จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,278.68295.0093.1 %5.0401.7551.0587.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี11,243.125,619.8250.0 %5.061.64160.63-160.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี3,226.501,729.0046.4 %5.0463.54106.4577.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี2,872.46269.0090.6 %5.0331.4153.3383.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 537,770.5839,752.00-5.2 %0.09,230.74749.8391.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,059.25860.3083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 220,742.2110,052.1151.5 %5.03,586.241,107.0369.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 323,414.7026,832.00-14.6 %0.03,506.511,027.3070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 15,916.251,488.0074.8 %5.0347.8682.6576.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,533.581,244.0081.0 %5.0377.0395.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง3,773.44124.0096.7 %5.0346.210.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.735,505.25-1,579.8 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0247.34101.1659.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,107.57836.0083.6 %5.0329.1343.7086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่9,122.84381.0095.8 %5.0352.290.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,876.8243.0098.9 %5.0313.0468.5978.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง6,105.621,373.0077.5 %5.0392.58106.7872.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,419.40794.0082.0 %5.0296.5954.3981.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 16,150.251,525.0075.2 %5.0392.5826.2393.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,540.29921.0079.7 %5.02,770.26114.0095.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์6,947.98411.0094.1 %5.0222.95104.0953.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 20.000.000.0 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,410.621,561.0064.6 %5.01,027.87983.034.4 %2.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 27,874.847,480.685.0 %2.52,208.10795.1564.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี4,403.095,665.00-28.7 %0.01,105.34267.9075.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี4,907.901,252.0074.5 %5.0670.33684.68-2.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 34,581.833,268.2028.7 %5.0698.35687.301.6 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี2,767.52793.0071.3 %5.0534.86310.7641.9 %5.0
สำนักชลประทานที่ 916,611.7547,026.00-183.1 %0.05,847.716,062.00-3.7 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,627.18959.0073.6 %5.01,381.24211.8584.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี3,114.531,314.0057.8 %5.0460.88686.97-49.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,789.031,410.0070.6 %5.01,276.49536.7558.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 20.000.000.0 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,862.341,678.009.9 %4.5395.61299.2924.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,397.621,753.0060.1 %5.0648.96252.4161.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,466.342,508.0027.6 %5.0403.9736.2291.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,517.052,119.0053.1 %5.01,742.372,910.14-67.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี12,001.9834,802.00-190.0 %0.01,789.92134.2592.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 12,771.860.000.0 %0.0517.845,196.50-903.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,126.377,823.00-27.7 %0.01,602.661,024.1036.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,942.3722.0799.4 %5.0838.94276.0667.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)4,188.865,386.83-28.6 %0.0792.58846.70-6.8 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)9,181.089,789.56-6.6 %0.03,568.182,064.7342.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,616.36946.0073.8 %5.0801.09232.8070.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,225.293,177.891.5 %0.5577.08298.4948.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี3,186.992,601.8018.4 %5.0437.84437.010.2 %0.5
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,790.4321,626.68-273.5 %0.01,311.91154.8688.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี3,636.363,939.00-8.3 %0.0507.94807.57-59.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,378.92796.0076.4 %5.0546.0342.7092.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี3,199.3421,631.80-576.1 %0.0508.88106.8879.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี3,380.501,376.0059.3 %5.0682.61260.1161.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี5,288.702,015.0061.9 %5.0934.20448.4052.0 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี2,652.307,895.00-197.7 %0.0443.97343.9022.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 8,763.948,827.08-0.7 %0.02,740.721,084.8160.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี3,514.095,976.00-70.1 %0.0744.0473.1790.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี17,606.407,571.0057.0 %5.0835.19371.8655.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 84,988.5113,105.0084.6 %5.0766.48481.5437.2 %5.0
รจก.ชลบุรี 253,295.781.00100.0 %5.02,377.972.8599.9 %5.0
เรือนจำพิเศษพัทยา84,336.0666,255.5021.4 %5.01,408.001,978.00-40.5 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 24,331.0514,459.0040.6 %5.0650.60297.9654.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 214,863.4010,144.0031.8 %5.02,602.583,235.94-24.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี2,669.64919.0065.6 %5.0190.1630.6883.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,742.615,797.88-1.0 %0.01,493.19892.9740.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี21,728.461.00100.0 %5.01,606.762.8599.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,081.653,340.0018.2 %5.0936.19201.4078.5 %5.0
สปส.จ.ชลบุรี7,854.008,806.68-12.1 %0.01,827.95657.5664.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี3,271.302,064.0036.9 %5.0636.481,156.01-81.6 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี3,795.6822,351.68-488.9 %0.0596.112.8599.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1295,122.3113,431.2695.4 %5.0940.71397.3657.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 235,802.039,904.0072.3 %5.01,157.93496.6657.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 315,893.646,109.3961.6 %5.0571.32588.70-3.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)9,434.838,877.065.9 %2.5936.1491.0390.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี29,867.5616,222.4245.7 %5.0403.67596.60-47.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี23,138.731,911.4691.7 %5.0270.2982.9569.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี65,344.8039,632.0039.3 %5.01,367.362,357.10-72.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ67,303.1999,731.76-48.2 %0.0900.200.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี82,165.0442,715.0048.0 %5.0507.371,252.49-146.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี23,298.2527,342.00-17.4 %0.0834.161,367.09-63.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม27,414.7015,914.3841.9 %5.0624.34656.35-5.1 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)24,306.2139,729.58-63.5 %0.0570.76779.67-36.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี18,379.4226,558.85-44.5 %0.01,306.961,303.550.3 %0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ. ชลบุรี4,968.9412,954.89-160.7 %0.02,031.072,357.43-16.1 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี20,671.5929,572.00-43.1 %0.01,188.9248.4195.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 62,830.050.000.0 %0.0501.29332.8933.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี20,340.3813,192.0035.1 %5.0838.3197.3788.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 5,200.134,959.734.6 %2.0972.23904.607.0 %3.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)6,208.3812,253.00-97.4 %0.02,270.70767.2066.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 33,981.131,848.0053.6 %5.0993.20207.1079.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,140.274,495.0012.6 %5.01,485.630.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,175.511,509.0052.5 %5.0390.33281.7127.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 230,346.2624,470.0019.4 %5.010,259.366,359.3438.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี41,978.4116,062.8661.7 %5.04,939.976,079.42-23.1 %0.0
รวม 1,710,494 935,319 45.32 % 116,557 75,694 35.06 %