จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,634.64436.0083.5 %5.0416.31109.9673.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,386.130.000.0 %0.0663.53241.3463.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,026.271,395.3053.9 %5.0568.45128.1277.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี17,620.7418,864.00-7.1 %0.02,584.131,285.3550.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี5,961.57752.0087.4 %5.0260.1595.0063.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,355.14669.0084.6 %5.0470.75161.5065.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ4,665.30679.0085.4 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม3,590.66204.0094.3 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง4,034.74439.0089.1 %5.0185.1866.5064.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,724.87387.8989.6 %5.0173.4047.5072.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,901.77141.0096.4 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี4,573.431,458.0068.1 %5.0541.341,197.00-121.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,686.26924.0074.9 %5.0485.08389.5019.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี4,096.933,931.494.0 %2.0967.78829.2314.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี2,769.60618.0077.7 %5.0587.45238.9359.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,389.352,301.0057.3 %5.01,481.211,437.383.0 %1.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี1,948.802,220.40-13.9 %0.0475.30314.1933.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,269.321,384.8067.6 %5.01,119.90905.1119.2 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี4,770.05796.0083.3 %5.0815.64329.7759.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,536.049,084.00-39.0 %0.01,291.05309.4576.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)12,405.466,313.5649.1 %5.04,366.72376.2091.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 66,435.716,521.24-1.3 %0.02,283.44591.6974.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,138.40453.0085.6 %5.0701.55140.4680.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,865.33428.0085.1 %5.0511.40236.2053.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,231.672,044.8036.7 %5.0758.6113,349.71-1,659.8 %0.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี4,831.5629,735.30-515.4 %0.01,348.101,758.03-30.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี0.002,972.200.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,371.361,198.0064.5 %5.0758.61183.3975.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี8,032.3671,978.13-796.1 %0.01,614.53124.3092.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี13,711.4814,410.00-5.1 %0.01,950.691,553.4020.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี1,221.521,476.00-20.8 %0.0568.53236.3158.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี0.00876.000.0 %0.00.00516.560.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี2,936.203,551.05-20.9 %0.0549.4240.9892.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี4,138.151,911.0053.8 %5.01,101.98424.7561.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 766,893.6918,866.0597.5 %5.07,103.14450.4393.7 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 2,745.16475.8082.7 %5.0201.6045.1677.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,787.62475.0083.0 %5.0473.35126.3573.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี4,430.751,325.0070.1 %5.0682.53253.9362.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี3,561.791,294.0063.7 %5.0682.54412.3039.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี0.003,500.700.0 %0.00.00851.470.0 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,555.471,513.0057.4 %5.0625.49508.0718.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,535.942,731.0239.8 %5.0919.181,029.05-12.0 %0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,513.781,349.1261.6 %5.0644.51288.8555.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 22,463.299,112.68-269.9 %0.01,849.191,117.5639.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)12,247.405,669.1653.7 %5.02,874.52197.7893.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 135,974.419,507.7673.6 %5.01,234.72683.1944.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี21,636.164,163.0080.8 %5.0311.25302.672.8 %1.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี64,400.3115,474.4876.0 %5.0447.33406.049.2 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี0.00299.000.0 %0.00.00946.200.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี6,173.5014,848.56-140.5 %0.0759.292,253.49-196.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,343.771,836.0045.1 %5.0777.62625.8819.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,487.80351.0085.9 %5.09,068.05176.3298.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี8,594.2920,042.98-133.2 %0.01,794.734,445.00-147.7 %0.0
รวม 1,107,220 295,740 73.29 % 61,045 40,670 33.38 %