จังหวัดตราด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด3,593.61452.0087.4 %5.0349.05155.1255.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด20,899.108,802.2057.9 %5.054.80102.22-86.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตราด25,225.7923,223.717.9 %3.569.3262.689.6 %4.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด3,145.671,140.0063.8 %5.0558.22150.2273.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตราด4,209.60641.0084.8 %5.0570.6047.7991.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด14,917.0810,532.0029.4 %5.01,699.18665.0060.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตราด4,155.751.00100.0 %5.0238.7059.0575.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองใหญ่4,044.51408.0089.9 %5.0311.9368.8577.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสมิง3,757.68244.0093.5 %5.0222.7151.6376.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมงอบ3,724.86235.0093.7 %5.0150.7251.2666.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อไร3,388.50278.0091.8 %5.0331.2568.4079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะช้าง4,599.84170.0096.3 %5.0204.5833.4583.6 %5.0
ด่านศุลกากรคลองใหญ่9,327.1513,101.11-40.5 %0.01,107.56542.2151.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด4,206.082,624.9737.6 %5.01,017.151,139.70-12.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด สาขาเขาสมิง2,591.82455.0082.4 %5.0320.850.9599.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด4,045.351,104.0072.7 %5.0691.33791.68-14.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตราด4,798.971,145.0076.1 %5.0805.43651.8019.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด3,078.71610.0080.2 %5.0577.24136.8976.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตราด3,629.76765.0078.9 %5.0634.29566.0310.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด6,584.79742.0088.7 %5.01,090.671,111.76-1.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตราด1,689.432,296.00-35.9 %0.0403.121,087.05-169.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด3,834.90765.0080.1 %5.0938.54904.403.6 %1.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด3,121.862,033.4034.9 %5.0544.36444.5318.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตราด4,852.928,537.38-75.9 %0.01,014.6162.9693.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด1,417.44711.5549.8 %5.0691.33613.3111.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตราด3,347.97305.0090.9 %5.0691.3351.2192.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด4,703.01532.0088.7 %5.0463.14297.5335.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด3,494.012,289.1434.5 %5.0729.37276.9262.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดตราด4,277.3721,041.00-391.9 %0.0881.491,712.62-94.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด1,618.612,969.00-83.4 %0.0610.741,187.50-94.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด3,598.651,683.5353.2 %5.0501.1757.0088.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตราด3,753.812,942.8321.6 %5.0641.3261.4590.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราด3,010.111,034.0065.6 %5.0501.17297.6040.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด3,221.162,578.2020.0 %5.0666.02602.839.5 %4.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราด3,137.101,248.0060.2 %5.0342.29607.05-77.3 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด3,081.291,553.0049.6 %5.0526.25205.5860.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด3,322.232,028.4738.9 %5.0278.2051.1581.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด3,089.492,109.0031.7 %5.0626.76301.6351.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดตราด 522,590.7830,880.8394.1 %5.0567.901,228.10-116.3 %0.0
สกข.จังหวัดตราด 4,693.684,095.0012.8 %5.0185.65297.53-60.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตราด2,535.15423.0083.3 %5.0349.05143.8458.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด5,582.311,746.0068.7 %5.01,149.55220.4080.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตราด2,884.05696.0075.9 %5.0539.21207.1461.6 %5.0
สปส.จ.ตราด4,553.102,200.0051.7 %5.0786.41496.7836.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด3,044.10826.0072.9 %5.0558.22124.8977.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด4,096.741,279.9068.8 %5.0380.73110.7370.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด13,360.14247.4898.1 %5.01,332.20185.8886.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตราด122,310.3331,085.6374.6 %5.0968.151,226.45-26.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด18,089.7611,324.6137.4 %5.0561.75580.47-3.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่19,297.368,456.0056.2 %5.0553.50398.7528.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด7,714.1115,440.35-100.2 %0.01,302.751,134.6712.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด 3,113.972,141.8031.2 %5.0472.24640.38-35.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด2,581.98555.0078.5 %5.0200.25181.709.3 %4.5
ตำรวจภูธรจังหวัดตราด 19,090.6210,528.0044.9 %5.03,550.443,592.07-1.2 %0.0
รวม 948,034 245,256 74.13 % 35,515 26,049 26.65 %