จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 259,778.4623,217.0061.2 %5.0406.76833.86-105.0 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,593.79789.0069.6 %5.0719.50202.6671.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี15,801.877,570.0052.1 %5.0126.71101.2320.1 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี73,491.8640,000.0045.6 %5.0363.92190.0047.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี288,394.4416,000.0094.5 %5.01,372.69142.5089.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,036.177,111.84-134.2 %0.0909.66150.3383.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี23,020.7520,724.0010.0 %5.03,533.861,150.4567.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,359.091,757.5059.7 %5.0405.2294.9176.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,278.48324.0092.4 %5.0294.6057.4480.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม3,690.4340.0098.9 %5.0365.0977.2878.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,303.5679.0097.6 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,583.75178.0095.0 %5.0449.4760.9986.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,551.48216.0093.9 %5.0266.6059.5477.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,320.00197.0095.4 %5.0354.9358.6183.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,575.04198.0094.5 %5.0373.5058.1384.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,616.19326.0091.0 %5.0286.4160.5078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,598.00216.0094.0 %5.0350.0958.8783.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,252.68192.0094.1 %5.0396.1459.0485.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,622.79352.0090.3 %5.0498.3395.8680.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,468.47197.0094.3 %5.0303.9062.0079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,861.57238.0093.8 %5.0415.001.0099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,566.25309.0091.3 %5.0190.0410.7994.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,565.50206.0094.2 %5.0379.171.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,639.06170.0095.3 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,531.72275.0092.2 %5.0338.5659.0782.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,746.6967.0098.2 %5.0390.511.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์348.26158.0054.6 %5.0148.4058.9660.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,535.81180.0094.9 %5.0194.198.5595.6 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก17,108.3529,561.01-72.8 %0.01,500.40548.8363.4 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ3,534.381,317.0062.7 %5.0748.11331.5555.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี4,613.499,031.09-95.8 %0.01,461.122,491.11-70.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี2,642.072,000.0024.3 %5.0414.4395.0077.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,580.341,000.0061.2 %5.0296.43285.003.9 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,621.091,000.0061.8 %5.0542.65290.4246.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ2,991.50970.5067.6 %5.0557.93199.0164.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,562.401,534.0040.1 %5.0584.83312.1446.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,037.51500.0083.5 %5.0640.1747.5092.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,060.362,000.0034.6 %5.0895.73190.0078.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี3,849.061,619.8657.9 %5.01,270.96961.7024.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,181.951,946.2038.8 %5.0928.68494.2046.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 718,364.9928,140.00-53.2 %0.06,470.605,137.7020.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,428.651,101.5075.1 %5.01,479.44448.4069.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี9,096.373,000.0067.0 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี7,896.473,000.0062.0 %5.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 43,823.303,821.000.1 %0.51,746.933,193.89-82.8 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี26,401.1228,041.45-6.2 %0.02,449.75850.2565.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,058.114,556.90-121.4 %0.0560.991,609.70-186.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี5,776.9623,648.02-309.4 %0.02,112.751,365.4235.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี4,648.904,000.0014.0 %5.01,461.12285.0080.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี47,752.179,952.9279.2 %5.02,316.84318.4286.3 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี197,285.98199,857.52-1.3 %0.01,280.67949.3825.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 10,959.1912,470.00-13.8 %0.03,916.955,622.65-43.5 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)4,838.748,443.53-74.5 %0.01,764.205,365.45-204.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,449.00533.0084.5 %5.01,080.80151.8885.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)3,823.163,395.0011.2 %5.01,440.931,122.6222.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)11,475.489,588.4416.4 %5.04,863.81950.0080.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง16,847.2111,161.7933.7 %5.0380.34214.3843.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี21,255.33453.0097.9 %5.0203.9360.6770.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี2,797.13625.0077.7 %5.01,042.79102.2290.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,154.25699.2077.8 %5.0895.73324.1363.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,454.712,811.0018.6 %5.01,080.80933.6013.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี18,221.3015,000.0017.7 %5.06,215.122,800.0054.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,421.531,000.0070.8 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,050.031,000.0075.3 %5.01,080.80475.0056.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,420.8415,000.00-176.7 %0.01,556.20190.0087.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี6,503.532,000.0069.2 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,426.151,500.0056.2 %5.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี4,689.553,000.0036.0 %5.01,461.12760.0048.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี7,372.508,000.00-8.5 %0.02,354.88745.0068.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,007.107,000.00-132.8 %0.0700.4895.0086.4 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี22,910.6013,492.1541.1 %5.0891.46543.6439.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี63,414.0316,492.0074.0 %5.0626.50706.10-12.7 %0.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 98,219.1852,065.0047.0 %5.02,006.07940.7053.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,607.66463.2582.2 %5.0719.5048.8193.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี3,823.162,000.0047.7 %5.01,143.78475.0058.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี20,455.5716,608.0018.8 %5.01,447.521,019.1929.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,892.791,047.0063.8 %5.0500.38364.8027.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,130.024,417.6227.9 %5.01,543.10642.0058.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี4,279.394,000.006.5 %3.01,461.12190.0087.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,081.833,619.98-17.5 %0.01,192.65389.5067.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี23,808.2510,814.6854.6 %5.010,018.32475.0095.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4,563.236,877.82-50.7 %0.01,764.20148.0291.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี11,867.295,000.0057.9 %5.0722.9692.5087.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1107,120.4630,000.0072.0 %5.03,100.17950.0069.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 241,721.7514,874.6664.3 %5.01,477.916,156.13-316.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3300,463.3811,967.6696.0 %5.01,742.91990.8543.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4107,046.539,737.7090.9 %5.03,086.55527.2582.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 543,153.441,456.0096.6 %5.01,848.691,139.3538.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม50,487.6540,000.0020.8 %5.01,281.28475.0062.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี50,487.6530,000.0040.6 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี92,532.8530,000.0067.6 %5.01,017.29475.0053.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี56,362.6725,000.0055.6 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี48,652.6740,000.0017.8 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ68,571.4620,000.0070.8 %5.01,130.32475.0058.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล79,114.8825,000.0068.4 %5.01,078.81475.0056.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ68,571.4620,000.0070.8 %5.0876.14475.0045.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี26,071.2230,000.00-15.1 %0.02,163.641,900.0012.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี8,666.8724,224.52-179.5 %0.03,778.841,293.7265.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี17,037.4916,920.000.7 %0.51,111.06520.8453.1 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,012.151,837.0039.0 %5.0586.9552.2591.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี30,295.1325,213.0016.8 %5.02,937.02817.0572.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,345.571,730.0048.3 %5.01,042.77991.444.9 %2.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 3,088.917,369.00-138.6 %0.0890.64209.4976.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,088.911,000.0067.6 %5.0890.64665.0025.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี62,376.7615,583.4375.0 %5.06,449.686,848.35-6.2 %0.0
รวม 2,596,937 1,145,377 55.90 % 144,283 78,736 45.43 %