สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 139,579.50117,134.0016.1 %5.06,155.101,931.7068.6 %5.0
รวม 139,580 117,134 16.08 % 6,155 1,932 68.62 %