จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,278.68295.0093.1 %5.0401.7551.0587.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี11,243.125,619.8250.0 %5.061.64160.63-160.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี3,226.501,729.0046.4 %5.0463.54106.4577.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี2,872.46269.0090.6 %5.0331.4153.3383.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 50.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 323,414.7026,832.00-14.6 %0.03,506.511,027.3070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 220,742.2110,052.1151.5 %5.03,586.241,106.0369.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 16,150.251,525.0075.2 %5.0392.5826.2393.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,540.29921.0079.7 %5.02,770.26114.0095.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0247.34101.1659.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,107.57836.0083.6 %5.0329.1343.7086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่8,389.67381.0095.5 %5.0333.280.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,876.8243.0098.9 %5.0313.0468.5978.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง6,105.621,373.0077.5 %5.0392.58106.7872.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,533.581,244.0081.0 %5.0377.0395.0074.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง3,773.44124.0096.7 %5.0346.210.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 20.000.000.0 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,410.621,561.0064.6 %5.01,027.87983.034.4 %2.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี0.005,665.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี4,907.901,252.0074.5 %5.0670.33684.68-2.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 34,581.833,268.2028.7 %5.0698.35687.301.6 %0.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี2,767.52793.0071.3 %5.0534.860.000.0 %0.0
สำนักชลประทานที่ 916,611.7547,026.00-183.1 %0.05,847.716,062.00-3.7 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 20.00959.000.0 %0.00.00209.950.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,789.031,410.0070.6 %5.01,276.49536.7558.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 20.000.000.0 %ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,862.341,678.009.9 %4.5395.61299.2924.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,397.621,753.0060.1 %5.0648.96252.4161.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,466.342,508.0027.6 %5.0403.9736.2291.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 64,517.052,119.0053.1 %5.01,742.372,910.14-67.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี12,001.9834,802.00-190.0 %0.01,789.92134.2592.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,126.377,823.00-27.7 %0.01,602.661,024.1036.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,942.3722.0799.4 %5.0838.94276.0667.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)0.005,386.830.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,616.36946.0073.8 %5.0801.09232.8070.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี3,225.293,177.891.5 %0.5577.08298.4948.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,790.4321,626.68-273.5 %0.01,311.91154.8688.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี0.003,939.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,378.92796.0076.4 %5.0546.0342.7092.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี3,199.3421,631.80-576.1 %0.0508.88106.8879.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี3,380.501,376.0059.3 %5.0682.61260.1161.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี5,288.702,015.0061.9 %5.0934.20448.4052.0 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี2,649.830.000.0 %0.0443.97343.9022.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 8,763.948,827.08-0.7 %0.02,740.721,084.8160.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 84,988.5113,105.0084.6 %5.0766.48481.5437.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี17,606.407,571.0057.0 %5.0835.19371.8655.5 %5.0
รจก.ชลบุรี 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
เรือนจำพิเศษพัทยา84,336.0666,255.5021.4 %5.01,408.001,978.00-40.5 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 24,331.0514,459.0040.6 %5.0650.60297.9654.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 214,863.4010,144.0031.8 %5.02,602.583,235.94-24.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี5,742.615,797.88-1.0 %0.01,493.19892.9740.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี21,728.461.00100.0 %5.01,606.762.8599.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สปส.จ.ชลบุรี7,854.008,806.68-12.1 %0.01,827.95657.5664.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 10.0013,431.260.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)9,434.838,877.065.9 %2.5936.1491.0390.3 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี23,138.731,911.4691.7 %5.0270.2982.9569.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี65,344.8039,632.0039.3 %5.01,367.362,357.10-72.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ67,303.1999,731.76-48.2 %0.0900.200.000.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี82,165.0442,715.0048.0 %5.0507.371,252.49-146.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคบางแสนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จ. ชลบุรี4,968.9412,954.89-160.7 %0.02,031.072,357.43-16.1 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี20,671.590.000.0 %0.01,188.9246.5196.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 62,830.050.000.0 %0.0501.29332.8933.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี20,340.3813,192.0035.1 %5.0838.3197.3788.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 4,237.864,959.73-17.0 %0.0972.23904.607.0 %3.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)6,208.3812,253.00-97.4 %0.02,270.70767.2066.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 33,981.131,848.0053.6 %5.0993.200.000.0 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,252.304,495.0014.4 %5.01,153.780.000.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี3,175.511,509.0052.5 %5.0390.33281.7127.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 230,346.2624,470.0019.4 %5.010,259.366,359.3438.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
รวม 808,629 612,345 0.00 % 72,066 42,771 0.00 %