จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี0.00799.000.0 %0.00.00105.730.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี3,454.870.000.0 %0.0738.95129.4082.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,029.471,055.0065.2 %5.0547.5055.5889.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี17,537.0413,001.3325.9 %5.03,571.071,155.5567.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี7,001.701,086.0084.5 %5.0317.770.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท3,748.93807.0078.5 %5.0227.2733.7885.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ0.00588.000.0 %0.00.0068.850.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง3,896.55784.0079.9 %5.0186.3626.6585.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,604.07501.0086.1 %5.0316.8274.7176.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,976.26580.0085.4 %5.0177.4351.1471.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,517.67580.0083.5 %5.0196.7651.1474.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,772.61233.0093.8 %5.0191.7772.9262.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง4,048.750.000.0 %0.0294.660.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ5,041.36505.0090.0 %5.0184.3368.4562.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี1,638.221,133.0030.8 %5.0851.75351.5058.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,362.75482.0089.0 %5.0585.53441.5524.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี2,893.50393.0086.4 %5.0509.50364.6328.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,756.782,075.0044.8 %5.0813.701,243.04-52.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี6,662.326,634.600.4 %0.51,538.251,025.1633.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,837.683,124.0035.4 %5.01,270.07967.3623.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,772.041,796.0052.4 %5.0794.67495.4937.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี7,821.3611,195.66-43.1 %0.01,365.22445.3167.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,254.566,885.4125.6 %5.02,746.8595.0096.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,532.411,462.0058.6 %5.0814.08352.8956.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที� 7 (�.สระบุร�)0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 26,926.784,979.3628.1 %5.02,824.931,602.2543.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี3,929.22882.0077.6 %5.0453.641,463.00-222.5 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี0.001,696.800.0 %0.00.00727.740.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,495.361,511.0056.8 %5.0756.72507.6332.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี7,441.238,450.00-13.6 %0.01,308.102,109.59-61.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี4,773.322,291.0052.0 %5.0813.70702.8013.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี3,823.971,607.0058.0 %5.0718.6172.3889.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี0.008,611.350.0 %0.00.00102.890.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.00.00378.100.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,699.621,474.0068.6 %5.01,060.930.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,435.022,239.0049.5 %5.01,041.88416.8360.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี5,290.303,489.0034.0 %5.0680.5933.8595.0 %5.0
สพ.สระบุรี14,210.548,370.5041.1 %5.0591.45361.3838.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี57,346.8035,734.5537.7 %5.0975.79469.3451.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี0.00696.000.0 %0.00.00140.700.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,456.541,727.0050.0 %5.0737.62323.0856.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี6,301.545,699.769.5 %4.51,498.30532.7064.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,336.161,209.0063.8 %5.0775.69176.3377.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี3,800.383,527.097.2 %3.5699.59591.5615.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 124,029.0011,469.0852.3 %5.0931.19696.7125.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒40,473.519,583.8276.3 %5.01,516.69796.8147.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี0.003,313.600.0 %0.00.00379.060.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี80,421.5684,651.00-5.3 %0.01,473.120.000.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์0.0030,505.990.0 %0.00.001,743.810.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี25,871.8827,576.00-6.6 %0.0650.16950.42-46.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี48,077.1113,803.9971.3 %5.0628.88789.41-25.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค47,105.8920,748.0056.0 %5.0571.221,105.69-93.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี8,139.5719,032.38-133.8 %0.01,489.721,609.07-8.0 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี23,088.4612,785.0044.6 %5.01,054.21485.4554.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 5,459.302,930.0046.3 %5.01,003.88966.493.7 %1.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,769.81819.2070.4 %5.0523.55253.4651.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี0.008,480.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
รวม 542,360 340,902 0.00 % 39,874 24,517 0.00 %