จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์2,840.10927.1067.4 %5.0584.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์15,574.9111,721.9124.7 %5.080.50394.00-389.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์2,180.394,616.01-111.7 %0.0470.26166.5064.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์2,817.171,484.9347.3 %5.0717.4767.8390.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์17,602.4010,124.0042.5 %5.02,543.01718.7571.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0405.13113.1072.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,465.28177.0094.9 %5.0228.9568.3170.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,447.14336.0090.3 %5.0237.1850.8878.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,627.58631.0082.6 %5.0423.7468.0883.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,675.36310.0091.6 %5.0403.4634.0491.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,428.13209.0093.9 %5.0418.8750.3988.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย3,605.53328.0090.9 %5.0367.38131.4664.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,492.94335.0090.4 %5.0361.0674.1879.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,502.42175.0095.0 %5.0312.5780.8374.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ3,788.89505.0086.7 %5.0308.080.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,598.65237.0093.4 %5.0350.68117.4666.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,449.79332.0090.4 %5.0268.7778.6570.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,276.54195.0095.4 %5.0306.2673.5976.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,233.98250.0092.3 %5.0264.9316.2493.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,447.14158.0095.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,983.5470.0098.2 %5.0177.6715.0591.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,354.7294.0097.2 %5.0295.5716.2694.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,438.66178.0094.8 %5.0376.9033.7191.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,445.02208.0094.0 %5.0308.4317.7594.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,228.072,035.5236.9 %5.0945.661,015.55-7.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,869.881,357.0152.7 %5.0542.79173.8568.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง2,853.90548.0080.8 %5.0581.00285.0050.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,537.32742.0070.8 %5.0520.87294.5043.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,988.23402.0086.5 %5.0520.18344.8533.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์3,796.881,895.2650.1 %5.01,135.822,238.87-97.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,150.62981.6668.8 %5.0736.49778.31-5.7 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,631.83349.0086.7 %5.0679.42514.3124.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์4,573.062,472.9045.9 %5.01,325.982,924.50-120.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,363.72741.0068.7 %5.0626.731,535.36-145.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,218.961,949.0053.8 %5.01,440.08925.0635.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์10,999.327,210.0034.5 %5.01,915.48466.7375.6 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์578,562.3145,767.4992.1 %5.04,355.78457.3589.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์3,682.301,452.7160.5 %5.0869.58393.3054.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์6,113.61538.0091.2 %5.0122.2184.9330.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)4,820.29570.0088.2 %5.0106.6551.0052.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,123.93660.9068.9 %5.0565.3434.4193.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,597.86688.0073.5 %5.0660.42103.1084.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,238.301,290.0060.2 %5.01,002.69540.7746.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์2,883.52579.0079.9 %5.0793.542,363.27-197.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ1,287.22ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ103.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์2,309.431,750.0024.2 %5.0527.31600.48-13.9 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์11,643.606,898.3040.8 %5.01,554.18260.8183.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์10,230.223,358.6867.2 %5.0945.66493.7147.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์5,590.25445.0092.0 %5.01,745.75275.1884.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์5,712.024,809.3015.8 %5.01,459.09804.9344.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์2,682.231,750.0034.8 %5.0698.46600.4814.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์2,309.982,014.0012.8 %5.0527.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.บุรีรัมย์56,388.857,834.0086.1 %5.0907.77516.9243.1 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 14,161.2023,304.04-64.6 %0.0482.54417.9413.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,504.66830.9266.8 %5.0660.65297.9954.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์3,101.301,147.0063.0 %5.0850.58395.9753.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์7,177.737,101.651.1 %0.5945.66329.5665.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์2,930.401,434.7351.0 %5.0812.55282.3065.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,418.667,246.99-199.6 %0.01,135.82508.2355.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 159,882.5310,035.0083.2 %5.01,094.56859.0521.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 241,738.641,434.7396.6 %5.02,541.81282.3088.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 325,210.978,642.9565.7 %5.02,559.23324.0587.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 418,557.448,711.0153.1 %5.02,586.80667.0074.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)19,830.736,841.4465.5 %5.02,488.34691.0572.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์16,874.801.00100.0 %5.0187.680.9599.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง9,733.851.00100.0 %5.0688.390.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์16,241.2551,150.00-214.9 %0.0635.521,835.57-188.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์9,423.111.00100.0 %5.0610.120.9599.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์9,919.261.00100.0 %5.0620.280.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง82,817.8617,252.5679.2 %5.0748.441,775.76-137.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก86,169.3419,056.0077.9 %5.0948.91740.1322.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์17,086.0826,001.68-52.2 %0.02,716.142,854.32-5.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 3,134.391,566.0050.0 %5.0907.65806.7411.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,416.65679.8471.9 %5.0584.36456.9221.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์13,784.2515,075.09-9.4 %0.05,467.244,835.6911.6 %5.0
รวม 1,317,492 342,206 74.03 % 67,185 39,830 40.72 %