่ายสุรสิงหนาท257,769.44101,510.0060.6 %5.08,754.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1317,919.16150,123.0052.8 %5.06,283.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
นสศ. พื้นที่ ช.ม.ไม่ครบ64,264.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.ไม่ครบ21,685.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.ไม่ครบ49,416.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.1304,679.50164,850.0045.9 %5.08,736.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
บชร.2440,298.31194,226.2055.9 %5.08,127.117,063.3013.1 %5.0
บชร.3843,925.44544,874.5035.4 %5.015,830.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)73,736.2328,156.5061.8 %5.01,660.951,305.0021.4 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.49,631.0712,817.5674.2 %5.01,176.921,223.80-4.0 %0.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.40,993.396,101.8185.1 %5.01,146.521,147.50-0.1 %0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)2,276,754.301,421,352.0037.6 %5.042,018.725,800.0086.2 %5.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)150,050.69128,564.0014.3 %5.05,973.756,003.35-0.5 %0.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)648,504.19176,627.0972.8 %5.014,238.9110,352.3027.3 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.1,591,347.301,230,045.0022.7 %5.029,305.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
พัน.สต.กส.ทบ.121,659.3054,413.0055.3 %5.02,834.341,164.0058.9 %5.0
พัน.สท.42,378.7720,919.2050.6 %5.06,145.63884.6585.6 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)883,667.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.517,636.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)431,217.8897,669.0177.4 %5.020,814.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มณฑลทหารบกที่ 31716,676.50458,994.0036.0 %5.013,324.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)1,179,212.10449,383.8861.9 %5.015,242.7111,264.8526.1 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36ไม่ครบ600,097.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ15,782.65ประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )465,196.38155,122.5066.7 %5.09,529.558,870.556.9 %3.0
มทบ.11 และ นขต.488,707.783,012,515.00-516.4 %0.09,832.443,405.0065.4 %5.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)542,827.38201,002.0063.0 %5.010,853.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.15387,470.38160,124.0058.7 %5.07,413.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)233,788.6479,954.1165.8 %5.06,133.693,668.1540.2 %5.0
มทบ.22895,157.13373,521.3458.3 %5.019,282.7710,665.0044.7 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)562,609.69141,144.0074.9 %5.011,215.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)360,279.69217,361.7739.7 %5.07,742.103,638.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )313,331.1914,302.0095.4 %5.06,618.014,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)453,562.0382,386.0081.8 %5.09,554.0510,136.85-6.1 %0.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)267,416.06110,030.0058.9 %5.05,572.493,861.8030.7 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)367,452.75147,972.1659.7 %5.07,754.952,531.9067.4 %5.0
มทบ.310595,484.94315,311.5647.0 %5.011,864.862,203.0081.4 %5.0
มทบ.32339,858.09164,788.0051.5 %5.06,979.939,899.95-41.8 %0.0
มทบ.34ไม่ครบ156,299.48ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.35430,974.75225,945.1147.6 %5.09,286.338,396.759.6 %4.5
มทบ.37308,581.03106,142.5265.6 %5.06,290.34540.0091.4 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.269,664.69160,121.0040.6 %5.05,410.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)123,929.9352,403.2257.7 %5.02,364.00998.5057.8 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)271,736.5681,050.6170.2 %5.05,525.303,234.5041.5 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)352,055.7288,266.5474.9 %5.07,150.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.31 รอ.496,670.81210,542.0057.6 %5.010,586.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)148,624.7734,928.9976.5 %5.08,399.233,061.7063.5 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)307,119.00104,158.8966.1 %5.06,246.015,385.1513.8 %5.0
รพ.ของ ทภ.1390,388.38446,512.00-14.4 %0.01,352.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รพ.รร.จปร.ไม่ครบ61,335.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ383.10ประเมินไม่ได้0.0
รร.กส.กส.ทบ.50,523.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,046.78142,520.36-4,577.7 %0.0
รร.ขส.ขส.ทบ.50,839.74163,760.20-222.1 %0.01,376.773,866.00-180.8 %0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.49,334.7637,184.0024.6 %5.02,015.231,406.0030.2 %5.0
รร.ส.สส.ไม่ครบ57,345.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,558,428.603,116,724.00-100.0 %0.08,180.2014,965.55-82.9 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)453,412.88323,681.5628.6 %5.03,689.363,513.004.8 %2.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)119,536.5677,238.0035.4 %5.04,519.833,993.8011.6 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก83,472.81121,000.00-45.0 %0.02,459.48469.6580.9 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)219,264.77254,774.00-16.2 %0.06,108.416,497.75-6.4 %0.0
ศสท.กส.ทบ.170,375.3466,415.3961.0 %5.08,604.196,308.8026.7 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 922,300.63329,421.8164.3 %5.038,464.0711,626.3569.8 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)637,822.75353,985.0344.5 %5.027,588.2613,504.8551.0 %5.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)76,420.6530,138.0060.6 %5.07,514.092,153.1071.3 %5.0
รวม 46,591,064 31,750,038 31.85 % 679,728 601,391 0.00 %