กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน506205.88581477.0-14.9 %0.029259.0512722.035290.7 %5.0
รวม 506,206 581,477 -14.87 % 0.0 29,259 2,722 90.70 % 5.0