สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา734520.881618000.0-120.3 %0.031297.6317247.693876.8 %5.0
รวม 734,521 1,618,000 -120.28 % 0.0 31,298 7,248 76.84 % 5.0