สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของหัวหน้าส่วนราชการ รอบ 6 เดือน
 ส่วนราชการ  [จำนวน 161 หน่วยงาน] 
   ส่วนราชการ จำนวนหน่วยงานทั้งหมด ร้อยละของหน่วยงานที่รายงานข้อมูลครบถ้วน ร้อยละของผลประหยัดเทียบกับค่ามาตรฐาน ผลประเมิน คะแนน
ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำมัน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %41.90 %80.33 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %22.33 %83.85 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ1100.00 %100.00 %-23.30 %-5.90 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
สำนักงบประมาณ1100.00 %100.00 %19.74 %67.83 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ1100.00 %100.00 %41.67 %75.04 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1100.00 %100.00 %10.35 %72.74 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน1100.00 %100.00 %15.09 %83.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ1100.00 %100.00 %24.91 %73.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ1100.00 %100.00 %42.85 %81.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1100.00 %100.00 %13.73 %92.94 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประชาสัมพันธ์5100.00 %100.00 %13.63 %54.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน1100.00 %100.00 %20.75 %94.84 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม1100.00 %100.00 %17.39 %-7.21 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมราชองครักษ์ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองบัญชาการกองทัพไทย 1100.00 %100.00 %10.38 %17.13 %ผ่านผ่าน5.05.0
กองทัพบก10053.00 %49.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพเรือ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กองทัพอากาศ1100.00 %100.00 %-7.57 %18.75 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง1100.00 %0.00 %-145.45 %0.00 %ไม่ผ่าน-0.00.0
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 1100.00 %100.00 %-12.49 %85.45 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมธนารักษ์5100.00 %100.00 %2.93 %89.16 %ไม่ผ่านผ่าน1.05.0
กรมบัญชีกลาง1100.00 %100.00 %-50.42 %93.54 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสรรพากร 84100.00 %100.00 %-27.54 %86.56 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมศุลกากร2100.00 %100.00 %-5.18 %48.41 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสรรพสามิต1100.00 %100.00 %-129.56 %-10.07 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ1100.00 %100.00 %-142.98 %76.28 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมการกงสุล 1100.00 %100.00 %-31.73 %84.90 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมพิธีการทูต 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมยุโรป 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %91.45 %91.91 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสารนิเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมองค์การระหว่างประเทศ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมอาเซียน 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียตะวันออก 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมพลศึกษา1100.00 %100.00 %38.47 %78.60 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการท่องเที่ยว1100.00 %100.00 %56.70 %79.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์3100.00 %100.00 %18.39 %59.00 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ71100.00 %100.00 %20.88 %45.55 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว9100.00 %100.00 %40.97 %71.45 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ2334.78 %34.78 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมกิจการผู้สูงอายุ14100.00 %100.00 %71.61 %77.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมกิจการเด็กและเยาวชน10891.67 %89.81 %-26.80 %62.32 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์1100.00 %100.00 %16.52 %51.72 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมชลประทาน (สามเสน)2100.00 %100.00 %-62.66 %82.25 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์1100.00 %100.00 %60.49 %81.46 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมประมง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมปศุสัตว์ 2100.00 %100.00 %31.60 %-74.69 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมพัฒนาที่ดิน1100.00 %0.00 %1.83 %0.00 %ไม่ผ่าน-0.50.0
กรมวิชาการเกษตร1100.00 %100.00 %85.87 %92.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมการเกษตร5100.00 %100.00 %71.35 %94.36 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมสหกรณ์1100.00 %100.00 %22.36 %69.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม1100.00 %100.00 %19.52 %-23.47 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)1100.00 %100.00 %41.39 %65.24 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1100.00 %100.00 %10.76 %-13.39 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
กรมหม่อนไหม1100.00 %100.00 %73.16 %86.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการข้าว1100.00 %100.00 %45.87 %14.47 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร1100.00 %100.00 %51.15 %44.63 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม1100.00 %100.00 %4.94 %83.85 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมเจ้าท่า1100.00 %100.00 %-26.93 %-934.02 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กรมการขนส่งทางบก 1100.00 %100.00 %25.57 %31.70 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมท่าอากาศยาน1100.00 %100.00 %-15.96 %89.34 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทางหลวง2100.00 %100.00 %-97.39 %-12.54 %ไม่ผ่านไม่ผ่าน0.00.0
กรมทางหลวงชนบท1100.00 %100.00 %3.10 %48.61 %ไม่ผ่านผ่าน1.55.0
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)1100.00 %100.00 %34.45 %92.78 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %32.38 %42.03 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1100.00 %100.00 %33.09 %73.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมมลพิษ1100.00 %100.00 %17.69 %21.82 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมป่าไม้ 1100.00 %100.00 %40.99 %10.25 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม2100.00 %100.00 %18.40 %13.19 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 1100.00 %100.00 %25.98 %62.44 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรธรณี 1100.00 %100.00 %-1.08 %66.03 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 6100.00 %100.00 %55.50 %58.62 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพยากรน้ำ 1100.00 %100.00 %6.99 %88.17 %ไม่ผ่านผ่าน3.55.0
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 7100.00 %100.00 %20.28 %73.57 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม1100.00 %100.00 %77.99 %60.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตุนิยมวิทยา 28100.00 %100.00 %28.37 %65.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานสถิติแห่งชาติ1100.00 %100.00 %42.73 %91.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน1100.00 %100.00 %54.34 %95.42 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ1100.00 %100.00 %65.59 %88.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมธุรกิจพลังงาน1100.00 %100.00 %72.14 %65.31 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน1100.00 %100.00 %34.85 %92.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน1100.00 %100.00 %45.67 %83.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์1100.00 %0.00 %44.36 %0.00 %ผ่าน-5.00.0
กรมการค้าต่างประเทศ10.00 %100.00 %0.00 %74.77 %-ผ่าน0.05.0
กรมการค้าภายใน2839.29 %39.29 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 1100.00 %100.00 %34.39 %85.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมทรัพย์สินทางปัญญา 1100.00 %100.00 %13.14 %77.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1100.00 %100.00 %-4.56 %69.71 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ1100.00 %100.00 %9.12 %79.05 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย1100.00 %100.00 %39.43 %51.07 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการปกครอง 1100.00 %100.00 %8.91 %32.78 %ไม่ผ่านผ่าน4.05.0
กรมการพัฒนาชุมชน 1100.00 %100.00 %37.35 %19.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมที่ดิน(สำนัก, กอง, สำนักงานที่ดินสังกัดส่วนกลางรวม 17 แห่ง)1100.00 %100.00 %-48.20 %56.99 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย785.71 %85.71 %27.70 %37.14 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโยธาธิการและผังเมือง1100.00 %100.00 %10.57 %9.67 %ผ่านไม่ผ่าน5.04.5
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1100.00 %100.00 %58.11 %33.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม1100.00 %100.00 %4.54 %59.65 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมคุมประพฤติ 1100.00 %100.00 %91.13 %57.23 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 1100.00 %100.00 %66.12 %73.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมบังคับคดี 1100.00 %100.00 %36.01 %72.71 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2100.00 %100.00 %73.03 %70.15 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมราชทัณฑ์ 922.22 %44.44 %0.00 %0.00 %--0.00.0
กรมสอบสวนคดีพิเศษ 1100.00 %100.00 %42.26 %11.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานกิจการยุติธรรม 1100.00 %100.00 %66.78 %84.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 1100.00 %100.00 %16.35 %56.29 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 3100.00 %100.00 %27.20 %-4.63 %ผ่านไม่ผ่าน5.00.0
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ1100.00 %100.00 %40.74 %79.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน1100.00 %100.00 %4.07 %79.66 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
กรมการจัดหางาน1100.00 %100.00 %20.28 %63.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน1100.00 %100.00 %53.01 %91.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน1100.00 %100.00 %50.69 %48.64 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)1100.00 %100.00 %4.60 %61.30 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %28.26 %66.12 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการศาสนา 1100.00 %100.00 %98.08 %72.35 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมศิลปากร 6698.48 %100.00 %34.37 %96.99 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม1100.00 %100.00 %83.39 %89.52 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 1100.00 %100.00 %99.63 %76.54 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1100.00 %100.00 %40.01 %85.09 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์บริการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ1100.00 %100.00 %-21.72 %88.88 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ1100.00 %100.00 %-2.30 %92.28 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา1100.00 %100.00 %54.71 %90.32 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน683.33 %83.33 %4.31 %77.14 %ไม่ผ่านผ่าน2.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา1100.00 %100.00 %-121.29 %76.00 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1100.00 %100.00 %6.58 %19.38 %ไม่ผ่านผ่าน3.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1100.00 %100.00 %53.44 %48.67 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์ 26100.00 %100.00 %21.87 %66.58 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมควบคุมโรค 2100.00 %100.00 %31.50 %67.90 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 1100.00 %100.00 %49.38 %64.66 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์3100.00 %100.00 %-10.40 %85.96 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1100.00 %100.00 %10.88 %76.40 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมสุขภาพจิต 2095.00 %100.00 %45.91 %72.69 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอนามัย 250.00 %50.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา1100.00 %100.00 %11.08 %51.18 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %28.64 %75.92 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %9.07 %66.18 %ไม่ผ่านผ่าน4.55.0
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %30.29 %91.39 %ผ่านผ่าน5.05.0
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่5100.00 %100.00 %17.36 %79.17 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 1100.00 %100.00 %62.89 %93.30 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1100.00 %100.00 %26.77 %89.68 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม1100.00 %100.00 %56.29 %89.61 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักราชเลขาธิการ10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักพระราชวัง10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ1100.00 %100.00 %16.64 %37.76 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)1100.00 %100.00 %51.59 %39.28 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1100.00 %100.00 %54.00 %91.50 %ผ่านผ่าน5.05.0
ราชบัณฑิตยสถาน1100.00 %100.00 %72.10 %96.80 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 10897.62 %97.17 %36.89 %58.05 %ผ่านผ่าน5.05.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน1100.00 %100.00 %-65.83 %79.03 %ไม่ผ่านผ่าน0.05.0
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10.00 %0.00 %0.00 %0.00 %--0.00.0