กรมทรัพยากรธรณี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรธรณี 535170.0535230.0-0.0 %0.030106.3799571.490268.2 %5.0
รวม 535,170 535,230 -0.01 % 0.0 30,106 9,571 68.21 % 5.0