จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,568.29342.0086.7 %5.0459.07141.1969.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว8,922.734,532.0049.2 %5.062.920.9598.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว5,525.7813,382.40-142.2 %0.0111.7634.2469.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,243.951,088.0066.5 %5.0725.30146.6379.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว2,820.691,001.0064.5 %5.0687.27144.1779.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว9,979.804,590.0054.0 %5.01,523.97815.3246.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว3,866.05502.0087.0 %5.0269.1636.1686.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,924.90195.0095.0 %5.0286.250.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,822.99156.0095.9 %5.0425.910.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น3,954.12442.0088.8 %5.0276.3947.7682.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,954.49585.0085.2 %5.0333.2668.4879.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,767.48958.0079.9 %5.0386.91114.2470.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,789.26201.0094.7 %5.0220.090.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว4,455.041,092.0075.5 %5.01,181.681,702.54-44.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว3,927.99351.0091.1 %5.0459.07146.2068.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,746.55105.0498.4 %5.0699.821,601.32-128.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,708.271,074.0071.0 %5.0915.46751.2717.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,301.59583.0082.3 %5.0668.25253.5962.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว3,418.44811.2076.3 %5.0516.12438.4015.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว3,867.491,360.0064.8 %5.0858.412,088.89-143.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,793.32426.0076.2 %5.0357.48924.15-158.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,779.70750.0080.2 %5.0954.08557.0441.6 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว6,135.582,549.3958.4 %5.01,447.91636.6756.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว7,313.878,312.52-13.7 %0.01,295.78310.0476.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว5,155.45765.0085.2 %5.0858.41975.93-13.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,261.23363.0088.9 %5.0399.34133.3066.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว2,843.67238.0091.6 %5.0573.17327.0142.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว4,163.081,982.0052.4 %5.0915.46282.4969.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว62,164.7450,301.3319.1 %5.024,647.431,987.6191.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว3,572.522,420.0032.3 %5.0915.46698.8423.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว6,040.541,417.1876.5 %5.0472.54422.3710.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว3,922.587,241.06-84.6 %0.0991.52204.7279.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,745.50652.0093.9 %5.0687.27743.19-8.1 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,059.641,683.0045.0 %5.0744.31382.5448.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,302.521,003.0023.0 %5.0501.67480.234.3 %2.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว3,885.48107.0097.2 %5.0972.51280.2571.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว2,652.491,856.0030.0 %5.0592.1947.7691.9 %5.0
สพ. สระแก้ว11,130.323,009.0073.0 %5.0763.33596.7421.8 %5.0
รจจ.สระแก้ว 45,281.9523,882.0047.3 %5.0917.381,046.90-14.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,822.04560.0080.2 %5.0516.71104.0279.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,485.751,410.0059.5 %5.0801.36654.9018.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,064.24665.0078.3 %5.0611.20239.0360.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว6,524.604,294.5734.2 %5.01,067.59742.3830.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,839.15930.0075.8 %5.0744.31528.9928.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,111.326,375.0042.6 %5.03,672.78310.9691.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว19,747.588,004.5059.5 %5.01,292.83932.3827.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว12,413.102,982.0076.0 %5.0988.4761.3893.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 116,589.9311,410.1031.2 %5.01,498.091,174.2121.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว30,393.631,570.0094.8 %5.0218.071.0099.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว52,535.4433,437.0436.4 %5.01,250.811,520.00-21.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว21,757.8028,755.00-32.2 %0.0874.371,320.00-51.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น82,762.5221,054.0074.6 %5.0843.791,025.28-21.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว4,012.839,758.00-143.2 %0.01,758.042,040.43-16.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 1,425.801,454.00-2.0 %0.0611.88523.1114.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,767.58596.0078.5 %5.0497.1180.6683.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว70,580.376,493.6090.8 %5.035,888.806,918.8580.7 %5.0
รวม 624,604 282,057 54.84 % 103,211 37,750 63.42 %