สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1412486.52240448.0-58.6 %0.0339288.06131551.2761.2 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.017697.6024897.372672.3 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 1161350.1861919.025.8 %5.0175674.1389620.70349.0 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 303555.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0120662.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 330924.16561558.0-69.7 %0.038756.64153582.586-38.3 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 169686.53183372.0-8.1 %0.046082.94131764.19931.1 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)207649.91160170.022.9 %5.040895.35935531.58613.1 %5.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 1052336.4915803.013.0 %5.0236835.5528353.67888.0 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 5394894.5359932.093.3 %5.0127465.4539553.2569.0 %5.0
กองวินัย(วน.) 100009.2549260.050.7 %5.013769.81794.106987.0 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 125117.28201259.0-60.9 %0.016714.3794219.23174.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 1327189.53332473.0-1.6 %0.062595.563344.184-1.2 %0.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 1.94081E+71.088792E+743.9 %5.015259.959984.269534.6 %5.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 3848344.32586218.032.8 %5.011389.2174454.266-553.7 %0.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.08630.32032304.888973.3 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05762.64995002.282213.2 %5.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.028742.995142.50182.1 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.035472.8411798.46766.7 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)52580.1618300.065.2 %5.07866.39999380.8975-19.3 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 214563.38209000.02.6 %1.054076.0223081.24257.3 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 366432.44860521.0-134.8 %0.050392.34823029.44754.3 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 114918.9286000.025.2 %5.066866.38313777.49479.4 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.016961.918051.030852.5 %5.0
สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ(สง.นรป.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 88607.89172529.018.1 %5.020847.43911847.84943.2 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06898.62016389.47567.4 %3.5
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)133001.75161000.0-21.1 %0.026874.1414827.690982.0 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 590817.56619000.0-4.8 %0.088506.67228965.56867.3 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.014693.383870.721973.7 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 231685.92158354.031.7 %5.026546.3984976.630481.3 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06363.46972071.44867.4 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09422.32033464.372163.2 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 121585.9275036.038.3 %5.018377.517810.7753.1 %1.5
กองตำรวจสื่อสาร330767.19628386.63-90.0 %0.0105547.8816375.75384.5 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร251415.38430571.0-71.3 %0.048519.276861.651485.9 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.229264.13181114.021.0 %5.0134220.2510145.47792.4 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1136279.58166042.0-21.8 %0.024837.4810550.64657.5 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2588096.13109000.081.5 %5.0247507.3123126.01290.7 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 391081.93827039.470.3 %5.09435.41995607.400940.6 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4101163.4856462.044.2 %5.07994.0415758.433-97.1 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 575712.96936877.44151.3 %5.010054.3210631.417-5.7 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 694418.03157220.46939.4 %5.036692.64110830.4670.5 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร522490.72798000.0-52.7 %0.0229989.34411825.59-79.1 %0.0
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว125159.64119304.04.7 %2.034275.4888153.914-157.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง163594.66118290.027.7 %5.034910.5232967.3485.6 %2.5
กองบังคับการตำรวจนครบาล 2105967.23102167.03.6 %1.513387.3830697.697-129.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3110966.9680786.027.2 %5.015767.5836697.391-132.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 499931.28127772.072.2 %5.015900.69944768.5-181.6 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.018582.3419980.0-7.5 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.017407.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6122543.35142434.0-16.2 %0.020861.27914982.928.2 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 7108385.74114013.0-5.2 %0.027093.27932483.031-19.9 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 8102762.1574479.027.5 %5.016782.9721.8159895.7 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 9480464.06304532.036.6 %5.017939.37968770.422-283.3 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)744693.94122232.7583.6 %5.063580.530800.90251.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ549704.8114887.10997.3 %5.062466.59857687.2817.7 %3.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 1569142.63399196.9429.9 %5.0170339.4182422.47751.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 2161862.267953.058.0 %5.039421.62133906.11714.0 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3356610.16293138.017.8 %5.0115774.6754877.11752.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.012189.599465.593822.3 %5.0
กองบังคับการปราบปราม167018.5845000.073.1 %5.048622.85293353.0-92.0 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค414718.75183541.0255.7 %5.040383.18813037.07267.7 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม155340.73135971.012.5 %5.021502.93933782.992-57.1 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี151708.97112337.1626.0 %5.083034.46134508.47758.4 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ236953.63151766.036.0 %5.0127993.010343.91391.9 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 390209.69169679.056.5 %5.076076.46144301.05941.8 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ152293.0288683.50841.8 %5.030771.010382.73666.3 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี198123.9185908.056.6 %5.010736.9393334.701968.9 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.202322.7512006.81-153.1 %0.015145.851129954.27-758.0 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.055095.59861593.496-11.8 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.188850.44252387.0-33.6 %0.054931.74234923.26236.4 %5.0
กองบัญชี(กช.สงป.)78550.98452694.032.9 %5.010784.94384.155859.3 %5.0
กองแผนงานกิจการพิเศษ(ผก.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.011107.817013.633336.9 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09722.75987482.727523.0 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.021947.9916690.42824.0 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง152102.88338227.0-122.4 %0.0408924.9413092.22996.8 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09188.254073.15855.7 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.019458.22119440.0840.1 %0.5
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.010353.334140.906760.0 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.025329.53119702.20522.2 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.140492.52114880.018.2 %5.039929.023724.3340.6 %5.0
กองอัตรากำลัง สกพ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.017081.161781.318589.6 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.180146.7127000.029.5 %5.023368.328059.699765.5 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.149425.4435406.80176.3 %5.037281.047592.977-27.7 %0.0
บก.ตชด.ภาค 1352835.63473176.63-34.1 %0.014202.5229140.398-105.2 %0.0
บก.ตชด.ภาค 2241140.45184257.3823.6 %5.022934.2520118.19912.3 %5.0
บก.ตชด.ภาค 3186687.02163069.4212.7 %5.0505640.3831589.7593.8 %5.0
บก.ตชด.ภาค 4174248.6687328.00849.9 %5.030366.35927024.8511.0 %5.0
บก.ปส.1 บช.ปส.328468.88144233.056.1 %5.037937.3499327.188-161.8 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.196057.8875739.061.4 %5.037362.9321603.42242.2 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.270147.095956.24264.5 %5.063192.4855861.94511.6 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี217717.59121617.1444.1 %5.022476.6192639.668588.3 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่า83350.78985098.0-2.1 %0.01772.22696.7620260.7 %5.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง225891.59424386.0-87.9 %0.018864.525753.027869.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1739895.38149848.079.7 %5.0314362.134991.116298.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10113893.43155668.0-36.7 %0.0425506.696580.609998.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 287283.758115979.47-32.9 %0.0160503.0916905.94989.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3230908.3193094.059.7 %5.0117446.387190.093.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4533692.9473463.086.2 %5.0274932.724421.588998.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5127111.3850420.37960.3 %5.041205.186800.083.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 323642.2276732.076.3 %5.0134597.252203.0598.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 733705.94950380.598-49.5 %0.017132.573472.933879.7 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8432274.0644071.089.8 %5.0301492.034483.513798.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 964017.80985750.797-33.9 %0.038668.2818271.887778.6 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน282969.94276840.02.2 %1.017581.325773.026467.2 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา50004.1523972.092.1 %5.04588.26031315.892571.3 %5.0
รวม 49,928,964 31,508,538 36.89 % 5.0 6,981,335 2,928,397 58.05 % 5.0