จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง0.002,696.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง0.0014,340.270.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง2,956.6281.0097.3 %5.0541.40319.5041.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง3,694.731,777.0051.9 %5.0649.28137.9778.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง27,880.3223,086.0017.2 %5.03,741.331,900.3249.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,315.98479.0088.9 %5.0225.3259.5773.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,722.691,090.0076.9 %5.0214.9245.0279.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง0.001,313.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง5,165.34949.0081.6 %5.0370.120.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา319.270.000.0 %0.0292.890.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา4,261.29605.0085.8 %5.0139.8271.1249.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 25,313.120.000.0 %0.0263.4034.2087.0 %5.0
ด่านศุลกากรมาบตาพุด9,367.715,791.0538.2 %5.01,620.05100.7093.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,679.601,458.0068.8 %5.02,044.00770.4562.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 20.001,685.000.0 %0.00.00209.210.0 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง0.001,824.000.0 %0.00.00290.100.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง3,823.411,744.0054.4 %5.0906.17273.7069.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,143.36720.0082.6 %5.0584.61133.3177.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง3,192.27715.0077.6 %5.0527.63513.002.8 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง0.0017.200.0 %0.00.00413.960.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง2,188.801,542.0029.6 %5.0480.30189.0660.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง28,285.98986.0096.5 %5.011,024.46822.6692.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,133.86737.0076.5 %5.0430.13298.1530.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง94,323.2414,023.0085.1 %5.035,940.24697.7998.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.00.00579.500.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,174.51553.0082.6 %5.0641.7269.6289.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง2,949.75732.0075.2 %5.0527.63437.7817.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง0.001,670.000.0 %0.00.00287.580.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง0.0033,408.500.0 %0.00.002,071.840.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง7,318.293,200.0056.3 %5.0975.20760.0722.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,466.08833.0076.0 %5.0497.1137.7992.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง5,992.028,262.42-37.9 %0.01,477.53137.4690.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง0.001,413.000.0 %0.00.00337.170.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง27,260.079,533.0465.0 %5.010,796.27317.9797.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง1,680.691,404.0016.5 %5.0627.53431.1931.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง6,427.383,283.0048.9 %5.01,136.14293.5274.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง1,694.252,407.63-42.1 %0.0773.0533.9995.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง22,683.5917,340.0023.6 %5.0616.29431.9429.9 %5.0
สพ.ระยอง97,666.998,670.0091.1 %5.0327.35356.63-8.9 %0.0
รจก.ระยอง 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ทสป.ห้วยโป่ง 0.0012,503.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง2,542.171,041.0059.1 %5.0375.47114.2869.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง0.001,912.000.0 %0.00.00603.400.0 %0.0
สปส.จ.ระยอง0.0012,160.000.0 %0.00.00898.940.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง2,960.76720.0075.7 %5.0546.6452.5290.4 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง1,138.534,511.56-296.3 %0.0484.25290.4640.0 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 122,026.0015,285.1630.6 %5.01,532.701,428.976.8 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 237,652.598,004.0078.7 %5.01,115.411,611.49-44.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคระยอง0.00117,084.000.0 %0.00.001,973.040.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด0.0035,924.000.0 %0.00.00653.500.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย0.0026,160.620.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง0.0012,300.000.0 %0.00.00662.150.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง0.0013,898.400.0 %0.00.0027,671.600.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,228.6016,632.00-167.0 %0.01,549.172,107.10-36.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,125.332,921.0029.2 %5.01,022.04863.1615.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง432.96158.9063.3 %5.0356.48240.2432.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง0.0012,579.000.0 %0.00.006,812.640.0 %0.0
รวม 463,556 161,275 0.00 % 84,711 16,383 0.00 %