จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,713.40452.0087.8 %5.0349.05155.1255.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด21,595.738,802.2059.2 %5.054.80102.22-86.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด26,066.6523,223.7110.9 %5.069.3262.689.6 %4.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด3,250.531,140.0064.9 %5.0558.22150.2273.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,349.92641.0085.3 %5.0570.6047.7991.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด15,414.3210,532.0031.7 %5.01,699.18665.0060.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,294.281.00100.0 %5.0238.7059.0575.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,179.33408.0090.2 %5.0311.9368.8577.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิงไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0222.7151.6376.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,849.02235.0093.9 %5.0150.7251.2666.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,501.45278.0092.1 %5.0331.2568.4079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง4,753.17170.0096.4 %5.0204.5833.4583.6 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่9,638.0613,101.11-35.9 %0.01,107.56542.2151.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,346.282,624.9739.6 %5.01,017.151,139.70-12.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,678.21455.0083.0 %5.0320.850.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด4,180.201,104.0073.6 %5.0691.330.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด4,958.941,145.0076.9 %5.0805.43651.8019.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,181.33610.0080.8 %5.0577.24136.8976.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด4,123.00765.0081.4 %5.0786.41566.0328.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด6,804.28742.0089.1 %5.01,090.671,111.76-1.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,745.742,296.00-31.5 %0.0403.121,087.05-169.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,962.73765.0080.7 %5.0938.54905.353.5 %1.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,225.922,033.4037.0 %5.0544.36444.5318.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด5,014.688,537.38-70.2 %0.01,014.6162.9693.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,464.69711.5551.4 %5.0691.33613.3111.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,459.57305.0091.2 %5.0691.3351.2192.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด4,859.78532.0089.1 %5.0463.14297.5335.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,610.482,289.1436.6 %5.0729.37276.9262.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,419.9521,041.00-376.0 %0.0881.491,712.62-94.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,672.572,969.00-77.5 %0.0610.741,187.50-94.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,718.611,683.5354.7 %5.0501.1757.0088.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด3,878.942,942.8324.1 %5.0641.3261.4590.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,110.451,034.0066.8 %5.0501.17297.6040.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,328.532,578.2022.5 %5.0666.02602.839.5 %4.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,241.671,248.0061.5 %5.0342.29607.05-77.3 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,183.991,553.0051.2 %5.0526.25205.5860.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด3,432.972,028.4740.9 %5.0278.2051.1581.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,192.472,109.0033.9 %5.0626.76301.6351.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 540,010.5030,880.8394.3 %5.0567.901,228.10-116.3 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 4,777.214,095.0014.3 %5.0180.91297.53-64.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,619.66423.0083.9 %5.0349.05143.8458.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,768.391,746.0069.7 %5.01,149.55220.4080.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด2,980.19696.0076.6 %5.0539.21207.1461.6 %5.0
สปส.จ.ตราด4,704.872,200.0053.2 %5.0786.41496.7836.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,145.57826.0073.7 %5.0558.22124.8977.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,233.301,279.9069.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด7,170.86247.4896.5 %5.01,332.20185.8886.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด126,387.3431,085.6375.4 %5.0968.151,224.55-26.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด18,692.7511,324.6139.4 %5.0561.75580.47-3.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่0.008,456.000.0 %0.00.00398.750.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด7,971.2515,440.35-93.7 %0.01,302.751,134.6712.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,217.772,141.8033.4 %5.0472.24640.38-35.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,668.05555.0079.2 %5.0200.25181.709.3 %4.5
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 19,726.9710,528.0046.6 %5.03,550.443,592.07-1.2 %0.0
รวม 949,477 236,556 75.09 % 34,728 24,748 28.74 %