จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์580.890.000.0 %0.0239.9777.9067.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์26,467.7010,665.9959.7 %5.099.14312.32-215.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,861.923,084.9920.1 %5.01,072.19121.2088.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,716.54630.0076.8 %5.0708.8617.3997.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์18,081.5411,872.0034.3 %5.02,001.95946.1452.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,046.79810.0080.0 %5.0320.5178.7775.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน3,881.55440.0088.7 %5.0172.1213.3092.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ6,750.81524.0092.2 %5.0329.7669.3379.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง3,957.15247.0093.8 %5.0283.0214.0695.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,087.991,437.0064.8 %5.0255.660.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,054.95422.0089.6 %5.0307.8027.2091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ3,914.59249.0093.6 %5.0234.6914.7493.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ3,881.55223.0094.3 %5.0246.3810.6495.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,013.76251.0093.7 %5.0242.0413.3094.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ3,888.07236.0093.9 %5.0195.1813.3993.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม3,947.63322.0091.8 %5.0311.3251.9383.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี3,848.52356.0090.7 %5.0345.5312.8196.3 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม10,021.395,825.0041.9 %5.01,451.93523.0864.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,740.573,473.807.1 %3.51,051.15759.5227.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0577.18271.1353.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,564.48367.0085.7 %5.0488.85372.1623.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท2,680.79664.0075.2 %5.0546.69507.407.2 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,057.90898.4070.6 %5.0784.92202.8574.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,046.63682.0077.6 %5.0670.83774.72-15.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์7,634.773,898.0048.9 %5.02,781.611,618.3641.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,669.88774.0071.0 %5.0692.59678.302.1 %1.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,311.082,615.2850.8 %5.01,697.691,479.8612.8 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,395.691,728.8460.7 %5.01,355.40296.5278.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์7,395.267,696.00-4.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์3,939.301,089.0072.4 %5.01,165.24307.0073.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.076.1448.8335.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.1050.1420.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.5346.9530.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,382.83619.0081.7 %5.0838.7967.4592.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,653.11154.0094.2 %5.0613.78465.9824.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,224.002,607.1219.1 %5.0899.02557.3238.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์7,359.9012,130.24-64.8 %0.01,692.822,864.07-69.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์55.08622.81-1,030.7 %0.023.080.9595.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์3,500.13780.0077.7 %5.0937.05199.9678.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์10,587.185,986.7843.5 %5.03,694.37317.3791.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์1,676.371,683.00-0.4 %0.0733.16342.0053.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ3,645.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ399.96ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์4,968.923,771.0024.1 %5.01,268.32616.7351.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์2,870.892,100.0026.9 %5.0626.8464.2689.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์10,368.221,937.0081.3 %5.0841.97419.9950.1 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์82.471.0098.8 %5.0248.611.8599.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,567.23470.0081.7 %5.0518.70206.7860.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,566.571,764.0950.5 %5.0880.00386.2956.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์2,748.87556.0079.8 %5.0275.39138.7249.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์6,017.864,200.8730.2 %5.0766.03419.0545.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,561.951,826.5148.7 %5.01,013.1212.0098.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์3,444.312,755.3620.0 %5.0937.05157.1783.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์11,655.342,170.0081.4 %5.01,373.54100.9992.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 133,267.949,937.0070.1 %5.01,303.46386.9970.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 213,887.056,499.3853.2 %5.01,256.31174.3786.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 38,075.289,984.00-23.6 %0.01,595.13297.3881.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)12,908.947,291.7843.5 %5.02,215.54471.3278.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์5,975.712,436.8659.2 %5.0384.5641.1589.3 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์10,951.971.00100.0 %5.0398.1531.8592.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์91,664.9956,980.0037.8 %5.01,693.92999.9041.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์116,247.2326,984.0076.8 %5.01,061.081,413.83-33.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์50,848.5113,823.0072.8 %5.0870.96917.60-5.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมไม่ครบ15,157.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ602.46ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท62,598.7820,307.0167.6 %5.0807.13569.2129.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ36,727.5116,987.3753.7 %5.0854.671,062.51-24.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ90,732.308,986.1290.1 %5.0898.361,365.29-52.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์10,639.8322,497.89-111.4 %0.02,361.334,305.28-82.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,323.121,362.3159.0 %5.0841.97326.7861.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์2,710.08347.0087.2 %5.0632.802.8599.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์28,223.5712,653.0055.2 %5.07,754.867,482.853.5 %1.5
รวม 820,933 324,694 60.45 % 63,949 36,920 42.27 %