สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน590854.69976867.0-65.3 %0.033067.3326346.778380.8 %5.0
รวม 590,855 976,867 -65.33 % 0.0 33,067 6,347 80.81 % 5.0