จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร4,020.82377.0090.6 %5.0490.56263.8546.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร11,781.3913,577.80-15.2 %0.0169.00107.4536.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร2,774.83689.0075.2 %5.0509.58233.6754.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร2,824.66548.0080.6 %5.0566.620.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร12,835.847,456.0041.9 %5.01,593.47636.1760.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร4,521.541,066.0076.4 %5.0365.8565.5582.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว4,384.4870.0098.4 %5.0256.8182.9967.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา1,178.77224.0081.0 %5.0343.6083.5175.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย4,781.46202.0095.8 %5.0302.5583.5972.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม4,181.10299.0092.8 %5.0262.2983.3668.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว3,598.80123.0096.6 %5.0218.5973.4466.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง337.4168.0079.8 %5.0284.739.6196.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร3,039.252,519.4017.1 %5.0661.69304.0054.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0290.5978.8572.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ699.27303.0056.7 %5.0487.78190.0061.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย2,431.48423.5082.6 %5.0380.72246.0535.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร4,054.35491.0087.9 %5.0851.85602.3029.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร2,886.11583.0079.8 %5.0604.66732.90-21.2 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร3,003.44541.0082.0 %5.0528.58667.90-26.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร3,578.841,437.0059.8 %5.0851.851,054.75-23.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร1,582.552,672.40-68.9 %0.0401.501,047.67-160.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร4,565.411,198.9273.7 %5.01,213.15745.3938.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร4,007.633,104.3722.5 %5.0889.88174.7980.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร3,982.199,125.90-129.2 %0.0927.91448.9451.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร4,307.61680.1084.2 %5.0756.782.8599.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร3,058.87493.0083.9 %5.0680.7182.2587.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร3,184.89616.0080.7 %5.0547.59391.9528.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร3,327.121,746.0047.5 %5.0718.74473.8834.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธร4,970.641.00100.0 %5.01,308.231,819.07-39.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร2,098.01973.0053.6 %5.01,118.07564.2049.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรไม่ครบ2,342.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ208.49ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร4,001.065,021.00-25.5 %0.0966.0654.4294.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร3,936.67973.0075.3 %5.0680.72131.4880.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร3,376.01727.0078.5 %5.0832.83172.1679.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร3,806.061,860.0051.1 %5.0870.8634.2096.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร4,964.611,924.0661.2 %5.01,022.99484.4052.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร2,839.852,065.0027.3 %5.0490.5655.6288.7 %5.0
สพ.ยโสธร10,330.831,219.0088.2 %5.0680.70400.9541.1 %5.0
รจจ.ยโสธร 31,380.8812,656.9459.7 %5.0728.92380.8747.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร2,510.80416.0083.4 %5.0433.5184.8380.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร3,346.001,120.0066.5 %5.0661.70517.9821.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร2,618.49456.0082.6 %5.0452.52133.4370.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร3,599.293,072.2414.6 %5.0813.82358.2956.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร3,103.19845.0072.8 %5.0642.67148.3376.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร4,565.182,547.7844.2 %5.01,260.67442.7464.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 14,834.199,652.47-99.7 %0.01,599.07471.0070.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 27,803.8877.2399.0 %5.01,307.98764.7541.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร2,857.045,184.00-81.4 %0.0272.1493.1065.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร79,724.7712,135.1084.8 %5.01,667.151,460.4212.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร43,678.6918,003.0058.8 %5.01,187.341,630.20-37.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาไม่ครบ13,912.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,279.84ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร7,005.9314,792.00-111.1 %0.01,555.431,405.839.6 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 3,098.3182.1097.4 %5.0661.68660.170.2 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร2,586.88226.0091.3 %5.0433.50153.6064.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร34,330.4910,666.0068.9 %5.03,879.222,710.5330.1 %5.0
รวม 382,298 157,329 58.85 % 41,686 24,101 42.18 %