จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,738.49340.0087.6 %5.0261.98111.7157.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,718.475,380.005.9 %2.5813.45145.1582.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,103.681,464.0052.8 %5.0452.140.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 329,749.3821,968.4026.2 %5.04,027.151,039.1974.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 135,815.1135,519.000.8 %0.54,882.87650.7586.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 224,157.5034,000.00-40.7 %0.03,563.23701.0680.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 16,433.402,002.0068.9 %5.0444.6068.7384.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์4,978.842,258.0054.6 %5.0429.4491.8078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0319.0334.3689.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 16,110.664,481.0026.7 %5.0471.16142.5069.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 25,052.322,251.0055.4 %5.0395.10188.8152.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี6,327.563,111.0050.8 %5.0452.14111.7075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง4,792.541,675.0065.0 %5.0214.7282.4561.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ7,137.57659.0090.8 %5.01,936.8787.2895.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,359.925,472.0014.0 %5.01,079.99448.6058.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 23,932.296,627.05-68.5 %0.0837.63704.4015.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,878.162,834.0041.9 %5.0813.45285.0065.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ2,689.591,560.0042.0 %5.0414.11233.5143.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ4,091.262,021.0050.6 %5.0414.11256.5038.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ3,537.863,496.001.2 %0.5634.76189.7670.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,251.162,447.00-95.6 %0.0237.29254.60-7.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,390.714,135.005.8 %2.51,003.61645.0535.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ7,053.8816,016.00-127.1 %0.01,174.75182.2584.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,581.171,347.0062.4 %5.0642.30383.8040.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ3,783.52903.0076.1 %5.0632.8034.3794.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ4,035.64992.0075.4 %5.0414.11204.2550.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ3,794.033,455.008.9 %4.0794.43333.2558.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ5,302.2436,317.22-584.9 %0.01,288.851,353.96-5.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ3,988.793,745.006.1 %3.0794.43485.5738.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ2,717.432,518.007.3 %3.5318.9678.6875.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ5,547.3912,019.00-116.7 %0.01,421.96119.0491.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ10,696.882,691.0074.8 %5.0476.87324.1232.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,084.112,707.0033.7 %5.0604.27264.9456.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ4,397.063,157.0028.2 %5.0851.48135.6884.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ14,364.123,769.0073.8 %5.01,802.28477.0673.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,646.2912,941.00-129.2 %0.01,269.83111.3091.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา26,800.8224,462.008.7 %4.01,074.911,195.93-11.3 %0.0
สพ.สมุทรปราการ393,689.8811,303.0097.1 %5.0808.23569.4129.5 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 128,561.22143,000.00-11.2 %0.01,919.042,023.50-5.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,598.15981.0062.2 %5.0319.030.9599.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,206.171.00100.0 %5.01,421.960.9599.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ32,042.4964,000.00-99.7 %0.02,388.05657.8472.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,135.528,702.00-22.0 %0.01,079.67489.2554.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ66,522.2847,541.0028.5 %5.05,909.731.00100.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,292.801,900.0042.3 %5.0509.19190.7962.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ1,287.414,186.00-225.1 %0.0488.819.5098.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 120,174.7516,655.0017.4 %5.0856.48814.154.9 %2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 24,883.7710,495.00-114.9 %0.0864.88606.7229.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,214.606,533.0036.0 %5.0298.28225.5024.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ0.0089,012.000.0 %0.00.00789.460.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ33,540.4019.0099.9 %5.0648.181,453.84-124.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ70,496.5828,211.0060.0 %5.0451.73835.59-85.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์28,397.8017,000.0040.1 %5.0399.93410.49-2.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ42,021.8115,211.0063.8 %5.014,791.621,891.9787.2 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย911,069.44308,083.5366.2 %5.014,542.090.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 3,797.365,000.00-31.7 %0.0851.48630.8925.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,686.62486.0086.8 %5.0281.05133.5352.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ45,996.888,189.0082.2 %5.03,064.625,353.65-74.7 %0.0
รวม 2,094,656 968,236 53.78 % 89,555 28,459 68.22 %