จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,699.37340.0087.4 %5.0261.98111.7157.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,636.785,380.004.6 %2.0813.45145.1582.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,034.901,464.0051.8 %5.0433.130.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 135,303.4735,519.00-0.6 %0.04,882.87650.7586.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 223,812.3934,000.00-42.8 %0.03,563.23701.0680.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 323,027.0221,968.404.6 %2.03,890.981,039.1973.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 16,023.364,481.0025.6 %5.0471.16142.5069.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,980.142,251.0054.8 %5.0395.10188.8152.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี6,237.173,111.0050.1 %5.0452.14111.7075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง4,724.081,675.0064.5 %5.0300.0282.4572.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ7,035.61659.0090.6 %5.01,936.8787.2895.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 27,103.991.00100.0 %5.0319.0334.3689.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 16,341.502,002.0068.4 %5.0444.6068.7384.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์4,907.712,258.0054.0 %5.0429.4491.8078.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,269.065,472.0012.7 %5.01,079.99448.6058.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 23,876.116,627.05-71.0 %0.0837.63704.4015.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,808.472,834.0041.1 %5.0813.45370.5054.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,651.161,560.0041.2 %5.0414.11233.5143.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ4,032.812,021.0049.9 %5.0414.11256.5038.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ3,487.323,496.00-0.2 %0.0634.76189.7670.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,233.292,447.00-98.4 %0.0237.29254.60-7.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,327.994,135.004.5 %2.01,003.61645.0535.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ6,953.1116,016.00-130.3 %0.01,174.75182.2584.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,530.011,347.0061.8 %5.0642.30383.8040.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ3,729.47903.0075.8 %5.0680.3434.3794.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ3,977.99992.0075.1 %5.0414.11204.2550.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ3,905.433,455.0011.5 %5.0794.43333.2558.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ5,226.4936,317.22-594.9 %0.01,288.851,353.96-5.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ3,931.803,745.004.8 %2.0794.43485.5738.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ2,678.612,518.006.0 %3.0319.0378.6875.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ5,468.1412,019.00-119.8 %0.01,421.96119.0491.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ10,530.262,691.0074.4 %5.0471.16324.1231.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,025.772,707.0032.8 %5.0604.27264.9456.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,334.243,157.0027.2 %5.0851.48135.6884.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ14,158.923,769.0073.4 %5.01,802.28477.0673.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,565.6312,941.00-132.5 %0.01,269.83111.3091.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา26,417.9524,462.007.4 %3.51,074.911,195.93-11.3 %0.0
สพ.สมุทรปราการ388,065.7211,303.0097.1 %5.0808.23569.4129.5 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 126,724.63143,000.00-12.8 %0.01,919.042,023.50-5.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,561.03981.0061.7 %5.0319.03218.5031.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,117.519,413.00-53.9 %0.01,421.96535.8062.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ31,584.7464,000.00-102.6 %0.02,388.05657.8472.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,033.588,702.00-23.7 %0.01,079.67489.2554.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ65,571.9647,541.0027.5 %5.05,909.731,532.9774.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,245.761,900.0041.5 %5.0509.19190.7962.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ1,269.024,186.00-229.9 %0.0488.81223.9054.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 119,886.5416,655.0016.2 %5.0856.48814.154.9 %2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 24,814.0010,495.00-118.0 %0.0863.03606.7229.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,068.686,533.0035.1 %5.0298.28225.5024.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ93,402.2489,012.004.7 %2.01,523.81873.9842.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ33,061.2533,938.00-2.7 %0.0648.181,453.84-124.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ69,489.4928,211.0059.4 %5.0451.73835.59-85.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์27,992.1117,000.0039.3 %5.0399.93410.49-2.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ42,768.9315,211.0064.4 %5.015,062.241,891.9787.4 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย898,054.13308,083.5365.7 %5.014,542.090.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 3,743.115,000.00-33.6 %0.0851.48630.8925.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,633.95486.0086.6 %5.0281.05133.5352.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ45,339.788,189.0081.9 %5.03,064.625,353.65-74.7 %0.0
รวม 2,160,416 1,100,580 49.06 % 91,320 31,917 65.05 %