สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน305,177.50271,000.0011.2 %5.06,996.171,416.7079.8 %5.0
รวม 305,178 271,000 11.20 % 6,996 1,417 79.75 %