สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ593143.81339000.042.8 %5.030824.2015577.137281.9 %5.0
รวม 593,144 339,000 42.85 % 5.0 30,824 5,577 81.91 % 5.0