สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1150745.11805361.0-56.9 %0.0280336.66109338.2161.0 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.014748.04264.577671.1 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 1034869.4687107.033.6 %5.0146281.373971.10249.4 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 226018.41284765.84-26.0 %0.090805.39841743.70354.0 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 271488.44463258.0-70.6 %0.032297.19944376.211-37.4 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 136507.23148556.0-8.8 %0.038402.45326354.44931.4 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)172223.19134745.021.8 %5.033959.28929250.00813.9 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 848996.38716076.015.7 %5.0190143.7224196.44987.3 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 4428123.0306494.093.1 %5.0106080.134487.60267.5 %5.0
กองวินัย(วน.) 81366.04740105.050.7 %5.011396.471501.907586.8 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 102679.38160914.0-56.7 %0.013928.653528.643874.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 1266725.63271854.0-1.9 %0.051307.17252268.5-1.9 %0.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 1.5916256E+78811676.044.6 %5.012717.187955.565437.4 %5.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 3155676.02117252.032.9 %5.09478.570355298.75-483.4 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07182.83011822.05374.6 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04779.45023950.032517.4 %5.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.023920.6294388.462981.7 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.029560.7019713.466867.1 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)43157.05114778.065.8 %5.06330.91027371.3774-16.4 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 175798.31169000.03.9 %1.545063.35218870.95958.1 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 304511.09710015.0-133.2 %0.042471.5718609.57656.2 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 94464.23469000.027.0 %5.062797.0211590.01281.5 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.014071.26799.41551.7 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 72040.43858130.019.3 %5.017154.3799119.433646.8 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05739.755348.91946.8 %3.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)108818.34130356.0-19.8 %0.022231.253980.594582.1 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 474388.59502000.0-5.8 %0.070687.60923978.00266.1 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.012235.383139.160474.3 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 190083.34130088.031.6 %5.022122.04160.681681.2 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05325.64991656.206468.9 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07865.58982790.496164.5 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 99036.64863272.036.1 %5.015241.7514751.5533.2 %1.5
กองตำรวจสื่อสาร271389.75504299.44-85.8 %0.086940.54713647.80384.3 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร205944.08353571.0-71.7 %0.040364.4495726.247185.8 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.184171.16147211.020.1 %5.0111303.988447.640692.4 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1112077.3137733.2-22.9 %0.020697.98883.405357.1 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2482717.0689000.081.6 %5.0206256.0919199.93990.7 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 374537.78122719.469.5 %5.07862.84964759.818439.5 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 482728.18847672.042.4 %5.06639.860412340.433-85.9 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 561472.87930877.43949.8 %5.08378.59968845.4668-5.6 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 678308.70347229.06339.7 %5.030577.1998865.4671.0 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร428680.91657000.0-53.3 %0.0191657.8343184.34-79.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว102493.796304.06.0 %3.028733.89873308.797-155.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง133866.8997911.026.9 %5.029092.128234.6482.9 %1.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 286967.74284121.03.3 %1.511156.1525119.861-125.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 391350.89166119.027.6 %5.013139.64930438.283-131.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 482263.90623555.071.4 %5.013241.47937051.5-179.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.015484.30123535.0-52.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.014506.0534296.969-136.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6100625.13116292.0-15.6 %0.017384.39812479.028.2 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 786236.14894929.0-10.1 %0.022568.62926941.48-19.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 884294.1862479.025.9 %5.013940.23603.9299995.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 9394281.84257798.034.6 %5.014913.0755671.02-273.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ537892.88475569.511.6 %5.0240479.36910296.63-278.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)611145.69104428.4582.9 %5.052983.7525616.45951.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ455504.4412486.6597.3 %5.052055.548477.186.9 %3.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1467050.38325152.1630.4 %5.0142045.0969152.16451.3 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2132050.0649587.062.4 %5.032851.35228135.46714.4 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3289908.94242939.016.2 %5.096477.42246626.86751.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.010107.927802.939522.8 %5.0
กองบังคับการปราบปราม137609.2538000.072.4 %5.040669.2577020.352-89.4 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค366221.53149958.4559.1 %5.034096.4310656.23468.7 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม132180.31111811.015.4 %5.017782.55927859.16-56.7 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี123446.2792837.15624.8 %5.077165.09428579.47763.0 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ194742.08125481.035.6 %5.0106824.78192.562592.3 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 318162.41155679.051.1 %5.063397.05136502.09842.4 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ124981.7773448.07841.2 %5.025642.58432.270567.1 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี161917.071448.055.9 %5.08947.45022791.60668.8 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.165975.94405630.75-144.4 %0.012595.351124104.27-885.3 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.045913.051367.445-11.9 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.154762.95207500.0-34.1 %0.045776.44928072.12338.7 %5.0
กองบัญชี(กช.สงป.)64758.37143942.032.1 %5.08939.45023664.74159.0 %5.0
กองแผนงานกิจการพิเศษ(ผก.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09043.87015658.302237.4 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.08084.09036094.371124.6 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.018298.80113858.96424.3 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง123328.79275871.0-123.7 %0.0320031.0910833.57896.6 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.07643.21973283.272957.0 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.016258.64116388.037-0.8 %0.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.08614.12013513.733459.2 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.021107.81116658.94521.1 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.114880.4194361.017.9 %5.033283.60919538.53941.3 %5.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.014115.951371.1590.3 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.147359.81104000.029.4 %5.019858.1316623.566.6 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.122822.629437.80176.0 %5.031067.539550.785-27.3 %0.0
บก.ตชด.ภาค 1288683.34392580.25-36.0 %0.011835.824722.398-108.9 %0.0
บก.ตชด.ภาค 2194892.39144767.3625.7 %5.019111.117450.158.7 %4.0
บก.ตชด.ภาค 3151241.28136454.229.8 %4.5431684.8828003.69993.5 %5.0
บก.ตชด.ภาค 4145905.3869426.57852.4 %5.025305.30121905.3513.4 %5.0
บก.ปส.1 บช.ปส.269449.16117857.056.3 %5.031614.45182709.758-161.6 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.160762.6462439.061.2 %5.031122.12117812.02142.8 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.221558.5679956.24263.9 %5.052660.39846951.94510.8 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี174126.8198489.53143.4 %5.018730.2892388.295487.2 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า67503.46971898.0-6.5 %0.01475.6699580.7999960.6 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง185571.17350123.0-88.7 %0.015811.474855.051869.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1597701.88122736.079.5 %5.0258196.454131.966398.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1094861.781126904.0-33.8 %0.0362839.385622.629998.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 272014.21196345.406-33.8 %0.0132626.9113885.50689.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3168670.3377832.053.9 %5.086752.56100.093.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4419668.6658879.086.0 %5.0222810.983695.45898.3 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5102585.8240784.55160.2 %5.034425.525546.2583.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 262714.6663132.076.0 %5.0111357.511832.549998.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 727669.05141288.801-49.2 %0.014254.212986.562579.0 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8353311.4736723.089.6 %5.0248626.483643.03198.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 953050.6869166.203-30.4 %0.032065.3016380.408780.1 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน232142.42183440.021.0 %5.014651.14876.787166.7 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา35234.343322.090.6 %5.03823.551087.892571.5 %5.0
รวม 41,724,400 26,365,736 36.81 % 5.0 6,135,441 3,436,049 44.00 % 5.0