กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 679190.88509573.025.0 %5.037560.3485815.857984.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี28190.123553.06116.4 %5.011817.063472.316470.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)27318.5130726.721-12.5 %0.09993.15043344.066.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี27449.9126100.6414.9 %2.012210.335985.949751.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา26430.6723484.011.1 %5.09668.51132.010588.3 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาลเขต 7 กำแพงเพชร30919.69928633.67.4 %3.513431.425727.549857.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง26067.71119465.025.3 %5.010467.12488.933676.2 %5.0
รวม 845,568 661,536 21.76 % 5.0 105,148 27,967 73.40 % 5.0