จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,409.72522.0078.3 %5.0117.36105.4310.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง7,593.242,696.0064.5 %5.054.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง3,283.8114,340.27-336.7 %0.0150.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง2,912.8281.0097.2 %5.0541.40319.5041.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง3,639.991,777.0051.2 %5.0649.28137.9778.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง27,467.2823,086.0016.0 %5.03,741.331,900.3249.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.4034.2087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,252.04479.0088.7 %5.0225.3259.5773.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,652.721,090.0076.6 %5.0214.9245.0279.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง3,675.941,313.0064.3 %5.0328.71109.2566.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,705.32249.0093.3 %5.0137.8857.5558.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,188.14593.0085.8 %5.0204.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง5,088.82949.0081.4 %5.0370.12154.7658.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา335.23342.00-2.0 %0.0292.8984.6971.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,198.16605.0085.6 %5.0139.8271.1249.1 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด9,228.935,791.0537.3 %5.01,620.05100.7093.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,610.281,458.0068.4 %5.02,044.00770.4562.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2ไม่ครบ1,685.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ209.21ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,803.921,824.0052.0 %5.0437.67290.1033.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง3,766.771,744.0053.7 %5.0906.17273.7069.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,081.98720.0082.4 %5.0584.61133.3177.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,405.07715.0079.0 %5.0527.63513.002.8 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง5,998.242,331.2361.1 %5.01,193.19843.5929.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง2,156.371,542.0028.5 %5.0480.30189.0660.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง4,732.5517.2099.6 %5.01,686.85413.9675.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง27,866.93986.0096.5 %5.011,024.46822.6692.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,087.43737.0076.1 %5.0430.13298.1530.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง92,925.8614,023.0084.9 %5.038,119.39697.7998.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,291.171,250.0070.9 %5.0965.00579.5039.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,127.48553.0082.3 %5.0641.72139.5078.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง2,906.05732.0074.8 %5.0527.63437.7817.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง3,190.201,670.0047.7 %5.0565.45287.5849.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดระยอง53,968.9833,408.5038.1 %5.024,838.012,071.8491.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง7,209.873,200.0055.6 %5.0975.20760.0722.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,414.73833.0075.6 %5.0497.1137.7992.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง5,903.258,262.42-40.0 %0.01,477.53137.4690.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง2,889.031,413.0051.1 %5.0451.56337.1725.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง26,856.222,043.0092.4 %5.010,796.27317.9797.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง1,655.791,404.0015.2 %5.0627.53431.1931.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,332.163,283.0048.2 %5.01,136.14293.5274.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,445.782,407.6345.8 %5.0773.0533.9995.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง22,347.5417,340.0022.4 %5.0616.29431.9429.9 %5.0
สพ.ระยอง96,220.078,670.0091.0 %5.0327.35356.63-8.9 %0.0
รจก.ระยอง 136,235.2899,212.5927.2 %5.01,935.063,133.38-61.9 %0.0
ทสป.ห้วยโป่ง 87,371.4512,503.0085.7 %5.0966.11255.1773.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,504.511,041.0058.4 %5.0375.47114.2869.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง4,594.356,246.48-36.0 %0.01,117.12890.4620.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง1,794.351,912.00-6.6 %0.0888.93603.4032.1 %5.0
สปส.จ.ระยอง8,609.5012,160.00-41.2 %0.01,592.52898.9443.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง2,916.90720.0075.3 %5.0546.6452.5290.4 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง8,091.604,511.5644.2 %5.0484.25290.4640.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก2,905.504,736.07-63.0 %0.0531.55154.9970.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 121,699.6915,285.1629.6 %5.01,532.701,428.976.8 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 237,094.778,004.0078.4 %5.01,115.411,611.49-44.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง3,229.173,197.331.0 %0.5259.09142.5045.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง121,887.40117,084.003.9 %1.52,208.571,874.3915.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด26,002.8035,924.00-38.2 %0.0679.49653.503.8 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย33,670.3526,160.6222.3 %5.0823.601,184.65-43.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง26,405.5312,300.0053.4 %5.0689.65662.154.0 %2.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง28,770.8213,898.4051.7 %5.0603.201,002.95-66.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,136.3216,632.00-171.0 %0.01,549.172,107.10-36.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,064.212,921.0028.1 %5.01,022.04863.1615.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง452.50158.9064.9 %5.0356.48240.2432.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง28,611.3112,579.0056.0 %5.06,100.546,812.64-11.7 %0.0
รวม 1,080,874 573,667 46.93 % 136,670 40,057 70.69 %