จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา40,836.710.000.0 %0.0276.94135.9950.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา5,080.86589.8088.4 %5.0162.44187.94-15.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา0.002,313.000.0 %0.00.00272.280.0 %0.0
สำนักงานคลังเขต 30.001,502.000.0 %0.00.000.950.0 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา2,898.831,788.0038.3 %5.0507.8145.4391.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 913,295.2720,834.00-56.7 %0.03,267.870.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 120,743.2042,504.00-104.9 %0.04,724.501,575.1566.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 15,574.412,727.8951.1 %5.0572.8495.0083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 24,683.121.00100.0 %5.0345.3058.9082.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,587.9139.0098.9 %5.0200.2346.8576.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย3,845.89459.0088.1 %5.0338.71136.2559.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,551.08156.0095.6 %5.0411.5351.6187.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,479.32272.0092.2 %5.0259.4361.0476.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี3,706.44473.0087.2 %5.0412.50123.0270.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,631.71193.0094.7 %5.0210.2474.5464.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,591.29216.0094.0 %5.0277.6184.2869.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,593.37202.0094.4 %5.0171.040.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง3,852.16311.0091.9 %5.0440.3850.9388.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,562.46134.0096.2 %5.0267.4715.5394.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง0.00828.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,395.50371.0091.6 %5.0318.32125.9160.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย0.00288.000.0 %0.00.00101.500.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,745.04332.0091.1 %5.0375.8984.0077.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,600.25246.0093.2 %5.0290.3218.0093.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,489.0678.0097.8 %5.0272.2115.8494.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา7,366.494,565.5238.0 %5.02,750.04962.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,608.44446.0082.9 %5.0507.80387.6023.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,730.121,367.3149.9 %5.0647.99380.0041.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,057.61411.3561.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,861.10369.0087.1 %5.0635.22350.5544.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,343.992,397.0044.8 %5.01,494.99842.6543.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 53,195.691,076.4666.3 %5.01,533.76224.1785.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,007.22659.0078.1 %5.0962.54596.2938.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 860,341.3237,253.9938.3 %5.025,799.967,279.5071.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,510.84999.0071.5 %5.0896.57227.5074.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,759.18581.0078.9 %5.0848.44494.0041.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์221,637.44595,449.69-168.7 %0.08,905.051,908.3078.6 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 34,905.282,296.0053.2 %5.02,355.122,348.950.3 %0.5
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 30.008,835.000.0 %0.00.003,389.030.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,098.992,484.00-18.3 %0.0465.451,444.00-210.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,484.49547.5691.6 %5.02,578.901,125.1856.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)6,138.174,735.5122.9 %5.02,174.16501.6076.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 53,796.581,868.3550.8 %5.01,441.621,276.6011.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา29,586.1020,000.0032.4 %5.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 51,972.8719,776.7861.9 %5.0225.48999.10-343.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)11,195.4315,130.76-35.2 %0.04,359.096,904.60-58.4 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)7,445.946,208.0016.6 %5.02,821.68718.2074.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,010.181,143.0071.5 %5.01,407.16300.2178.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)3,616.773,122.0013.7 %5.01,221.70175.9085.6 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 59,220.2110,281.00-11.5 %0.04,031.672,887.6028.4 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา8,289.300.000.0 %0.03,530.101,425.0059.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,029.20573.0081.1 %5.0105.60121.78-15.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,158.16325.0071.9 %5.046.7833.7427.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,483.01616.0058.5 %5.030.5647.49-55.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา3,817.72885.0076.8 %5.01,076.64381.4664.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา3,864.521,884.0051.2 %5.01,228.78718.6541.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา6,100.388,254.00-35.3 %0.02,008.423,367.36-67.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา7,309.674,468.0038.9 %5.02,046.45517.7574.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,481.741,668.0062.8 %5.01,209.75239.2480.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา10,396.4813,557.83-30.4 %0.02,445.79255.5589.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา7,014.258,787.00-25.3 %0.03,140.781,183.7062.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา10,467.111,342.0087.2 %5.01,152.70332.5071.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,626.881,492.0058.9 %5.01,004.71767.6023.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา0.002,405.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,763.621,477.0074.4 %5.01,941.65162.4591.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา0.002,339.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา84,091.0720,012.0076.2 %5.0901.781,007.67-11.7 %0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา57,742.573,428.4594.1 %5.01,046.41494.9852.7 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 30,064.3210,785.5164.1 %5.01,458.10603.5058.6 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 123,989.9695,190.5423.2 %5.02,053.56664.0567.7 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 76,722.41106,569.55-38.9 %0.01,857.171,620.3012.8 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 39,169.3616,858.92-83.9 %0.02,604.871,761.1332.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,675.231,056.0060.5 %5.0810.41342.0957.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา0.004,541.000.0 %0.00.001,453.500.0 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา494,955.8813,341.0197.3 %5.025,259.641,047.4695.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา3,954.961,027.0074.0 %5.0784.54347.7455.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา9,435.929,457.73-0.2 %0.02,673.991,052.4860.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา4,294.565,272.38-22.8 %0.01,228.71203.9583.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,506.554,352.0033.1 %5.02,485.511,541.7138.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร4,497.483,048.0432.2 %5.0846.12108.7887.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา14,380.575,592.0061.1 %5.02,289.00649.5071.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 144,906.9810,524.0076.6 %5.01,007.68362.6464.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 212,728.9510,248.9619.5 %5.0647.15207.9667.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 311,457.187,713.5932.7 %5.01,981.874,309.20-117.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 416,515.1911,597.0029.8 %5.01,674.791,278.0323.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 56,617.220.000.0 %0.01,597.70526.2867.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 60.0012,600.000.0 %0.00.00794.510.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 70.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)53,888.068,825.5583.6 %5.01,040.541,131.45-8.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา7,968.42664.7591.7 %5.0573.24566.951.1 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา99,145.8066,363.0033.1 %5.02,326.402,052.0011.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย0.0018,784.000.0 %0.00.001,004.130.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ47,174.2146,552.001.3 %0.51,481.66582.8360.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา152,800.0876,536.0049.9 %5.01,466.851,606.02-9.5 %0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา56,989.5611,900.0079.1 %5.01,014.41578.9342.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา41,675.0229,712.0028.7 %5.01,396.76658.1852.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง0.007,909.990.0 %0.00.00105.630.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย36,872.9825,488.0030.9 %5.01,444.34966.3933.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2,841.63889.9568.7 %5.01,918.1450.4197.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่75,432.3424,242.3367.9 %5.01,358.771,440.56-6.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง0.0021,360.000.0 %0.00.00891.960.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา30,660.2123,200.0024.3 %5.03,088.123,106.29-0.6 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ. นครราชสีมา87,235.667,459.4791.4 %5.05,057.642,533.4949.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา39,859.6220,776.0047.9 %5.01,406.23777.6544.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 92,843.880.10100.0 %5.01,229.190.000.0 %0.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา45,548.1128,395.6137.7 %5.03,778.2595.0097.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 0.001,529.000.0 %0.00.001,302.590.0 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน4,527.966,372.00-40.7 %0.01,986.57718.5463.8 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)2,844.661,282.0054.9 %5.01,461.3517.7498.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,278.901,198.5063.4 %5.01,112.17398.9164.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 349,018.3627,707.0043.5 %5.018,710.248,869.7952.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา16,265.7838,064.00-134.0 %0.06,684.619,471.30-41.7 %0.0
รวม 2,492,213 1,631,715 0.00 % 214,686 99,040 0.00 %