สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน608320.88330523.045.7 %5.033241.1215595.352183.2 %5.0
รวม 608,321 330,523 45.67 % 5.0 33,241 5,595 83.17 % 5.0