จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,503.62342.0086.3 %5.0459.07141.1969.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว8,698.064,532.0047.9 %5.062.920.9598.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว5,386.6413,382.40-148.4 %0.0111.7634.2469.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,162.271,088.0065.6 %5.0725.30146.6379.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว2,749.671,001.0063.6 %5.0687.27144.1779.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว9,728.514,590.0052.8 %5.01,523.97815.3246.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว3,768.71502.0086.7 %5.0269.1636.1686.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,826.07195.0094.9 %5.0286.250.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,726.73156.0095.8 %5.0425.910.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น3,854.55442.0088.5 %5.0276.3947.7682.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,854.91585.0084.8 %5.0333.2668.4879.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,647.44958.0079.4 %5.0386.91114.2470.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,693.85201.0094.6 %5.0220.090.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว4,342.871,092.0074.9 %5.01,181.681,702.54-44.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว3,829.08351.0090.8 %5.0459.07146.2068.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,576.67105.0498.4 %5.0699.821,601.32-128.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,614.901,074.0070.3 %5.0915.46751.2717.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,218.45583.0081.9 %5.0668.25253.5962.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว3,332.37811.2075.7 %5.0516.12438.4015.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว3,770.101,360.0063.9 %5.0858.412,088.89-143.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,748.16426.0075.6 %5.0357.48924.15-158.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,684.53750.0079.6 %5.0954.08557.0441.6 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว5,981.092,549.3957.4 %5.01,447.91636.6756.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว7,129.718,312.52-16.6 %0.01,295.78310.0476.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,025.63765.0084.8 %5.0858.41975.93-13.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,179.11363.0088.6 %5.0399.34133.3066.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว2,772.07238.0091.4 %5.0573.17327.0142.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว4,058.261,982.0051.2 %5.0915.46282.4969.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว60,599.4450,301.3317.0 %5.024,647.431,987.6191.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว3,482.572,420.0030.5 %5.0915.46698.8423.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,888.441,417.1875.9 %5.0472.54422.3710.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว3,823.817,241.06-89.4 %0.0991.52204.7279.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,474.93652.0093.8 %5.0687.27743.19-8.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว2,982.601,683.0043.6 %5.0744.31382.5448.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,269.731,003.0021.0 %5.0501.67480.234.3 %2.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,787.65107.0097.2 %5.0972.51280.2571.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว2,585.701,856.0028.2 %5.0592.1947.7691.9 %5.0
สพ. สระแก้ว10,850.063,009.0072.3 %5.0763.33596.7421.8 %5.0
รจจ.สระแก้ว 44,141.7523,882.0045.9 %5.0917.381,046.90-14.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,750.98560.0079.6 %5.0516.71104.0279.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,397.981,410.0058.5 %5.0801.36654.9018.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,987.08665.0077.7 %5.0611.20239.0360.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว6,360.314,294.5732.5 %5.01,067.59742.3830.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,742.48930.0075.2 %5.0744.31528.9928.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว10,831.546,375.0041.1 %5.03,672.78310.9691.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว19,250.338,004.5058.4 %5.01,292.83932.3827.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว12,100.542,982.0075.4 %5.0988.4761.3893.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 116,172.2011,410.1029.4 %5.01,498.091,174.2121.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว29,628.321,570.0094.7 %5.0218.071.0099.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว21,209.9428,755.00-35.6 %0.0874.371,320.00-51.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น80,678.5721,054.0073.9 %5.0843.791,025.28-21.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว51,212.6133,437.0434.7 %5.01,250.811,520.00-21.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว3,951.189,758.00-147.0 %0.01,774.952,010.87-13.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 1,389.901,454.00-4.6 %0.0611.88523.1114.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,697.90596.0077.9 %5.0497.1180.6683.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว68,803.176,493.6090.6 %5.035,888.806,918.8580.7 %5.0
รวม 608,916 282,057 53.68 % 103,227 37,720 63.46 %