กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์710,321.251,026,000.00-44.4 %0.08,068.503,239.8759.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย36,091.2714,997.2758.4 %5.012,629.65380.0097.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต25,888.7511,591.5455.2 %5.01,029.35497.6451.7 %5.0
รวม 772,301 1,052,589 -36.29 % 21,728 4,118 81.05 %