สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม773869.5613501.020.7 %5.041943.94155747.945-32.9 %0.0
รวม 773,870 613,501 20.72 % 5.0 41,944 55,748 -32.91 % 0.0