จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ3,364.19691.0079.5 %5.0525.76386.8226.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ10,741.495,436.0049.4 %5.0245.8793.0662.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ1,504.341,214.0019.3 %5.0961.00167.3382.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ3,183.771,517.0052.4 %5.0830.02136.6883.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ9,382.789,496.00-1.2 %0.02,854.46741.9574.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์3,772.47176.0095.3 %5.0246.9581.0967.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ4,356.261,050.0075.9 %5.0268.7881.4869.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์4,008.97264.0093.4 %5.0435.2281.7081.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์3,748.72280.0092.5 %5.0323.5581.0974.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ3,795.78333.0091.2 %5.0356.9081.0377.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง3,622.4490.0097.5 %5.0215.148.5796.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ3,675.4472.0098.0 %5.0264.520.9099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์3,635.69120.0096.7 %5.0192.410.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่3,655.68153.0095.8 %5.0278.2279.8871.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์3,618.3994.0097.4 %5.0152.460.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง3,661.68185.0094.9 %5.0227.930.9099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์3,671.67133.0096.4 %5.0252.8941.1383.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย3,646.14161.0095.6 %5.0178.220.9099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล3,718.73317.0091.5 %5.0264.0041.1484.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน3,602.40166.0095.4 %5.0189.662.5098.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ3,608.39106.0097.1 %5.0194.629.5295.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน3,681.44128.0096.5 %5.0207.809.3295.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย3,770.02289.0092.3 %5.0256.9147.0281.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ10,551.481,464.3786.1 %5.0895.79526.3041.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง2,515.77488.1380.6 %5.0360.64121.0066.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์2,465.40325.0086.8 %5.0482.69252.7047.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์2,367.26364.0084.6 %5.0505.95203.3059.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย2,553.52477.0081.3 %5.0389.42154.8560.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ4,405.442,790.7236.7 %5.01,134.271,631.86-43.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ3,178.72670.0078.9 %5.0781.72439.8543.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ3,028.551,023.1066.2 %5.0358.04605.25-69.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ15,763.325,298.0066.4 %5.03,177.742,066.8235.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ2,239.164,676.16-108.8 %0.0588.391,333.30-126.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ5,703.204,081.3228.4 %5.01,732.541,358.5721.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ4,800.731,999.1058.4 %5.01,495.58334.6877.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ13,395.414,651.9365.3 %5.01,324.43461.0365.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ4,493.361,036.0076.9 %5.0971.88714.0326.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ1,569.56600.0061.8 %5.065.2767.88-4.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ3,590.15749.0079.1 %5.0849.03113.4786.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ2,987.71218.0092.7 %5.0753.95287.0661.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ3,605.802,354.4034.7 %5.0666.66390.2141.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ4,864.263,805.4221.8 %5.01,438.53252.6682.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ5,325.073,141.0041.0 %5.01,390.25297.4578.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ3,627.901,570.0056.7 %5.01,047.94506.6251.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ15,912.647,191.0054.8 %5.05,819.83156.8797.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ3,804.11999.0073.7 %5.0715.92864.64-20.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ3,470.801,168.6166.3 %5.0914.83314.6465.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ5,768.595,747.540.4 %0.51,542.34169.6489.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ8,916.351,439.1283.9 %5.0463.08176.7061.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ4,722.152,171.8054.0 %5.0734.9457.1892.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ10,800.051,909.4482.3 %5.0990.90392.9260.3 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 33,798.7413,503.5060.0 %5.0944.65410.7056.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,726.28694.0074.5 %5.0591.5693.3584.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ3,310.961,876.8043.3 %5.0838.77470.4343.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ2,819.38553.0080.4 %5.0629.68330.7547.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ5,083.803,825.5124.8 %5.01,104.97403.4963.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ4,269.951,897.0055.6 %5.01,314.19291.6277.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ2,062.684,948.53-139.9 %0.0851.25306.5764.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)108,607.1011,200.0089.7 %5.02,796.37376.7886.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 131,661.9711,692.5763.1 %5.02,323.04576.0075.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 240,660.6411,486.5971.8 %5.01,090.48564.4148.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 38,534.505,458.2236.0 %5.0230.83406.33-76.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 416,336.398,343.6048.9 %5.01,468.59502.7265.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ2,337.693,157.54-35.1 %0.0293.78228.0022.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ116,683.9172,608.0037.8 %5.02,203.395,177.00-135.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ38,771.7889,856.00-131.8 %0.01,243.272,270.00-82.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ23,224.4813,663.0041.2 %5.0892.75729.3218.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์38,951.6112,518.6667.9 %5.01,047.811,877.66-79.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ43,573.5814,564.0066.6 %5.0880.07488.3244.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ111,905.4532,606.0070.9 %5.0864.63615.3028.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ18,492.2922,986.00-24.3 %0.02,129.002,811.45-32.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 3,029.371,399.0053.8 %5.0772.99442.3942.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ2,537.591,876.0026.1 %5.0379.75429.27-13.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ18,447.0012,971.2029.7 %5.05,791.924,852.1616.2 %5.0
รวม 929,681 438,565 52.83 % 72,200 41,081 43.10 %