กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 629346.25303597.1951.8 %5.032019.910888.09466.0 %5.0
รวม 629,346 303,597 51.76 % 5.0 32,020 10,888 66.00 % 5.0