กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง1856771.31513293.018.5 %5.055266.67246792.14515.3 %5.0
รวม 1,856,771 1,513,293 18.50 % 5.0 55,267 46,792 15.33 % 5.0