สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ192,757.86227,169.28-17.9 %0.07,821.616,835.4112.6 %5.0
รวม 192,758 227,169 -17.85 % 7,822 6,835 12.61 %