สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม945528.25760991.019.5 %5.050347.10962163.445-23.5 %0.0
รวม 945,528 760,991 19.52 % 5.0 50,347 62,163 -23.47 % 0.0