จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์0.000.000.0 %0.00.00104.930.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์26,986.6710,665.9960.5 %5.099.14312.32-215.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,937.643,084.9921.7 %5.01,072.19121.2088.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,769.81630.0077.3 %5.0708.8617.3997.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์19,049.2211,872.0037.7 %5.02,268.17946.1458.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,126.14810.0080.4 %5.0320.5178.7775.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,957.66440.0088.9 %5.0172.1213.3092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ6,883.18524.0092.4 %5.0329.7669.3379.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,034.74247.0093.9 %5.0283.0214.0695.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,168.151,437.0065.5 %5.0255.660.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,134.46422.0089.8 %5.0307.8027.2091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ3,991.35249.0093.8 %5.0234.6914.7493.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ3,957.66223.0094.4 %5.0246.3810.6495.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,092.46251.0093.9 %5.0242.0413.3094.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ3,964.31236.0094.0 %5.0195.1813.3993.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,025.03322.0092.0 %5.0311.3251.9383.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,923.98356.0090.9 %5.0345.5312.8196.3 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม10,217.887,297.0028.6 %5.01,451.93659.5754.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,813.913,473.808.9 %4.01,051.15759.5227.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0577.18271.1353.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,614.76367.0086.0 %5.0488.85372.1623.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,733.35664.0075.7 %5.0546.69507.407.2 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,117.86898.4071.2 %5.0784.92202.8574.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,106.36931.0070.0 %5.0670.83774.72-15.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์7,784.471,333.0082.9 %5.02,781.611,618.3641.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,722.231.00100.0 %5.0692.590.9599.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,415.222,615.2851.7 %5.01,697.691,479.8612.8 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,481.881,728.8461.4 %5.01,355.40296.5278.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์7,540.267,696.00-2.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์4,016.541,089.0072.9 %5.01,165.24307.0073.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.1050.1420.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.076.1448.8335.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,449.16619.0082.1 %5.0838.7967.4592.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,705.13154.0094.3 %5.0613.78465.9824.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,287.222,607.1220.7 %5.0899.02557.3238.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์7,504.2112,130.24-61.6 %0.01,692.8210,964.07-547.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์56.16622.81-1,009.0 %0.023.080.9595.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์3,568.76780.0078.1 %5.0937.05199.9678.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์10,794.775,986.7844.5 %5.03,694.37317.3791.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์1,709.241,683.001.5 %0.5733.16342.0053.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์0.003,645.000.0 %0.00.00399.960.0 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์5,066.353,771.0025.6 %5.01,268.32616.7351.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์2,927.192,100.0028.3 %5.0626.8341.2593.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์10,571.511,937.0081.7 %5.0841.97419.9950.1 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,617.56470.0082.0 %5.0518.70206.7860.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,636.501,764.0951.5 %5.0880.00386.2956.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,802.77556.0080.2 %5.0275.39138.7249.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์6,135.864,200.8731.5 %5.0766.03419.0545.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,631.801,826.5149.7 %5.01,013.1212.0098.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์3,511.852,755.3621.5 %5.0937.05168.2382.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์11,883.882,170.0081.7 %5.01,373.54100.9992.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 133,920.259,937.0070.7 %5.01,303.46386.9970.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 214,159.346,499.3854.1 %5.01,256.31174.3786.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 38,233.629,984.00-21.3 %0.01,595.13297.3881.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)13,162.067,291.7844.6 %5.02,215.54471.3278.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,092.882,700.0055.7 %5.0384.5641.1589.3 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์11,166.721.00100.0 %5.0398.152.8599.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์51,845.5413,823.0073.3 %5.0870.96917.60-5.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท63,826.2020,307.0168.2 %5.0807.13569.2129.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ37,447.6516,987.3754.6 %5.0854.671,062.51-24.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ92,511.368,986.1290.3 %5.0898.361,365.29-52.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์93,462.3456,980.0039.0 %5.01,693.92999.9041.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์118,526.5926,984.0077.2 %5.01,061.081,413.83-33.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์10,848.4622,497.89-107.4 %0.02,361.333,510.20-48.7 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,388.281,362.3159.8 %5.0841.97326.7861.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์2,763.22347.0087.4 %5.0632.802.8599.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์28,776.9712,653.0056.0 %5.07,754.867,482.853.5 %1.5
รวม 837,559 323,339 61.40 % 63,659 43,517 31.64 %