กรมสุขภาพจิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 584767.19370466.036.6 %5.034060.30114361.11257.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์889510.0386789.8856.5 %5.023355.262687.561588.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์367979.78209401.543.1 %5.010288.936567.192436.2 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์911604.5536451.041.2 %5.038820.12110545.48472.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์833284.13291037.065.1 %5.016707.68910555.74436.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์418524.63217801.048.0 %5.020883.825778.127972.3 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์898754.5481087.046.5 %5.09787.91994456.861854.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์353586.53328253.07.2 %3.515114.967314.803751.6 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์1211295.3530898.056.2 %5.031321.265839.581.4 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์616873.31311003.049.6 %5.09336.95025207.239744.2 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา3416475.52048416.040.0 %5.036313.2588853.480575.6 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง1474427.9594924.3859.7 %5.045155.1995797.314987.2 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์1684575.8747485.055.6 %5.032546.8619330.24871.3 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์1036052.6392926.0362.1 %5.012302.625426.612855.9 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา2031601.31577073.022.4 %5.027562.3718500.923869.2 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์698870.13561349.019.7 %5.028918.7812594.639991.0 %5.0
สถาบันราชานุกูล1039240.4414318.060.1 %5.014521.083463.285476.1 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ143094.9842096.070.6 %5.011945.931229.537589.7 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.06240.5660.1660289.4 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์102641.3380892.021.2 %5.018121.1311905.576989.5 %5.0
รวม 18,713,160 10,122,667 45.91 % 5.0 443,305 121,075 72.69 % 5.0