จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 778,051.7532,856.0057.9 %5.0318.49328.57-3.2 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,552.551.00100.0 %5.0456.89100.3778.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี24,391.8622,940.006.0 %3.065.0274.68-14.9 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54262.76-35.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี2,907.351,492.0048.7 %5.0609.02139.0877.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,822.252,037.0027.8 %5.0570.9968.9187.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี32,609.1311,224.0065.6 %5.02,814.88952.5866.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี5,447.16599.0089.0 %5.0280.6551.8281.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,418.43370.0091.6 %5.0204.7149.8875.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,857.01285.0092.6 %5.0267.8951.2880.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,737.32324.0091.3 %5.0189.4654.4971.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,806.46330.0091.3 %5.0195.6751.3473.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,400.74153.0095.5 %5.0306.6154.0482.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,118.52292.0092.9 %5.0350.1751.6385.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,646.65322.0091.2 %5.0380.2651.4486.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,780.00355.0090.6 %5.0253.2351.3579.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,722.28198.0094.7 %5.0215.6851.3776.2 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี5,868.484,536.0022.7 %5.01,057.86249.5176.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,751.261,931.3748.5 %5.0710.84429.1339.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,608.44697.0073.3 %5.0505.57307.7939.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,587.80418.0083.8 %5.0382.68543.47-42.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,177.142,359.0043.5 %5.0761.58697.618.4 %4.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,126.48837.0073.2 %5.0704.10258.3263.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,496.111,336.0046.5 %5.0475.91739.16-55.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,236.062,463.0041.9 %5.01,122.45811.4227.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,814.472,962.3322.3 %5.0989.34469.2552.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี4,533.691,893.0058.2 %5.01,297.66558.3657.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,593.041,264.0064.8 %5.0894.26136.5584.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี7,032.249,612.87-36.7 %0.01,578.84415.1073.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,385.66783.0076.9 %5.0799.18884.13-10.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,119.37673.0078.4 %5.0818.2037.0695.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,804.25418.0085.1 %5.0570.99410.3128.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,792.393,587.005.4 %2.5951.31576.6539.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ4,066.5923,655.80-481.7 %0.01,141.472,687.49-135.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,423.776,470.00-46.3 %0.01,141.47215.5981.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,623.041,164.0067.9 %5.0761.15232.6969.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,459.686,603.00-48.1 %0.01,160.4899.5491.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,838.481,263.0073.9 %5.0609.02465.2023.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,935.071,568.0060.2 %5.01,027.27294.2371.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี3,591.361,507.0058.0 %5.0875.24289.4366.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,569.602,361.0048.3 %5.01,236.55208.3183.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,063.571,442.0052.9 %5.0647.0590.0886.1 %5.0
สพ.จันทบุรี11,553.386,827.0040.9 %5.0429.70283.5034.0 %5.0
รจจ.จันทบุรี 55,656.8366,083.00-18.7 %0.0850.13583.1731.4 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 13,136.749,278.0029.4 %5.0486.07529.63-9.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,857.022,321.9218.7 %5.0513.9444.4791.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,867.264,585.005.8 %2.51,236.55292.7076.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,101.011,635.0047.3 %5.0685.08273.8660.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)4,810.952,765.0042.5 %5.01,065.40534.4849.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี3,480.271,506.0056.7 %5.0780.16160.3479.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,087.122,623.0015.0 %5.0628.04324.5048.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 117,665.7113,387.5024.2 %5.01,968.73380.5080.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 216,701.108,568.0048.7 %5.01,524.92553.4063.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)5,279.994,757.289.9 %4.51,952.57616.7868.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี3,743.493,653.882.4 %1.0403.36406.18-0.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี65,646.7466,012.99-0.6 %0.01,401.26541.1061.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี20,837.7810,875.6147.8 %5.0725.62501.6030.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม25,741.9110,400.0059.6 %5.0698.14357.2048.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว27,014.678,507.5268.5 %5.0758.41275.9863.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี43,865.3422,564.0048.6 %5.01,708.492,273.86-33.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,145.021,780.0043.4 %5.0704.10107.4284.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,624.31655.0075.0 %5.0494.92157.9468.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี122,782.9813,247.2989.2 %5.051,706.552,606.5195.0 %5.0
รวม 738,367 417,615 43.44 % 100,616 26,357 73.80 %