กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่142,367.9882,840.0041.8 %5.06,188.201,508.2575.6 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน35,502.4125,000.0129.6 %5.02,718.95594.1678.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น120,407.6253,130.0055.9 %5.03,830.57984.0074.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี125,296.2526,862.0078.6 %5.01,573.24332.9578.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาไม่ครบ46,945.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,706.91ประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี54,288.0630,542.4043.7 %5.02,174.56341.5784.3 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี793,224.94919,000.00-15.9 %0.05,055.233,409.8432.5 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่91,302.0584,620.007.3 %3.54,185.011,360.0067.5 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรีไม่ครบ129,080.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี135,064.61167,201.00-23.8 %0.01,607.781,787.06-11.2 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี151,528.31340,462.00-124.7 %0.02,120.983,804.60-79.4 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง139,106.23170,011.00-22.2 %0.02,564.94512.8580.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี167,931.0250,210.1270.1 %5.02,655.171,254.5052.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี147,294.73164,183.00-11.5 %0.02,813.311,235.4056.1 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี136,349.94190,062.00-39.4 %0.03,992.621,597.5660.0 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,303,703.001,724,243.00-32.3 %0.09,868.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง42,243.6223,290.0044.9 %5.01,705.69270.7084.1 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสินไม่ครบ760,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,879.14ประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลสงฆ์185,794.50307,420.00-65.5 %0.01,691.931,299.0623.2 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี26,386.2620,828.0021.1 %5.01,363.69782.1142.6 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา184,984.09499,737.00-170.2 %0.01,837.46647.6064.8 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา76,149.7959,000.0022.5 %5.0420.66213.8549.2 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ307,224.44408,363.00-32.9 %0.04,426.46857.5780.6 %5.0
สถาบันโรคผิวหนังไม่ครบ150,732.13ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ726.75ประเมินไม่ได้0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี3,041,590.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,519.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 4,366,150 5,347,005 0.00 % 52,926 22,794 0.00 %