กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 105,522.5578,867.0025.3 %5.05,592.302,791.9650.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์164,929.2279,598.4051.7 %5.03,812.49545.7685.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์68,376.6947,207.0031.0 %5.01,759.341,180.5932.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์165,197.45104,067.9937.0 %5.06,177.542,134.7565.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์145,697.5354,122.0062.9 %5.02,948.101,702.4142.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์81,565.3647,362.0041.9 %5.03,792.46737.1680.6 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์162,264.5095,047.0041.4 %5.01,640.35819.2850.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์60,406.0349,321.9918.3 %5.02,408.191,406.1941.6 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์221,604.56107,992.0051.3 %5.05,587.89753.5086.5 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์105,577.7360,073.0043.1 %5.01,446.01881.0139.1 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา587,599.75426,544.0027.4 %5.06,104.331,213.2980.1 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง269,425.59104,330.8561.3 %5.07,394.021,069.7885.5 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์286,650.72130,052.0054.6 %5.05,634.451,764.1568.7 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์180,405.8669,463.4661.5 %5.02,260.621,198.3547.0 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา365,408.66309,213.0015.4 %5.06,221.631,700.9672.7 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์123,968.47107,188.0013.5 %5.04,845.38265.4594.5 %5.0
สถาบันราชานุกูล177,683.0283,448.0053.0 %5.02,531.08696.5772.5 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ30,619.7210,084.0067.1 %5.01,994.75356.1982.1 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,072.2376.7892.8 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,558.0516,415.006.5 %3.02,995.97253.7891.5 %5.0
รวม 3,320,462 1,980,397 40.36 % 76,219 21,548 71.73 %