จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,083.40377.0090.8 %5.0490.56263.8546.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร11,964.7613,577.80-13.5 %0.0169.00107.4536.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร2,818.02689.0075.6 %5.0509.58233.6754.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร2,869.03548.0080.9 %5.0566.620.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร13,035.627,456.0042.8 %5.01,593.47636.1760.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,591.921,066.0076.8 %5.0365.85152.3758.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,452.72197.1195.6 %5.0256.8185.1566.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา1,197.12224.0081.3 %5.0343.6083.5175.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย4,855.88202.0095.8 %5.0302.5583.5972.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,246.18299.0093.0 %5.0262.2983.3668.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว3,654.81123.0096.6 %5.0218.5973.4466.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง342.6668.0080.2 %5.0284.739.6196.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,086.562,519.4018.4 %5.0661.69304.0054.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0290.5978.8572.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ710.15303.0057.3 %5.0487.78190.0061.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,469.32423.5082.8 %5.0380.72246.0535.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร4,117.45491.0088.1 %5.0851.85602.3029.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร2,829.18583.0079.4 %5.0604.66732.90-21.2 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,050.19541.0082.3 %5.0528.58667.90-26.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,634.541,437.0060.5 %5.0851.851,054.75-23.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร837.112,672.40-219.2 %0.0219.241,047.67-377.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,636.461,198.9274.1 %5.01,213.15745.3938.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร4,070.013,104.3723.7 %5.0889.88174.7980.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร4,044.179,125.90-125.7 %0.0927.91448.9451.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,374.65680.1084.5 %5.0756.782.8599.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,106.48493.0084.1 %5.0680.7182.2587.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,234.46616.0081.0 %5.0547.59391.9528.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,378.911,746.0048.3 %5.0718.74473.8834.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธร5,048.001.00100.0 %5.01,308.231,819.07-39.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,130.66973.0054.3 %5.01,118.07564.2049.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,063.345,021.00-23.6 %0.0966.0654.4294.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร3,997.94973.0075.7 %5.0680.72131.4880.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,428.55727.0078.8 %5.0832.83172.1679.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร3,865.291,860.0051.9 %5.0870.8634.2096.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร5,041.881,924.0661.8 %5.01,022.99484.4052.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,884.052,065.0028.4 %5.0490.5655.6288.7 %5.0
สพ.ยโสธร10,491.621,219.0088.4 %5.0680.70400.9541.1 %5.0
รจจ.ยโสธร 31,869.3012,656.9460.3 %5.0728.92380.8747.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,549.88416.0083.7 %5.0433.5184.8380.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,398.081,120.0067.0 %5.0661.70517.9821.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,659.24456.0082.9 %5.0452.52133.4370.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,655.313,072.2416.0 %5.0813.82358.2956.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,151.49845.0073.2 %5.0642.67148.3376.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร11,513.817,613.8733.9 %5.03,837.45442.7488.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 14,909.439,652.47-96.6 %0.01,599.07471.0070.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 27,925.3577.2399.0 %5.01,307.98764.7541.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร2,901.515,184.00-78.7 %0.0272.1493.1065.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร80,965.620.000.0 %0.01,667.150.000.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,114.9814,792.00-107.9 %0.01,555.431,405.839.6 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,143.4682.1097.4 %5.0661.68660.170.2 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,627.14226.0091.4 %5.0433.50161.3162.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร34,864.8210,666.0069.4 %5.03,879.222,710.5330.1 %5.0
รวม 268,927 132,384 50.77 % 41,226 21,107 48.80 %