กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ143894.8ประเมินไม่ได้0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)ไม่ครบ1193177.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ222784.5ประเมินไม่ได้0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)3420317.51677332.151.0 %5.0118037.6399884.2515.4 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)712433.25595408.8116.4 %5.035562.419469.2573.4 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)ไม่ครบ274059.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ22809.0ประเมินไม่ได้0.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)131268.86111589.015.0 %5.07424.93024014.045.9 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)590213.0375477.036.4 %5.031213.2018721.200272.1 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)2563314.01417716.844.7 %5.060139.25132610.39-120.5 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)8200407.01090242.086.7 %5.048731.92238549.80120.9 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)1802662.61516200.015.9 %5.074079.39819373.8573.8 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)754569.38394603.047.7 %5.032835.96133316.5-1.5 %0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)5602043.54417837.521.1 %5.0147278.22114147.5822.5 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)828080.81545324.034.1 %5.031022.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)8147947.03416911.558.1 %5.0180903.0891610.79749.4 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)1500886.0670680.055.3 %5.065984.85926608.7559.7 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)ไม่ครบ2197490.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ47520.75ประเมินไม่ได้0.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ27319.1ประเมินไม่ได้0.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)2562600.32473418.33.5 %1.5112924.45136553.84-20.9 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)3947925.31949339.350.6 %5.081757.70343641.59846.6 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)ไม่ครบ51791.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3254.0ประเมินไม่ได้0.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)ไม่ครบ173273.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)ไม่ครบ1008054.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ27670.5ประเมินไม่ได้0.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)ไม่ครบ2186292.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.26690428.55311280.520.6 %5.041912.71129488.529.6 %5.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช5009675.02845270.843.2 %5.018293.4ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กสษ.1 กส.ทบ.491458.22163247.1366.8 %5.012271.511ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กสษ.2 กส.ทบ.425323.0339766.520.1 %5.038524.14815428.2560.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.168695.41126071.025.3 %5.06417.7798ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)8243009.04268197.048.2 %5.0307222.6694034.84469.4 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายสุรสิงหนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.ไม่ครบ270290.09ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.ไม่ครบ92537.656ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.ไม่ครบ224013.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.21975545.0847472.1957.1 %5.040110.19935316.512.0 %5.0
บชร.3ไม่ครบ2542368.8ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)328585.69120534.9863.3 %5.08572.07036525.023.9 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.234515.9856920.55175.7 %5.05902.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.185439.1923937.81187.1 %5.03905.03240.017.0 %5.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)955262.0544274.043.0 %5.036263.01230016.74817.2 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)2957870.8925350.5668.7 %5.071299.60251761.527.4 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สต.กส.ทบ.497708.13249061.9550.0 %5.012966.9313069.076.3 %5.0
พัน.สท.192414.52114776.4540.3 %5.030728.1484423.2585.6 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)4296130.01773857.058.7 %5.088184.69581567.57.5 %3.5
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)1895463.3406304.078.6 %5.0104073.222475.078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 313374666.31981274.041.3 %5.066620.797ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)ไม่ครบ2053505.8ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ420825.44ประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 36ไม่ครบ2671195.5ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ81328.953ประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )2096665.1688709.4467.2 %5.048474.25847779.8481.4 %0.5
มทบ.11 และ นขต.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.15ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)1052000.1313671.9170.2 %5.030563.417962.2541.2 %5.0
มทบ.224126622.31607564.861.0 %5.090339.54753325.041.0 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)2717809.0595117.3178.1 %5.060018.47329099.651.5 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)1629147.9523430.0367.9 %5.038710.518191.2553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )1454671.3401577.5972.4 %5.033081.29720163.039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)2046719.0413405.4179.8 %5.047770.2542500.011.0 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)1246111.0442125.064.5 %5.028769.87121300.2526.0 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)1598113.9680405.7557.4 %5.038298.4312399.3567.6 %5.0
มทบ.3102743260.0487549.3482.2 %5.058767.4338744.14834.1 %5.0
มทบ.321537453.3710971.5653.8 %5.034899.652ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.34ไม่ครบ533339.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.352102907.31085303.548.4 %5.047720.45741814.7512.4 %5.0
มทบ.371319530.3ไม่ครบประเมินไม่ได้0.031451.69921130.032.8 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)560398.44202675.3463.8 %5.011820.05496.2553.5 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)1228764.9339515.6972.4 %5.027626.516172.541.5 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)1647163.1481937.070.7 %5.036169.2329945.517.2 %5.0
ร.31 รอ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)672324.38124015.081.6 %5.042098.37916053.561.9 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)1411825.4551994.060.9 %5.031719.6625912.418.3 %5.0
รพ.ของ ทภ.1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.รร.จปร.644374.88277604.056.9 %5.02958.8999ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รร.กส.กส.ทบ.252011.3159655.0636.6 %5.014875.186323.7557.5 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.ไม่ครบ766699.88ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ19150.0ประเมินไม่ได้0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.248331.2190431.023.3 %5.013035.4510753.517.5 %5.0
รร.ส.สส.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)6559567.01.3804428E+7-110.4 %0.038065.7354057.047-42.0 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)2046263.31366701.533.2 %5.017370.7617575.801-1.2 %0.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)855808.13291532.2565.9 %5.039387.2319969.049.3 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบกไม่ครบ507000.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2614.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)1056591.41073939.0-1.6 %0.030366.2725519.49816.0 %5.0
ศสท.กส.ทบ.768795.25290724.0362.2 %5.042915.87912742.19970.3 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 4365664.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0187593.9457998.69969.1 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)371534.44154832.258.3 %5.037570.759973.7573.5 %5.0
รวม 121,362,090 68,009,488 0.00 % 0.0 2,905,216 1,808,751 0.00 % 0.0