จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,580.00435.0083.1 %5.0791.40191.4975.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา40,208.4522,014.0045.3 %5.0276.94135.9950.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา5,002.70589.8088.2 %5.0162.44187.94-15.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา4,106.212,313.0043.7 %5.01,114.67272.7775.5 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,002.031,502.0050.0 %5.01,556.410.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา2,854.231,788.0037.4 %5.0455.5645.4390.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 925,152.1420,834.0017.2 %5.03,362.95365.7589.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 212,102.209,414.6022.2 %5.02,621.561,882.6028.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 120,424.0842,504.00-108.1 %0.04,724.501,549.3567.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 15,488.652,727.8950.3 %5.0572.8495.0083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0345.3058.9082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,540.6839.0098.9 %5.0200.2345.6277.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย3,786.72459.0087.9 %5.0338.71136.2559.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย3,905.37527.0086.5 %5.0243.5979.9467.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย3,406.6589.0097.4 %5.0241.8983.9265.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,562.78156.0095.6 %5.0449.5649.8788.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,425.79272.0092.1 %5.0259.4361.0476.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,649.42473.0087.0 %5.0412.50123.0270.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,575.84193.0094.6 %5.0210.2474.5464.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,435.46216.0093.7 %5.0277.6184.2869.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,538.09202.0094.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,317.36144.0095.7 %5.0234.6415.9093.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,792.90311.0091.8 %5.0440.3850.9388.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก3,543.15275.0092.2 %5.0281.0382.9170.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,507.66134.0096.2 %5.0267.4715.5394.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว4,338.23196.0095.5 %5.0371.6361.7583.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว3,675.28732.0080.1 %5.0351.7734.1090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง5,103.24828.0083.8 %5.0560.8758.8389.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,327.88371.0091.4 %5.0318.32125.9160.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,454.63190.0094.5 %5.0519.2652.5489.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,738.79525.0086.0 %5.0469.1586.9881.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย4,501.11288.0093.6 %5.0388.36101.5073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,687.42332.0091.0 %5.0403.2084.0079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,544.86246.0093.1 %5.0344.5116.4295.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,435.3878.0097.7 %5.0314.1915.8495.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,541.56198.0094.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 34,805.154,985.76-3.8 %0.01,958.16925.9052.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา7,253.164,565.5237.1 %5.02,750.04962.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,217.161.00100.0 %5.0465.990.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,568.31446.0082.6 %5.0507.80387.6023.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,631.511,367.3148.0 %5.0647.99380.0041.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,057.61411.3561.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,552.46389.0084.8 %5.0370.98323.0012.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,691.58369.0086.3 %5.0635.22350.5544.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,431.131,551.0054.8 %5.0829.4352.9793.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,277.162,397.0044.0 %5.01,494.99842.6543.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 53,146.521,076.4665.8 %5.01,533.76224.1785.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา2,960.95659.0077.7 %5.0962.54596.2938.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 859,412.9937,253.9937.3 %5.025,799.967,279.5071.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,456.82999.0071.1 %5.0896.57204.7577.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,716.73581.0078.6 %5.0848.44494.0041.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา12,811.093,359.1173.8 %5.04,765.743,603.9024.4 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์240,924.63595,449.69-147.2 %0.03,783.521,908.3049.6 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 34,829.812,296.0052.5 %5.02,355.122,348.950.3 %0.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 312,212.917,557.0038.1 %5.01,716.723,389.03-97.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,066.702,484.00-20.2 %0.0666.741,444.00-116.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,384.734,444.1330.4 %5.02,578.901,125.1856.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)6,043.734,735.5121.6 %5.02,274.64806.5564.5 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,738.231,868.3550.0 %5.01,441.621,276.6011.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา29,130.9315,576.5646.5 %5.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 51,173.2919,776.7861.4 %5.0225.48999.10-343.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)11,023.1915,130.76-37.3 %0.04,359.096,904.60-58.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)7,331.386,208.0015.3 %5.02,821.68718.2074.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา3,948.491,143.0071.1 %5.01,407.16300.2178.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)3,561.133,122.0012.3 %5.01,228.76175.9085.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)6,669.118,964.20-34.4 %0.02,578.902,566.020.5 %0.5
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 59,078.3610,281.00-13.2 %0.04,031.672,887.6028.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา8,161.788,723.12-6.9 %0.03,530.101,425.0059.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา2,982.59573.0080.8 %5.0105.60121.78-15.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,140.34325.0071.5 %5.046.7833.7427.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,460.20616.0057.8 %5.030.5647.49-55.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา3,301.72749.0077.3 %5.01,114.6791.9491.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,758.99806.0078.6 %5.01,076.64381.4664.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา3,805.071,884.0050.5 %5.01,228.78718.6541.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา6,006.538,254.00-37.4 %0.02,008.423,367.36-67.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา7,197.214,468.0037.9 %5.02,046.45517.7574.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,412.791,668.0062.2 %5.01,209.75239.2480.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา10,236.5313,557.83-32.4 %0.02,445.79255.5589.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา6,906.348,787.00-27.2 %0.03,140.781,183.7062.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา10,306.081,342.0087.0 %5.01,152.70332.5071.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,571.081,492.0058.2 %5.01,266.80767.6039.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา4,453.692,405.0046.0 %5.01,666.13353.7778.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,674.951,477.0074.0 %5.02,065.47162.4592.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา5,346.762,339.0056.3 %5.01,190.7348.2995.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา82,797.3620,012.0075.8 %5.0901.781,007.67-11.7 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา56,854.223,428.4594.0 %5.01,046.41494.9852.7 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 29,601.7910,785.5163.6 %5.01,458.10603.5058.6 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 122,082.4295,190.5422.0 %5.02,053.56664.0567.7 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 75,542.07102,182.80-35.3 %0.01,857.172,222.66-19.7 %0.0
ทสญ.นครราชสีมา74,327.0436,576.0050.8 %5.01,885.331,278.3032.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 39,028.3015,792.00-74.9 %0.02,604.871,761.1332.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,634.071,056.0059.9 %5.0810.41342.0957.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา5,344.714,541.0015.0 %5.01,494.991,453.502.8 %1.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา487,341.1613,341.0197.3 %5.025,259.641,047.4695.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,894.121,027.0073.6 %5.01,171.72347.7470.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา9,290.759,457.73-1.8 %0.02,673.991,052.4860.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,228.495,272.38-24.7 %0.01,228.76203.9583.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,406.454,352.0032.1 %5.02,485.511,541.7138.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา12,592.045,160.0059.0 %5.01,437.94947.1534.1 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,507.083,048.0432.4 %5.0846.12108.7887.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา14,159.335,592.0060.5 %5.02,289.00649.5071.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 144,216.1110,524.0076.2 %5.01,007.68331.8367.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 212,533.1210,248.9618.2 %5.0647.15207.9667.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 311,280.927,713.5931.6 %5.01,981.87580.0770.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 416,261.1111,597.0028.7 %5.01,674.791,278.0323.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 56,515.428,858.50-36.0 %0.01,597.70526.2867.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 649,736.779,533.1280.8 %5.01,294.19556.4557.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 711,333.528,086.7928.6 %5.01,587.39691.6056.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)53,059.018,825.5583.4 %5.01,040.541,131.45-8.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา7,845.83664.7591.5 %5.0573.24566.951.1 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา97,620.4866,363.0032.0 %5.02,326.402,052.0011.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย25,590.7018,784.0026.6 %5.01,195.63997.2616.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี48,473.49133.2499.7 %5.01,463.732,051.85-40.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ46,448.4546,552.00-0.2 %0.01,481.66582.8360.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา150,449.3176,536.0049.1 %5.01,466.851,606.02-9.5 %0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา56,112.7911,900.0078.8 %5.01,014.41578.9342.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา47,780.8829,712.0037.8 %5.01,396.76658.1852.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง62,414.227,909.9987.3 %5.01,258.171,154.918.2 %4.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย36,305.7025,488.0029.8 %5.01,444.34966.3933.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,797.92889.9568.2 %5.01,918.1450.4197.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่74,271.8524,242.3367.4 %5.01,358.771,440.56-6.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา56,793.3642,669.0024.9 %5.01,259.513,016.50-139.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง95,139.9521,360.0077.5 %5.01,285.38891.9630.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา30,188.5223,200.0023.1 %5.03,088.123,106.29-0.6 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ. นครราชสีมา85,893.577,459.4791.3 %5.05,057.642,907.3942.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา39,246.3920,776.0047.1 %5.01,406.23777.6544.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,229.190.9599.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา44,848.5128,395.6136.7 %5.03,778.521,611.7557.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 3,702.871,529.0058.7 %5.01,285.811,302.59-1.3 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน4,458.306,372.00-42.9 %0.01,986.57718.5463.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)2,800.901,282.0054.2 %5.01,461.3517.7498.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,228.451,198.5062.9 %5.0474.57398.9115.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 348,264.2327,707.0042.6 %5.018,710.248,869.7952.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา16,015.5338,064.00-137.7 %0.06,684.619,471.30-41.7 %0.0
รวม 3,110,289 1,871,489 39.83 % 256,391 127,095 50.43 %