สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา894049.13808254.09.6 %4.516400.79913076.03120.3 %5.0
รวม 894,049 808,254 9.60 % 4.5 16,401 13,076 20.27 % 5.0