จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา922.44476.0048.4 %5.0353.73149.7257.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,240.252,627.1018.9 %5.0490.28156.7468.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,505.882,167.5038.2 %5.0734.872.8599.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,066.87893.0070.9 %5.0601.7646.9892.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา19,604.1617,171.0012.4 %5.04,100.701,930.4052.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,778.88334.0091.2 %5.0219.780.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน754.5196.0087.3 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ3,848.6934.0099.1 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,727.461,286.0072.8 %5.0335.47103.8669.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,953.54433.0089.0 %5.0215.10113.3347.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,253.26672.0084.2 %5.0311.69113.3363.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,925.23385.0090.2 %5.0369.120.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,099.70802.0080.4 %5.0219.8838.7882.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,121.48981.0076.2 %5.0190.6559.9768.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว4,026.59465.0088.5 %5.0246.63105.7657.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,180.772,456.0041.3 %5.0892.72746.5516.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,288.012,049.0052.2 %5.0867.98609.4529.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,213.751,923.0040.2 %5.0658.81323.0551.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,008.59636.0078.9 %5.0582.74600.50-3.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,878.372,614.0032.6 %5.0867.98922.79-6.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,911.234,192.2014.6 %5.01,833.52810.8655.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,079.651,490.0028.4 %5.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,288.481,429.0066.7 %5.01,096.20875.1720.2 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา34,963.613,927.0088.8 %5.013,571.21131.6899.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา7,902.759,757.21-23.5 %0.01,229.29426.1665.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,468.811,259.0014.3 %5.0536.52499.986.8 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,185.78572.0082.0 %5.0734.8734.3095.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,776.731,096.0060.5 %5.0525.70277.5547.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,594.302,518.0029.9 %5.0810.94340.7658.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,427.7327,112.00-512.3 %0.01,039.131,553.16-49.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา3,595.294,499.00-25.1 %0.0810.94435.2146.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,464.04644.0081.4 %5.0677.8267.1090.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,107.629,959.28-95.0 %0.01,457.4851.3996.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา4,935.721,699.0065.6 %5.0906.02120.7386.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,136.37947.0069.8 %5.0677.82340.8149.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,177.732,992.0042.2 %5.01,192.21477.7559.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,967.013,044.0023.3 %5.0696.8434.8095.0 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา11,306.872,432.0078.5 %5.0734.87317.2156.8 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 71,417.4748,513.6432.1 %5.01,171.11542.6553.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,421.57840.0075.4 %5.0506.6878.8284.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา5,979.434,796.2419.8 %5.0965.34525.8445.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,067.12887.0078.2 %5.0772.90294.5061.9 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,602.5414,099.71-46.8 %0.01,736.691,319.4324.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,615.761,210.0066.5 %5.0449.15222.8650.4 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา30,292.273,923.7287.0 %5.011,258.261,094.8290.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)14,307.665,186.8063.7 %5.01,963.77260.0486.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 121,599.3316,959.8621.5 %5.0954.61549.8342.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 24,764.169,963.80-109.1 %0.01,658.92805.6251.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา1,596.662,714.98-70.0 %0.0316.47171.0046.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 31,221.9619,627.6037.1 %5.0868.66483.9944.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา60,350.8338,436.0036.3 %5.01,304.091,399.04-7.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา89,347.2340,000.0055.2 %5.0808.19127.3884.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา20,416.1321,290.37-4.3 %0.0673.13908.36-34.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา18,173.4032,704.94-80.0 %0.0679.25305.9055.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง64,605.8626,112.0059.6 %5.0661.41855.00-29.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม67,497.3520,563.2069.5 %5.0741.90991.77-33.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,518.3814,406.64-69.1 %0.01,661.301,236.5025.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,600.872,633.0026.9 %5.0753.92949.51-25.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,677.87514.0080.8 %5.0449.63176.5560.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา14,354.0810,004.0030.3 %5.02,680.674,026.54-50.2 %0.0
รวม 748,116 453,457 39.39 % 74,753 30,149 59.67 %