จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 254,981.8323,217.0057.8 %5.0363.92833.86-129.1 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี2,634.16789.0070.0 %5.0719.50202.6671.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี0.007,111.840.0 %0.00.00150.330.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี52,717.7720,724.0060.7 %5.03,533.861,150.4567.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี4,426.941,757.5060.3 %5.0405.2294.9176.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ4,345.07324.0092.5 %5.0294.6057.4480.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม0.0040.000.0 %0.00.0077.280.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม0.0079.000.0 %0.00.001.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก3,639.53178.0095.1 %5.0449.4760.9986.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ0.00216.000.0 %0.00.0060.580.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร0.00197.000.0 %0.00.0058.610.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ3,630.68198.0094.5 %5.0373.5058.1384.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน3,672.47326.0091.1 %5.0286.4160.5078.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล0.00216.000.0 %0.00.0058.870.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่0.00192.000.0 %0.00.0060.090.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน3,679.17352.0090.4 %5.0498.3395.8680.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น0.00197.000.0 %0.00.0062.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย3,887.86238.0093.9 %5.0395.981.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม0.00309.000.0 %0.00.0010.790.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร0.00206.000.0 %0.00.001.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง0.00170.000.0 %0.00.001.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร0.00275.000.0 %0.00.0060.080.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง0.0067.000.0 %0.00.001.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์353.68158.0055.3 %5.0148.4058.9660.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก0.00180.000.0 %0.00.008.550.0 %0.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ด่านศุลกากรเขมราฐ0.001,317.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี0.009,031.090.0 %0.00.002,491.110.0 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี0.001,619.860.0 %0.00.00961.700.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี0.001,946.200.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 718,650.8328,140.00-50.9 %0.06,470.605,137.7020.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 44,497.581,101.5075.5 %5.01,479.44448.4069.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 40.003,821.000.0 %0.00.00574.270.0 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี26,812.0428,041.45-4.6 %0.02,449.75850.2565.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี0.001.000.0 %0.00.001,609.700.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทางหลวงที่ 9 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี0.00533.000.0 %0.00.00151.880.0 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)3,882.673,395.0012.6 %5.01,440.931,122.6222.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี2,840.67625.0078.0 %5.01,042.79102.2290.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี3,203.34699.2078.2 %5.0895.73324.1363.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี0.002,811.000.0 %0.00.00933.600.0 %0.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี23,267.1813,492.1542.0 %5.0891.46543.6439.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี0.0016,492.000.0 %0.00.00706.100.0 %0.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี0.00463.250.0 %0.00.0048.810.0 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี6,225.434,417.6229.0 %5.01,543.10642.0058.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี3,129.803,619.98-15.7 %0.01,192.65389.5067.3 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ0.006,877.820.0 %0.00.00148.020.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 10.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 20.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 40.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 50.001,456.000.0 %0.00.001,139.350.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม51,273.4540,000.0022.0 %5.01,281.28475.0062.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี51,273.4530,000.0041.5 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี93,973.0530,000.0068.1 %5.01,017.29475.0053.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี57,239.9125,000.0056.3 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี49,409.9140,000.0019.0 %5.01,211.31475.0060.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ69,638.7220,000.0071.3 %5.01,130.32475.0058.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล80,346.2425,000.0068.9 %5.01,078.81475.0056.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ69,638.7220,000.0071.3 %5.0876.14475.0045.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี0.0024,224.520.0 %0.00.001,293.720.0 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี0.0016,920.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)3,059.041,837.0039.9 %5.0586.95151.4774.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี30,797.9725,213.0018.1 %5.02,942.92817.0572.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 3,397.641,730.0049.1 %5.01,042.77991.444.9 %2.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 0.007,369.000.0 %0.00.00209.490.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี18,324.8115,583.4315.0 %5.06,449.686,848.35-6.2 %0.0
รวม 808,852 406,157 0.00 % 44,916 24,844 0.00 %