จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,416.55691.0079.8 %5.0525.76386.8226.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ10,908.675,436.0050.2 %5.0245.8793.0662.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,527.751,214.0020.5 %5.0961.00167.3382.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,233.331,517.0053.1 %5.0830.02136.6883.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ9,528.829,496.000.3 %0.52,854.46741.9574.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์3,831.19176.0095.4 %5.0246.9581.0967.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,424.071,050.0076.3 %5.0268.7881.4869.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,071.37264.0093.5 %5.0435.2281.7081.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์3,807.06280.0092.6 %5.0323.5581.0974.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ3,854.85333.0091.4 %5.0356.9081.0377.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,678.8290.0097.6 %5.0215.148.5796.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,732.6572.0098.1 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,692.28120.0096.7 %5.0192.410.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,712.58153.0095.9 %5.0278.2279.8871.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,674.7194.0097.4 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,718.67185.0095.0 %5.0227.930.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,728.82133.0096.4 %5.0252.8941.1383.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,702.89161.0095.7 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,776.61317.0091.6 %5.0264.0041.1484.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,658.47166.0095.5 %5.0189.662.5098.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,664.56106.0097.1 %5.0194.629.5295.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,738.74128.0096.6 %5.0207.809.3295.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย3,828.70289.0092.5 %5.0256.9147.0281.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ10,715.701,464.3786.3 %5.0895.79526.3041.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,554.93488.1380.9 %5.0360.64121.0066.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,503.77325.0087.0 %5.0482.69252.7047.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,404.10364.0084.9 %5.0505.95203.3059.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,593.27477.0081.6 %5.0389.42154.8560.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ4,474.002,790.7237.6 %5.01,134.271,631.86-43.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,228.19780.0075.8 %5.0781.72156.7579.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,075.681,023.1066.7 %5.0358.04605.25-69.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ16,008.675,298.0066.9 %5.03,177.742,066.8235.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,274.014,676.16-105.6 %0.0588.391,333.30-126.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,791.973,555.4238.6 %5.01,732.541,358.5721.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ4,875.451,999.1059.0 %5.01,495.58334.6877.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ13,603.904,651.9365.8 %5.01,324.43461.0365.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,563.301,036.0077.3 %5.0971.88714.0326.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,593.99600.0062.4 %5.065.2767.88-4.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,646.03749.0079.5 %5.0849.03113.4786.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ3,034.21218.0092.8 %5.0753.95287.0661.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,661.922,354.4035.7 %5.0666.66390.2141.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ4,939.973,805.4223.0 %5.01,438.53252.6682.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ5,407.953,141.0041.9 %5.01,390.25297.4578.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,684.361,570.0057.4 %5.01,047.94506.6251.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ16,160.317,191.0055.5 %5.05,819.830.000.0 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ3,863.32999.0074.1 %5.0715.92864.64-20.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,524.821,168.6166.8 %5.0914.83314.6465.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ5,858.385,747.541.9 %0.51,542.34169.6489.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ9,055.131,439.1284.1 %5.0463.08176.7061.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ4,795.642,171.8054.7 %5.0734.9457.1892.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ10,968.151,909.4482.6 %5.0990.90392.9260.3 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 34,324.7913,503.5060.7 %5.0944.65410.7056.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,768.72694.0074.9 %5.0591.5693.3584.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,362.491,876.8044.2 %5.0838.77470.4343.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,863.26553.0080.7 %5.0629.68330.7547.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,162.933,825.5125.9 %5.01,104.97403.4963.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,336.411,897.0056.3 %5.01,314.19291.6277.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,094.794,948.53-136.2 %0.0851.25783.807.9 %3.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)110,297.4811,200.0089.8 %5.02,796.37376.7886.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 132,154.7711,692.5763.6 %5.02,323.04576.0075.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 241,293.4911,486.5972.2 %5.01,090.48564.4148.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 38,667.335,458.2237.0 %5.0230.83406.33-76.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 416,590.668,343.6049.7 %5.01,468.59502.7265.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ2,374.073,157.54-33.0 %0.0293.78228.0022.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ118,500.0072,608.0038.7 %5.02,203.395,177.00-135.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ23,585.9513,663.0042.1 %5.0892.75729.3218.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์39,557.8612,518.6668.4 %5.01,047.811,877.66-79.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ44,251.7714,564.0067.1 %5.0880.07488.3244.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ113,647.1732,606.0071.3 %5.0864.63615.3028.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ18,780.1122,986.00-22.4 %0.0932.042,811.45-201.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,076.521,399.0054.5 %5.0772.99442.3942.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,577.091,876.0027.2 %5.0379.75429.27-13.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ18,734.1212,971.2030.8 %5.05,791.924,852.1616.2 %5.0
รวม 904,775 348,293 61.51 % 63,940 38,849 39.24 %