กองทัพบก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)ไม่ครบ1454088.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ267341.38ประเมินไม่ได้0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)4163240.02251879.045.9 %5.0141167.39119406.5915.4 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)876942.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.043065.10212798.39970.3 %5.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)ไม่ครบ327979.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ26229.799ประเมินไม่ได้0.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)161573.05138889.014.0 %5.09107.86044739.399948.0 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)720684.44459240.036.3 %5.037455.8410957.4570.7 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)3119630.01719891.844.9 %5.072094.25157430.39-118.4 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)9988976.01290347.087.1 %5.058013.6846335.55120.1 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)2196629.51848970.015.8 %5.088904.2523188.3573.9 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)923963.63479169.048.1 %5.039447.55140373.0-2.3 %0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)6833784.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0176886.44133025.5824.8 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก(สก.ทบ.)1012992.2661728.034.7 %5.037230.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)8946608.04321410.051.7 %5.0196808.56111040.043.6 %5.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)1833819.9817697.055.4 %5.079253.11733099.14858.2 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)ไม่ครบ2645569.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ32047.699ประเมินไม่ได้0.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)3115621.82907954.06.7 %3.0135615.19169467.89-25.0 %0.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)4814683.52386171.550.4 %5.098109.24252762.54746.2 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3537.0ประเมินไม่ได้0.0
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)ไม่ครบ209206.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)ไม่ครบ1219043.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ33987.0ประเมินไม่ได้0.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.28195151.06500155.020.7 %5.050570.74234547.59831.7 %5.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช6223573.03062946.850.8 %5.021817.879ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กสษ.1 กส.ทบ.582136.06199525.4465.7 %5.014360.881ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กสษ.2 กส.ทบ.519656.59370679.1928.7 %5.046228.9818513.89860.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.208458.73152404.026.9 %5.07714.6396ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายธนะรัชต์(ศร. เเละ รร.กสร.ศสร.)1.0003824E+75260187.047.4 %5.0368732.59113158.1569.3 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายสุรสิงหนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.22413707.01044437.856.7 %5.048132.24242379.79712.0 %5.0
บชร.3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)403969.94145966.9863.9 %5.010736.387830.027.1 %5.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.287432.5972413.17274.8 %5.07071.9199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.ไม่ครบ29595.539ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3888.0ประเมินไม่ได้0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)1174596.0663760.043.5 %5.043592.12136020.09817.4 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)3609724.01119605.069.0 %5.085559.51662113.79727.4 %5.0
พล.ร.9 และ จทบ.ก.จ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พัน.สต.กส.ทบ.618497.13301218.9451.3 %5.015643.673771.075.9 %5.0
พัน.สท.235090.69139630.740.6 %5.036873.7815307.900485.6 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)5239335.52131699.059.3 %5.0105821.6498036.8057.4 %3.5
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)2318783.5497716.078.5 %5.0124887.8426970.078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 314144150.52501613.039.6 %5.079944.961ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)4155265.02461691.840.8 %5.090149.93536333.88-494.9 %0.0
มณฑลทหารบกที่ 36ไม่ครบ3239483.5ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ97111.602ประเมินไม่ได้0.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )2584732.3830136.4467.9 %5.058161.4157208.4451.6 %0.5
มทบ.11 และ นขต.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.15ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)1287418.9382797.1370.3 %5.036676.08221630.441.0 %5.0
มทบ.225048586.51981121.160.8 %5.0108504.7763990.041.0 %5.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)3292693.8718466.3178.2 %5.071234.16434893.39851.0 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)1993372.3663882.7566.7 %5.046452.60221829.553.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )1778182.8464863.5973.9 %5.039697.55924195.60239.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)2501906.8519764.579.2 %5.057324.29750422.19912.0 %5.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)1508170.8592881.060.7 %5.034275.8225389.2525.9 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)1956705.0829979.6357.6 %5.046007.85214956.89967.5 %5.0
มทบ.3103396341.3577098.8183.0 %5.070551.742ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.321903454.3ไม่ครบประเมินไม่ได้0.041879.582ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.34ไม่ครบ675525.69ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.352557080.31329006.048.0 %5.056975.26649690.89812.8 %5.0
มทบ.37ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ24732.9ประเมินไม่ได้0.0
ร.12 รอ. และ นขต.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)685685.25246200.6364.1 %5.014184.06550.2553.8 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)1503476.8418999.0972.1 %5.033151.79719407.041.5 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)2013199.4596411.070.4 %5.043320.06335940.017.0 %5.0
ร.31 รอ.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)824191.88156407.081.0 %5.050534.1619115.19962.2 %5.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)1720187.0666633.061.2 %5.037856.65231652.94916.4 %5.0
รพ.ของ ทภ.1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.รร.จปร.781483.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03544.8901ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รร.กส.กส.ทบ.306251.22189346.5938.2 %5.017877.1217368.099658.8 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.ไม่ครบ932768.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ22980.0ประเมินไม่ได้0.0
รร.พธ.พธ.ทบ.302106.25229046.024.2 %5.015902.612159.523.5 %5.0
รร.ส.สส.ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)8106745.01.69775E+7-109.4 %0.046490.69957325.746-23.3 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)2499642.81698121.032.1 %5.020822.86921088.801-1.3 %0.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)1037484.5366548.4764.7 %5.047215.98823962.79949.2 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)1286938.91332421.0-3.5 %0.036420.21131759.89812.8 %5.0
ศสท.กส.ทบ.941411.5353930.5362.4 %5.051541.07816067.3568.8 %5.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ศป.) 5316368.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0224402.369607.95369.0 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)453104.0194445.257.1 %5.045084.89812455.69972.4 %5.0
รวม 140,917,390 78,225,000 0.00 % 0.0 3,442,972 2,628,275 0.00 % 0.0