จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 260,708.8623,217.0061.8 %5.0406.76833.86-105.0 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,634.16789.0070.0 %5.0719.50202.6671.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี16,047.825,000.0068.8 %5.0126.7195.0025.0 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี74,635.7140,000.0046.4 %5.0363.92190.0047.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี292,883.0616,000.0094.5 %5.01,372.69142.5089.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี3,083.437,111.84-130.6 %0.0909.66150.3383.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี52,717.7720,724.0060.7 %5.03,533.861,150.4567.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,426.941,757.5060.3 %5.0405.2294.9176.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,345.07324.0092.5 %5.0294.6057.4480.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม3,747.8740.0098.9 %5.0365.0977.2878.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม3,354.9879.0097.6 %5.0344.821.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,639.53178.0095.1 %5.0449.4760.9986.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ3,606.76216.0094.0 %5.0266.6060.5877.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร4,387.24197.0095.5 %5.0354.9358.6183.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,630.68198.0094.5 %5.0373.5058.1384.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,672.47326.0091.1 %5.0286.4160.5078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล3,654.00216.0094.1 %5.0350.0958.8783.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่3,303.30192.0094.2 %5.0396.1460.0984.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,679.17352.0090.4 %5.0498.3395.8680.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น3,522.46197.0094.4 %5.0303.9062.0079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,887.86238.0093.9 %5.0395.981.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม3,621.75309.0091.5 %5.0190.0410.7994.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร3,621.00206.0094.3 %5.0379.171.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง3,695.70170.0095.4 %5.0208.201.0099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร3,586.69275.0092.3 %5.0336.4160.0882.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง3,805.0167.0098.2 %5.0390.511.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์353.68158.0055.3 %5.0148.4058.9660.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก3,590.84180.0095.0 %5.0194.198.5595.6 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก7,701.1530,000.00-289.6 %0.01,500.40475.0068.3 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ3,589.391,317.0063.3 %5.0748.1195.0087.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี4,685.309,031.09-92.8 %0.01,461.122,491.11-70.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ2,620.501,000.0061.8 %5.0296.43285.003.9 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล2,661.881,000.0062.4 %5.0542.65290.4246.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ3,038.061,000.0067.1 %5.0557.93285.0048.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม2,602.291,000.0061.6 %5.0584.83285.0051.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร3,084.79500.0083.8 %5.0640.1747.5092.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี2,683.202,000.0025.5 %5.0414.4395.0077.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี3,107.992,000.0035.6 %5.0895.73190.0078.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี3,908.971,619.8658.6 %5.01,270.96961.7024.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี3,231.471,946.2039.8 %5.0928.68494.2046.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 718,650.8328,140.00-50.9 %0.06,470.605,137.7020.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,497.581,101.5075.5 %5.01,479.44448.4069.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี9,237.953,000.0067.5 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี8,019.373,000.0062.6 %5.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 43,882.813,821.001.6 %0.51,746.93574.2767.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี26,812.0428,041.45-4.6 %0.02,449.75850.2565.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี2,090.154,556.90-118.0 %0.0560.991,609.70-186.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี5,866.8723,648.02-303.1 %0.02,112.751,365.4235.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี4,721.264,000.0015.3 %5.01,461.12285.0080.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี48,495.409,952.9279.5 %5.02,316.84318.4286.3 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี200,356.59199,857.520.2 %0.51,280.67949.3825.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 9 9,597.4115,000.00-56.3 %0.03,916.955,700.00-45.5 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)4,914.058,443.53-71.8 %0.01,764.205,365.45-204.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี3,502.68533.0084.8 %5.01,080.80151.8885.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)3,882.673,395.0012.6 %5.01,440.931,122.6222.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)11,654.0910,000.0014.2 %5.04,863.81950.0080.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง17,109.4210,000.0041.6 %5.0380.34380.000.1 %0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี21,586.15500.0097.7 %5.0203.9357.0072.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี2,840.67625.0078.0 %5.01,042.79102.2290.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,203.34699.2078.2 %5.0895.73324.1363.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี3,508.482,811.0019.9 %5.01,080.80933.6013.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี18,504.9015,000.0018.9 %5.06,215.122,800.0054.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี3,474.781,000.0071.2 %5.0890.64475.0046.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี4,113.071,000.0075.7 %5.01,080.80475.0056.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี5,505.2215,000.00-172.5 %0.01,556.20190.0087.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี6,604.752,000.0069.7 %5.01,461.12475.0067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี3,479.481,500.0056.9 %5.01,080.80190.0082.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี4,762.543,000.0037.0 %5.01,461.12760.0048.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี7,487.258,000.00-6.8 %0.02,354.88745.0068.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี3,053.917,000.00-129.2 %0.0700.4895.0086.4 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี23,267.1813,492.1542.0 %5.0891.46543.6439.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี64,401.0216,492.0074.4 %5.0626.50706.10-12.7 %0.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 99,747.8850,000.0049.9 %5.02,006.071,040.0048.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,648.25463.2582.5 %5.0719.5048.8193.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี3,882.672,000.0048.5 %5.01,143.78475.0058.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี20,978.1110,000.0052.3 %5.01,449.76565.0061.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี2,937.821,047.0064.4 %5.0500.38364.8027.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,225.434,417.6229.0 %5.01,543.10642.0058.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี4,346.004,000.008.0 %3.51,461.12190.0087.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,129.803,619.98-15.7 %0.01,192.65389.5067.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี24,178.8110,000.0058.6 %5.010,018.32475.0095.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ4,634.266,877.82-48.4 %0.01,764.20148.0291.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี12,051.995,000.0058.5 %5.0722.9692.5087.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1108,787.7010,000.0090.8 %5.03,100.17950.0069.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 242,371.1210,000.0076.4 %5.01,477.91475.0067.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3285,303.8810,000.0096.5 %5.01,742.9119,000.00-990.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4108,787.7010,000.0090.8 %5.03,105.02950.0069.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 543,825.091,456.0096.7 %5.01,848.691,139.3538.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม51,273.4540,000.0022.0 %5.01,281.28475.0062.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี51,273.4530,000.0041.5 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี93,973.0530,000.0068.1 %5.01,017.29475.0053.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี57,239.9125,000.0056.3 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี49,409.9140,000.0019.0 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ69,638.7220,000.0071.3 %5.01,130.32475.0058.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล80,346.2425,000.0068.9 %5.01,078.81475.0056.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ69,638.7220,000.0071.3 %5.0876.14475.0045.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี26,477.0030,000.00-13.3 %0.02,163.641,900.0012.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี3,752.0824,224.52-545.6 %0.01,080.801,293.72-19.7 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี16,682.8716,920.00-1.4 %0.01,111.06285.0074.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,059.041,837.0039.9 %5.0586.95151.4774.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี30,797.9725,213.0018.1 %5.02,942.92817.0572.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,397.641,730.0049.1 %5.01,042.77991.444.9 %2.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 3,136.997,369.00-134.9 %0.0890.64209.4976.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี3,136.991,000.0068.1 %5.0890.64665.0025.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี18,324.8115,583.4315.0 %5.06,449.686,848.35-6.2 %0.0
รวม 2,585,238 1,108,500 57.12 % 141,590 88,360 37.59 %