กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว656811.25291536.055.6 %5.028730.6485919.527379.4 %5.0
รวม 656,811 291,536 55.61 % 5.0 28,731 5,920 79.40 % 5.0