จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา912.56476.0047.8 %5.0353.73149.7257.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,205.542,627.1018.0 %5.0490.28156.7468.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,468.322,167.5037.5 %5.0734.872.8599.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,034.01893.0070.6 %5.0601.7646.9892.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา19,394.1217,171.0011.5 %5.04,100.701,333.9967.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,676.811,286.0072.5 %5.0335.47114.6865.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว3,911.18433.0088.9 %5.0215.10104.7651.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,207.69672.0084.0 %5.0311.6960.9480.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,883.17385.0090.1 %5.0369.120.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,055.77802.0080.2 %5.0219.8851.8276.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,077.32981.0075.9 %5.0190.6561.6667.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,983.44465.0088.3 %5.0246.6368.4872.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,738.39334.0091.1 %5.0219.780.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน746.4296.0087.1 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ3,807.4634.0099.1 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,135.982,456.0040.6 %5.0892.72746.5516.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,325.782,049.0052.6 %5.0867.98609.4529.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,179.311,923.0039.5 %5.0658.81323.0551.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา2,976.36636.0078.6 %5.0582.74600.50-3.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 24,858.614,192.2013.7 %5.01,833.521,054.3742.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,836.822,614.0031.9 %5.0867.98922.79-6.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,057.371,490.0027.6 %5.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,242.531,429.0066.3 %5.01,096.20875.1720.2 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา34,589.003,927.0088.6 %5.013,571.21131.6899.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา7,818.089,757.21-24.8 %0.01,229.29426.1665.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,453.071,259.0013.4 %5.0536.52499.986.8 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,151.64572.0081.9 %5.0734.8734.3095.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา2,700.781,096.0059.4 %5.0506.68277.5545.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,555.792,518.0029.2 %5.0810.94340.7658.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,380.2927,112.00-519.0 %0.01,039.131,553.16-49.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา3,556.774,499.00-26.5 %0.0810.94435.2146.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,426.92644.0081.2 %5.0677.82147,700.30-21,690.5 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา5,052.899,959.28-97.1 %0.01,457.4851.3996.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา4,882.831,699.0065.2 %5.0906.02120.7386.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,102.77947.0069.5 %5.0677.8288.0887.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,122.252,992.0041.6 %5.01,192.21477.7559.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,924.513,044.0022.4 %5.0696.8434.8095.0 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา11,185.722,432.0078.3 %5.0734.87317.2156.8 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 70,652.2848,513.6431.3 %5.01,171.11542.6553.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,384.91840.0075.2 %5.0506.6878.8284.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา5,915.374,796.2418.9 %5.0965.34525.8445.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,023.55887.0078.0 %5.0772.90294.5061.9 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,499.6514,099.71-48.4 %0.01,736.691,319.4324.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,577.021,210.0066.2 %5.0449.15222.8650.4 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา29,967.713,923.7286.9 %5.011,258.261,094.8290.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 121,367.9116,959.8620.6 %5.0954.61549.8342.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 24,713.119,963.80-111.4 %0.01,658.92805.6251.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)14,154.365,186.8063.4 %5.01,963.77260.0486.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา1,579.562,714.98-71.9 %0.0316.47171.0046.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 30,887.4419,627.6036.5 %5.0868.66483.9944.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา59,704.2143,913.0026.4 %5.01,304.091,399.04-7.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา88,389.9440,000.0054.7 %5.0808.19127.3884.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา20,197.3921,290.37-5.4 %0.0673.131,073.41-59.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา17,978.6932,704.94-81.9 %0.0679.25305.9055.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง63,913.6526,112.0059.1 %5.0661.41855.00-29.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม66,774.1620,563.2069.2 %5.0741.90991.77-33.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,427.1114,406.64-71.0 %0.01,661.301,236.5025.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,562.292,633.0026.1 %5.0753.92949.51-25.9 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,649.18514.0080.6 %5.0449.63176.5560.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา14,200.2810,004.0029.6 %5.03,625.084,026.54-11.1 %0.0
รวม 740,138 458,934 37.99 % 75,678 177,269 -134.24 %