กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 480548.91297581.038.1 %5.028424.2312112.99957.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์722535.13306836.0957.5 %5.019185.8112151.837988.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์302545.5173460.542.7 %5.08606.755341.425837.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์745407.0430052.042.3 %5.032197.0398604.159273.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์676633.88229743.9866.0 %5.013818.288982.735435.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์341974.44179449.047.5 %5.017534.4494663.445373.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์743500.75392520.047.2 %5.08155.32033859.639252.7 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์292253.47261407.9810.6 %5.012590.135901.997653.1 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์987756.31425300.056.9 %5.025938.04793.349681.5 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์507802.38249458.050.9 %5.07788.98974428.640143.1 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา2801126.51610856.042.5 %5.030106.187344.553775.6 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง1191755.9494510.9758.5 %5.037628.0394908.528887.0 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์1375478.9594637.056.8 %5.028177.7627458.368273.5 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์848226.25313963.0363.0 %5.010159.494352.876557.2 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา1663398.01268660.023.7 %5.022853.027182.589868.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์565214.38455469.019.4 %5.024074.582226.932990.7 %5.0
สถาบันราชานุกูล851642.0328563.061.4 %5.012178.0612793.826977.1 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ111902.4933260.070.3 %5.09953.19041088.177589.1 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.05194.0801574.7274888.9 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์84031.2565401.022.2 %5.015123.3111622.026989.3 %5.0
รวม 15,293,733 8,111,129 46.96 % 5.0 369,687 100,393 72.84 % 5.0