จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก0.00913.000.0 %0.00.00210.510.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก5,049.863,548.0729.7 %5.0689.3998.5785.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,326.2446.0098.6 %5.0537.2185.0784.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก14,400.4011,064.0023.2 %5.02,141.44831.0061.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4890.9063.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,519.48476.0089.5 %5.0237.4585.6064.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,525.24637.0085.9 %5.0285.10104.0763.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี4,264.82181.0095.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,626.021,375.0062.1 %5.0632.25494.1221.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก5,593.961,790.0068.0 %5.0499.23514.11-3.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,065.881,001.0075.4 %5.0556.270.000.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,633.25402.0088.9 %5.0442.18263.4740.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก11,981.421,425.0088.1 %5.01,012.66851.9315.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก1,622.722,324.80-43.3 %0.0363.70238.6834.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,313.091,667.0061.4 %5.0936.59720.2023.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,644.871,146.4868.5 %5.0689.39128.5781.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก6,392.669,759.76-52.7 %0.01,316.91140.9689.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,442.57930.0073.0 %5.0651.35360.0644.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,063.76333.0089.1 %5.0613.3234.1794.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,933.16680.0076.8 %5.0442.18412.836.6 %3.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,466.401,096.0068.4 %5.0651.3577.9288.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,440.960.000.0 %0.01,069.712,316.15-116.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,037.114,127.0018.1 %5.01,240.851,023.7817.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก3,365.811,093.0067.5 %5.0708.400.000.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก13,621.9110,530.9922.7 %5.01,278.88200.7384.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,590.721,429.0060.2 %5.0708.36300.3857.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,517.361,923.0045.3 %5.0613.32365.6740.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก6,535.541,121.0082.8 %5.0822.50125.5784.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,307.242,605.0021.2 %5.0394.46103.2773.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,300.981,121.0066.0 %5.0594.31252.9557.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก739,590.3814,461.0098.0 %5.06,841.141,211.1882.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,642.45731.0072.3 %5.0328.08150.3154.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก0.001,002.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก2,818.14820.0070.9 %5.0404.15137.4566.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,775.573,907.0018.2 %5.0803.44156.7980.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก3,905.56804.0079.4 %5.0613.32119.0480.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก9,395.931,970.1779.0 %5.03,047.3749.1298.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก24,764.6613,963.8043.6 %5.01,178.04796.4432.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก147,540.3854,544.0063.0 %5.01,192.5096.9991.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์0.0010,176.000.0 %0.00.00784.900.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก0.0010,856.020.0 %0.00.00999.780.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 5,090.341,233.0075.8 %5.0575.29572.760.4 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,837.80343.0087.9 %5.0366.11102.7571.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก36,231.107,154.6980.3 %5.02,215.334,787.11-116.1 %0.0
รวม 1,115,735 163,764 85.32 % 36,679 18,401 49.83 %