กรมโยธาธิการและผังเมือง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง2100070.81877998.010.6 %5.066346.26659928.2819.7 %4.5
รวม 2,100,071 1,877,998 10.57 % 5.0 66,346 59,928 9.67 % 4.5