จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,186.99295.0093.0 %5.0401.7551.0587.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี11,002.205,619.8248.9 %5.061.64160.63-160.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี3,157.361,729.0045.2 %5.0463.54106.4577.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี2,812.371,024.0063.6 %5.0331.4153.3383.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 537,403.6339,752.00-6.3 %0.09,230.74749.8391.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 322,912.9626,832.00-17.1 %0.03,506.511,027.3070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,059.25953.5781.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 220,297.7410,052.1150.5 %5.03,586.241,107.0369.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 15,789.481,488.0074.3 %5.0347.8682.6576.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,393.581,244.0080.5 %5.0377.0395.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง3,692.58124.0096.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์6,799.10411.0094.0 %5.0222.95104.0953.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 16,018.461,525.0074.7 %5.0392.5826.2393.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 26,542.331.00100.0 %5.0423.65114.0073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,443.00921.0079.3 %5.02,770.26114.0095.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.735,505.25-1,579.8 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 23,872.841.00100.0 %5.0247.34101.1659.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง4,962.63836.0083.2 %5.0310.1143.7085.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,927.35381.0095.7 %5.0352.290.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,793.7443.0098.9 %5.0313.0468.5978.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง5,974.781,373.0077.0 %5.0392.58106.7872.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,324.69794.0081.6 %5.0296.5954.3981.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 23,415.538,886.24-160.2 %0.0666.031,298.65-95.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,316.111,561.0063.8 %5.01,027.87983.034.4 %2.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 27,706.107,480.682.9 %1.02,208.10795.1564.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี4,308.745,665.00-31.5 %0.01,105.34267.9075.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี4,802.731,252.0073.9 %5.0670.33720.74-7.5 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 34,483.693,268.2027.1 %5.0698.35687.301.6 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี2,708.22793.0070.7 %5.0534.86310.7641.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 916,255.7847,026.00-189.3 %0.05,847.716,062.00-3.7 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,732.25959.0074.3 %5.01,457.30209.9585.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,047.791,314.0056.9 %5.0460.88546.96-18.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,686.401,410.0069.9 %5.01,276.49536.7558.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,164.165,329.9134.7 %5.01,841.9547.5097.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,822.431,678.007.9 %3.5395.61299.2924.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,303.381,753.0059.3 %5.0648.96252.4161.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,392.062,508.0026.1 %5.0403.9738.0790.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,420.262,119.0052.1 %5.01,742.372,910.14-67.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี11,744.8034,802.00-196.3 %0.01,789.92134.2592.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 19,581.2312,014.2238.6 %5.03,465.325,196.50-50.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)5,995.097,823.00-30.5 %0.01,602.661,024.1036.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,857.8922.0799.4 %5.0838.94276.0667.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)5,078.355,386.83-6.1 %0.01,009.52981.602.8 %1.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)9,198.189,789.56-6.4 %0.03,568.182,064.7342.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,538.86946.0073.3 %5.0801.09232.8070.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,156.181,885.2040.3 %5.0577.08298.4948.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี3,118.702,601.8016.6 %5.0437.84437.010.2 %0.5
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,666.3521,626.68-281.7 %0.01,311.91154.8688.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี3,558.443,939.00-10.7 %0.0507.94807.57-59.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,306.51796.0075.9 %5.0546.0342.7092.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี3,130.7821,631.80-590.9 %0.0508.88106.8879.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี3,308.061,376.0058.4 %5.0682.61260.1161.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี5,193.642,015.0061.2 %5.0934.20448.4052.0 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี2,595.477,895.00-204.2 %0.0443.97343.9022.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 8,576.148,827.08-2.9 %0.02,740.721,082.9160.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี3,438.795,197.00-51.1 %0.0744.0434.3495.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 83,167.3313,105.0084.2 %5.0766.48481.5437.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี17,229.127,571.0056.1 %5.0835.19371.8655.5 %5.0
รจก.ชลบุรี 247,868.021.00100.0 %5.02,377.972.8599.9 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา82,528.8666,255.5019.7 %5.01,408.001,978.00-40.5 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 23,809.6714,459.0039.3 %5.0650.60297.9654.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 214,544.8910,144.0030.3 %5.02,602.583,235.94-24.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,612.44751.0071.3 %5.0190.1654.7371.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,619.565,797.88-3.2 %0.01,493.19892.9740.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี21,262.851.00100.0 %5.01,606.762.8599.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี3,994.193,340.0016.4 %5.0936.19201.4078.5 %5.0
สปส.จ.ชลบุรี7,685.708,806.68-14.6 %0.01,827.95657.5664.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี3,201.202,064.0035.5 %5.0636.481,154.11-81.3 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี1,498.415,019.38-235.0 %0.0596.11432.4427.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ8,475.864,566.9546.1 %5.0874.21576.5934.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1288,798.2513,431.2695.3 %5.0940.713,435.31-265.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 224,427.399,136.0062.6 %5.01,157.931,056.248.8 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 315,553.066,350.1159.2 %5.0571.32409.8228.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)9,232.668,877.063.9 %1.5936.1491.0390.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี29,227.5416,222.4244.5 %5.0403.67596.60-47.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,586.101,911.4626.1 %5.0270.2982.9569.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี63,944.5639,632.0038.0 %5.01,367.362,357.10-72.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ65,860.9899,731.76-51.4 %0.0900.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี80,404.3642,715.0046.9 %5.0507.371,252.49-146.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี22,799.0027,342.00-19.9 %0.0834.161,367.09-63.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม26,827.2415,914.3840.7 %5.0624.34656.35-5.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)23,785.3639,729.58-67.0 %0.0570.76779.67-36.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี17,985.5726,558.85-47.7 %0.01,306.961,303.550.3 %0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ. ชลบุรี4,862.4612,954.89-166.4 %0.02,031.072,357.43-16.1 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี20,228.6529,572.00-46.2 %0.01,188.9248.4195.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 62,769.41353.0087.3 %5.0501.29332.8933.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี19,904.5213,192.0033.7 %5.0838.3197.3788.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 5,088.704,959.732.5 %1.0972.23904.607.0 %3.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)6,075.3512,253.00-101.7 %0.02,270.70767.2066.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 33,895.821,848.0052.6 %5.0993.20207.1079.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,030.124,495.0010.6 %5.01,485.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,107.461,509.0051.4 %5.0390.33281.7127.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 229,695.9824,470.0017.6 %5.010,259.366,359.3438.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี41,078.8713,291.4267.6 %5.04,939.975,914.53-19.7 %0.0
รวม 1,695,584 944,356 44.31 % 123,590 81,519 34.04 %