จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,682.72799.0070.2 %5.0433.38105.7375.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี3,417.043,653.13-6.9 %0.0738.95129.4082.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี2,996.301,055.0064.8 %5.0547.5055.5889.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี17,345.0213,001.3325.0 %5.03,571.071,155.5567.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี6,925.041,086.0084.3 %5.0317.7797.8569.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,915.82915.0081.4 %5.0343.5226.6692.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค5,242.011,299.0075.2 %5.0252.6893.0463.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,150.52807.0080.6 %5.0227.2733.7885.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ3,790.93588.0084.5 %5.0267.2968.8574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง3,853.89784.0079.7 %5.0186.3633.8781.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก3,564.61501.0085.9 %5.0316.8274.7176.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,932.72580.0085.3 %5.0177.4351.1471.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,479.16580.0083.3 %5.0196.7651.1474.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,731.31233.0093.8 %5.0191.7772.9262.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด3,663.6226.0099.3 %5.0175.7345.6074.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง4,004.42164.0095.9 %5.0294.6669.8276.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ4,986.16505.0089.9 %5.0184.3368.4562.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,561.224,422.0020.5 %5.01,138.30714.4037.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี1,620.281,133.0030.1 %5.0851.75351.5058.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,314.98482.0088.8 %5.0585.53441.5524.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี2,861.82393.0086.3 %5.0509.50364.6328.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี3,715.652,075.0044.2 %5.0813.702,690.46-230.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี1,993.646,634.60-232.8 %0.0457.651,025.16-124.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,784.723,124.0034.7 %5.01,270.07967.3623.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,730.741,796.0051.9 %5.0794.67495.4937.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี8,264.6611,195.66-35.5 %0.01,365.22445.3167.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,153.246,885.4124.8 %5.02,746.8595.0096.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที� 7 (�.สระบุร�)4,765.664,573.004.0 %2.01,745.19108.3093.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,493.731,462.0058.2 %5.0814.08352.8956.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 26,850.944,979.3627.3 %5.02,824.931,602.2543.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี8,647.466,772.3321.7 %5.02,898.67323.0088.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี3,886.20882.0077.3 %5.0623.5353.4791.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,325.531,696.8049.0 %5.0509.43727.74-42.9 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,457.091,511.0056.3 %5.0756.72507.6332.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี7,359.768,450.00-14.8 %0.01,308.102,109.59-61.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี4,721.062,291.0051.5 %5.0813.70702.8013.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี3,782.111,607.0057.5 %5.0718.6172.3889.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี8,681.458,611.350.8 %0.51,650.61102.8993.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี3,244.111,209.0062.7 %5.0623.53191.4169.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,547.661,648.0053.5 %5.0800.73378.1052.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,648.161,474.0068.3 %5.01,060.931,350.90-27.3 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,386.472,239.0049.0 %5.01,041.88416.8360.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี5,232.383,489.0033.3 %5.0680.5933.8595.0 %5.0
สพ.สระบุรี14,054.958,370.5040.4 %5.0591.45343.3142.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี56,718.9235,734.5537.0 %5.0975.79469.3451.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,549.68696.0072.7 %5.0376.32140.7062.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี4,536.574,067.6510.3 %5.0813.69717.2711.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,418.701,727.0049.5 %5.0737.62323.0856.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี6,232.553,907.1137.3 %5.01,498.30505.4066.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,299.641,209.0063.4 %5.0775.69176.3377.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี3,758.773,527.096.2 %3.0699.59591.5615.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 140,618.6411,469.0871.8 %5.0972.75696.7128.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒40,030.379,583.8276.1 %5.01,516.69796.8147.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี10,130.363,313.6067.3 %5.0335.25379.06-13.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี79,541.0384,651.00-6.4 %0.01,473.121,171.3520.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก29,695.0419,800.0033.3 %5.0760.05639.4515.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์27,453.1630,505.99-11.1 %0.0823.811,743.81-111.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี88,198.6619,079.5378.4 %5.0731.03676.087.5 %3.5
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี25,588.6127,576.00-7.8 %0.0650.16950.42-46.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี47,550.7213,803.9971.0 %5.0628.88789.41-25.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค46,590.1420,748.0055.5 %5.0571.221,105.69-93.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี8,958.0619,032.38-112.5 %0.01,658.851,609.073.0 %1.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี9,532.179,545.88-0.1 %0.03,551.191,582.9055.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี22,835.6612,785.0044.0 %5.01,054.21485.4554.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 5,399.522,930.0045.7 %5.01,003.88966.493.7 %1.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี2,739.48819.2070.1 %5.0523.55253.4651.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี36,873.048,480.0077.0 %5.03,439.874,402.67-28.0 %0.0
รวม 825,016 470,974 42.91 % 63,991 40,375 36.91 %