กรมท่าอากาศยาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมท่าอากาศยาน629364.75729807.0-16.0 %0.035110.8593741.91789.3 %5.0
รวม 629,365 729,807 -15.96 % 0.0 35,111 3,742 89.34 % 5.0