จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์15,951.7211,721.9126.5 %5.080.50394.00-389.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์2,885.331,484.9348.5 %5.0717.4767.8390.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์20,134.9610,124.0049.7 %5.02,543.01680.9273.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0405.13113.1072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง0.00177.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง0.00336.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง0.00631.000.0 %0.00.0068.080.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่0.00310.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย0.00209.000.0 %0.00.0050.390.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,692.76328.0091.1 %5.0367.38131.4664.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด0.00335.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง0.00175.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ0.00505.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก0.00237.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ0.00332.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์0.00195.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์0.00250.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช0.00158.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ0.0070.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์0.0094.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง0.00178.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์0.00208.000.0 %0.00.0017.750.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์0.002,035.520.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์0.001,357.010.0 %0.00.00173.850.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,922.95548.0081.3 %5.0581.00285.0050.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,598.70742.0071.4 %5.0520.870.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย0.00402.000.0 %0.00.00344.850.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,695.50349.0087.1 %5.0679.42514.3124.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,420.90741.0069.4 %5.0626.731,535.36-145.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,321.031,949.0054.9 %5.01,440.08925.0635.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์592,559.7545,767.4992.3 %5.04,355.78457.3589.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์0.001,452.710.0 %0.00.00393.300.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์0.00660.720.0 %0.00.0034.410.0 %0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,660.71688.0074.1 %5.0660.42103.1084.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,316.651,290.0061.1 %5.01,002.69540.7746.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์0.001,287.220.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์10,477.733,358.6867.9 %5.0945.66493.7147.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์5,725.50445.0092.2 %5.01,745.75275.1884.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์5,850.214,809.3017.8 %5.01,459.09804.9344.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สพ.บุรีรัมย์57,753.107,834.0086.4 %5.0907.770.000.0 %0.0
รจจ.บุรีรัมย์ 0.0023,304.040.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,565.26830.9267.6 %5.0660.65297.9954.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์3,176.331,147.0063.9 %5.0850.58416.1551.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 40.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)0.006,841.440.0 %0.00.00691.050.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง0.0017,252.560.0 %0.00.001,672.660.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก88,254.0819,056.0078.4 %5.0948.91740.1322.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,210.221,566.0051.2 %5.0907.65806.7411.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์0.00679.840.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์0.000.000.0 %0.00.004,835.690.0 %0.0
รวม 833,173 114,780 0.00 % 20,978 9,583 0.00 %