สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 247,712.73348,133.00-40.5 %0.058,951.2021,335.4263.8 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,949.60733.8275.1 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 120,762.39153,162.00-26.8 %0.029,392.8217,632.7540.0 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 74,402.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.529,857.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 56,286.8093,135.00-65.5 %0.06,459.4416,977.43-162.8 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 32,389.9130,367.006.2 %3.07,680.494,271.1744.4 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)39,565.6824,403.0038.3 %5.07,878.856,043.0223.3 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 204,853.86190,976.676.8 %3.052,427.174,401.7491.6 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 915,766.4428,203.5096.9 %5.021,330.735,431.2574.5 %5.0
กองวินัย(วน.) 20,674.538,319.0059.8 %5.02,686.04610.6877.3 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 21,413.5832,114.00-50.0 %0.02,867.67395.2086.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 157,259.5859,923.00-4.7 %0.011,288.339,859.9212.7 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 674,430.69510,824.0024.3 %5.01,910.6416,481.42-762.6 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,447.49412.3971.5 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,822.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,912.143,182.2346.2 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)8,679.693,433.0060.4 %5.01,535.492,097.04-36.6 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 36,711.2833,000.0010.1 %5.09,012.674,551.5949.5 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 61,051.88144,897.00-137.3 %0.08,111.964,626.4943.0 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 20,013.8416,000.0020.1 %5.04,069.362,123.6047.8 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,918.021,187.5059.3 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 15,300.4915,241.000.4 %0.53,338.022,317.5930.6 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,213.50993.1418.2 %5.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)25,056.0226,847.00-7.1 %0.04,642.89755.9083.7 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 109,730.41106,000.003.4 %1.517,955.623,947.0778.0 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,458.00791.5767.8 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 39,899.1924,568.0038.4 %5.04,506.33956.6678.8 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,201.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,693.29501.4270.4 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 21,353.3611,828.0044.6 %5.03,053.812,872.495.9 %2.5
กองตำรวจสื่อสาร56,499.96120,106.00-112.6 %0.020,686.832,992.0085.5 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร43,769.4380,000.00-82.8 %0.08,646.421,164.5686.5 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.38,997.0529,620.0024.0 %5.022,096.931,613.2592.7 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 123,878.9728,000.00-17.3 %0.04,139.581,649.0360.2 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2100,770.8618,000.0082.1 %5.041,251.224,284.2789.6 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 316,319.164,759.4070.8 %5.01,572.571,063.7732.4 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 418,985.0812,032.0036.6 %5.01,444.033,034.96-110.2 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 518,132.005,458.5369.9 %5.01,948.832,205.71-13.2 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 617,462.388,774.0449.8 %5.06,115.441,864.5069.5 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร89,294.09144,000.00-61.3 %0.038,331.5668,690.00-79.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว21,629.8924,000.00-11.0 %0.05,937.9514,652.97-146.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง27,833.9330,248.00-8.7 %0.05,818.426,280.75-7.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 217,991.1816,588.007.8 %3.52,231.235,541.10-148.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 319,548.4513,027.0033.4 %5.02,627.935,673.08-115.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 417,380.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,659.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,096.863,077.000.6 %0.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,901.216,592.76-127.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 624,969.0120,679.0017.2 %5.03,476.884,463.78-28.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 721,946.9417,564.0020.0 %5.04,524.655,025.45-11.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 821,703.1416,588.0023.6 %5.02,842.675,279.00-85.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 985,831.4653,675.0037.5 %5.03,026.3113,099.40-332.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ111,314.5794,885.2714.8 %5.048,095.87181,567.25-277.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)130,683.6037,739.9571.1 %5.010,596.755,096.0351.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ87,309.092,036.9897.7 %5.010,411.108,971.0313.8 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 198,437.5275,528.9023.3 %5.029,168.2712,571.6256.9 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 227,910.3915,617.0044.0 %5.06,570.275,539.9015.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 360,029.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.519,078.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,999.731,634.8618.2 %5.0
กองบังคับการปราบปรามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค45,894.7434,295.3725.3 %5.06,286.762,886.2154.1 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม19,342.3423,025.00-19.0 %0.03,720.385,291.04-42.2 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี25,475.7021,545.6215.4 %5.015,596.896,129.6660.7 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ41,391.0036,092.0012.8 %5.021,550.662,109.9790.2 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 68,631.3635,025.0049.0 %5.012,679.417,551.0040.4 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี33,371.8515,565.0053.4 %5.01,816.80645.1164.5 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.53,068.8177,147.50-45.4 %0.02,505.2122,358.77-792.5 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.609,612.70-4.7 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.51,406.2847,928.006.8 %3.09,882.617,524.9123.9 %5.0
กองบัญชี(กช.สงป.)13,061.727,966.0039.0 %5.01,845.45906.8950.9 %5.0
กองแผนงานกิจการพิเศษ(ผก.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,200.50707.8767.8 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,638.671,136.8630.6 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,645.252,600.2928.7 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง26,951.2452,732.00-95.7 %0.084,586.2514,582.4282.8 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,545.03587.9961.9 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,338.463,133.986.1 %3.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,739.21452.4574.0 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,220.562,807.4133.5 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.23,621.7918,967.0019.7 %5.06,645.394,129.4637.9 %5.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,774.03372.9486.6 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.32,477.0520,000.0038.4 %5.04,796.69404.5091.6 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.25,193.426,917.7072.5 %5.06,213.507,789.67-25.4 %0.0
บก.ตชด.ภาค 156,916.6247,532.0016.5 %5.02,367.164,966.65-109.8 %0.0
บก.ตชด.ภาค 241,143.1539,584.943.8 %1.53,822.223,253.8514.9 %5.0
บก.ตชด.ภาค 334,842.8628,967.2116.9 %5.095,800.756,528.4093.2 %5.0
บก.ตชด.ภาค 432,859.9316,801.8948.9 %5.05,061.066,038.00-19.3 %0.0
บก.ปส.1 บช.ปส.55,595.7927,715.0050.1 %5.06,213.6415,871.85-155.4 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.34,297.0615,565.0054.6 %5.06,678.253,599.0946.1 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.46,622.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.510,532.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โรงพยาบาลดารารัศมี42,513.4926,600.0037.4 %5.03,745.78536.0085.7 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า15,007.7215,353.00-2.3 %0.0296.5562.1079.1 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง38,188.0574,742.00-95.7 %0.03,053.05716.2676.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1177,727.7029,344.0083.5 %5.073,775.76702.3199.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10ไม่ครบ30,678.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ983.86ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 215,808.9621,148.79-33.8 %0.028,787.993,196.4788.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 363,488.1518,530.0070.8 %5.031,685.741,080.0096.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4130,902.7216,095.0087.7 %5.060,388.92686.8698.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 522,833.639,673.7257.6 %5.06,818.941,130.5183.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 67,510.4313,248.0080.4 %5.027,869.28318.2598.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 76,164.808,398.00-36.2 %0.03,074.79676.4978.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 879,898.917,364.0090.8 %5.058,261.58985.9498.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 911,463.4313,518.00-17.9 %0.06,974.56712.0289.8 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน54,681.5353,037.513.0 %1.55,470.16994.0881.8 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา2,309.84635.0072.5 %5.0737.40231.2868.6 %5.0
รวม 5,294,173 3,611,361 31.79 % 1,206,545 665,127 44.87 %