กรมการท่องเที่ยว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการท่องเที่ยว833473.25360870.056.7 %5.034482.417105.634379.4 %5.0
รวม 833,473 360,870 56.70 % 5.0 34,482 7,106 79.39 % 5.0