จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,542.45913.0064.1 %5.0347.10210.5139.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก4,995.763,548.0729.0 %5.0689.3998.5785.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,290.6146.0098.6 %5.0537.2185.0784.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก14,246.1111,064.0022.3 %5.02,141.44831.0061.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4890.9063.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,471.06476.0089.4 %5.0237.4585.6064.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,476.75637.0085.8 %5.0285.10104.0763.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,219.13181.0095.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,587.171,375.0061.7 %5.0632.25494.1221.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก5,534.031,790.0067.7 %5.0499.23514.11-3.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,290.951,220.0071.6 %5.0708.40472.2733.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,022.321,001.0075.1 %5.0556.27236.2957.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,594.32402.0088.8 %5.0442.18263.4740.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก11,853.051,425.0088.0 %5.01,012.66851.9315.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,605.342,324.80-44.8 %0.0363.70238.6834.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,266.881,667.0060.9 %5.0936.59720.2023.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,605.821,146.4868.2 %5.0689.39128.5781.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก6,324.179,759.76-54.3 %0.01,316.91140.9689.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,405.68930.0072.7 %5.0651.35360.0644.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,030.93333.0089.0 %5.0613.3234.1794.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,901.73680.0076.6 %5.0442.18412.836.6 %3.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,429.261,096.0068.0 %5.0651.3577.9288.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,393.3721,969.99-400.1 %0.01,069.712,316.15-116.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก4,983.144,127.0017.2 %5.01,240.851,023.7817.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก3,329.751,093.0067.2 %5.0708.40157.7777.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก13,475.9610,530.9921.9 %5.01,278.88200.7384.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,552.251,429.0059.8 %5.0708.36300.3857.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,479.671,923.0044.7 %5.0613.32365.6740.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก6,465.521,121.0082.7 %5.0822.50216.0673.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,271.802,605.0020.4 %5.0394.46103.2773.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,265.611,121.0065.7 %5.0594.31252.9557.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก731,666.1914,461.0098.0 %5.06,841.141,021.3885.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,614.14731.0072.0 %5.0328.08150.3154.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,455.661,002.0071.0 %5.0651.35402.9038.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก2,787.94820.0070.6 %5.0404.15137.4566.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,724.403,907.0017.3 %5.0803.44156.7980.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก3,863.72804.0079.2 %5.0613.32119.0480.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก9,295.261,970.1778.8 %5.03,047.3749.1298.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก24,499.3313,963.8043.0 %5.01,178.04796.4432.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก3,272.172,959.509.6 %4.5281.30394.00-40.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก76,984.5054,544.0029.1 %5.01,192.50131,325.09-10,912.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก55,371.0412,954.0076.6 %5.0469.071,051.09-124.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์29,381.2210,176.0065.4 %5.0488.99784.90-60.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก7,576.9310,856.02-43.3 %0.01,199.92999.7816.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 5,035.801,233.0075.5 %5.0575.29572.760.4 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,807.40343.0087.8 %5.0366.11102.7571.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก35,842.917,154.6980.0 %5.02,215.334,787.11-116.1 %0.0
รวม 1,145,089 225,814 80.28 % 42,090 154,239 -266.45 %