จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 780,075.3132,856.0059.0 %5.0318.49328.57-3.2 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,618.731.00100.0 %5.0456.89100.3778.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี23,140.0922,940.000.9 %0.565.0274.68-14.9 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54262.76-35.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี2,982.731,492.0050.0 %5.0609.02139.0877.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,895.422,037.0029.6 %5.0570.9968.9187.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี33,454.5510,184.0069.6 %5.02,814.88814.0371.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี5,588.38599.0089.3 %5.0280.6551.8281.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,532.98370.0091.8 %5.0204.7153.4373.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,957.01285.0092.8 %5.0267.8951.2880.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,834.21324.0091.5 %5.0189.4654.4971.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,905.15330.0091.5 %5.0195.6751.3473.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,488.91195.0094.4 %5.0306.6151.1983.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,225.30341.0091.9 %5.0350.1753.5584.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,741.19322.0091.4 %5.0380.2651.4486.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,878.00411.0089.4 %5.0253.2351.3579.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,818.78260.0093.2 %5.0215.6853.6975.1 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี6,020.634,536.5024.7 %5.01,057.86249.5176.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,848.511,931.3749.8 %5.0710.84429.1339.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,676.07697.0074.0 %5.0505.57307.7939.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,654.89418.0084.3 %5.0297.43543.47-82.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี4,285.442,359.0045.0 %5.0761.58697.618.4 %4.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,207.54837.0073.9 %5.0704.10258.3263.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,560.821,336.0047.8 %5.0475.91739.16-55.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,345.882,463.0043.3 %5.01,122.45811.4227.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,913.362,962.3324.3 %5.0989.34469.2552.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี4,651.231,893.0059.3 %5.01,297.66558.3657.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,686.191,264.0065.7 %5.0894.26136.5584.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี7,214.5662.4699.1 %5.01,578.84415.1073.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,473.44783.0077.5 %5.0799.18884.13-10.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,200.24673.0079.0 %5.0818.2037.0695.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,876.95418.0085.5 %5.0570.99410.3128.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,890.713,587.007.8 %3.5951.31576.6539.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ4,172.0223,655.80-467.0 %0.01,141.472,687.49-135.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,538.466,470.00-42.6 %0.01,141.47215.5981.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,716.971,164.0068.7 %5.0761.15232.6969.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,575.306,603.00-44.3 %0.01,160.4899.5491.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,963.921,263.0074.6 %5.0609.02465.2023.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี4,037.091,568.0061.2 %5.01,027.27294.2371.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี3,684.471,507.0059.1 %5.0875.24289.4366.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,688.072,361.0049.6 %5.01,236.55208.3183.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี3,143.001,442.0054.1 %5.0647.0590.0886.1 %5.0
สพ.จันทบุรี11,852.916,827.0042.4 %5.0429.70283.5034.0 %5.0
รจจ.จันทบุรี 57,099.7866,083.00-15.7 %0.0850.13583.1731.4 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 4,681.3610,097.00-115.7 %0.0407.47560.01-37.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,931.092,321.9220.8 %5.0513.9444.4791.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,993.455,108.00-2.3 %0.01,236.55609.7150.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,181.411,635.0048.6 %5.0685.08273.8660.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)4,935.682,765.0044.0 %5.01,065.40534.4849.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี3,570.501,506.0057.8 %5.0780.16160.3479.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,133.791,953.0037.7 %5.0628.04324.5048.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 118,123.713,500.1580.7 %5.01,968.73696.7664.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 217,134.0910,865.4536.6 %5.01,524.92553.4063.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)5,416.884,757.2812.2 %5.01,952.57616.7868.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี3,819.083,653.884.3 %2.0324.40498.07-53.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี67,348.6966,012.992.0 %0.51,401.26541.1061.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี21,378.0210,875.6149.1 %5.0725.62501.6030.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม26,409.3010,400.0060.6 %5.0698.14357.2048.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว27,715.058,507.5269.3 %5.0758.41275.9863.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี45,002.5922,564.0049.9 %5.01,708.492,273.86-33.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,226.561,780.0044.8 %5.0704.10107.4284.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,692.35655.0075.7 %5.0494.92157.9468.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี125,966.2413,247.2989.5 %5.051,706.552,634.4494.9 %5.0
รวม 746,775 400,317 46.39 % 100,373 27,007 73.09 %