กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 253,723.77194,160.0023.5 %5.012,161.425,257.6856.8 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง14,465.0229,258.00-102.3 %0.03,526.91594.3283.1 %5.0
รวม 268,189 223,418 16.69 % 15,688 5,852 62.70 %