จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,793.81485.0087.2 %5.0592.85234.9960.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ11,107.386,924.8437.7 %5.082.051.0098.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ2,871.703,761.76-31.0 %0.0783.01108.2886.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,338.15930.0072.1 %5.0612.382.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ14,504.169,600.0033.8 %5.02,627.561,196.0954.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,165.311,202.0071.1 %5.0356.1157.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส3,918.50183.0095.3 %5.0346.93102.0570.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,560.88138.0096.1 %5.0319.71126.9060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต3,997.21200.0095.0 %5.0463.2168.3385.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,092.88191.0095.3 %5.0422.3762.4685.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,649.25252.0093.1 %5.0307.54100.6767.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า3,961.51288.0092.7 %5.0203.9840.2480.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,551.36199.0094.4 %5.0381.2951.2086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์3,964.17230.0094.2 %5.0461.9450.6789.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,502.37234.0094.8 %5.0334.7668.5979.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,785.46245.0093.5 %5.0507.43114.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,523.31187.0094.7 %5.0260.6120.8092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,569.15158.0096.5 %5.0392.0083.3378.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ3,993.073,542.2511.3 %5.0840.061,238.07-47.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,690.511.00100.0 %5.0531.36472.1511.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,581.27623.0075.9 %5.0490.76412.3016.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,453.95513.0079.1 %5.0638.65285.0055.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,293.803,203.5225.4 %5.01,068.25538.9349.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ2,857.25804.0071.9 %5.0840.06387.3453.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ2,939.40948.0067.7 %5.0592.84513.0013.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ7,862.672,953.0062.4 %5.03,064.931,343.5656.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,095.991,499.3228.5 %5.0625.16754.97-20.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,671.982,335.0050.0 %5.01,355.32924.1631.8 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,494.412,564.2826.6 %5.01,030.22180.4882.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ7,346.786,720.008.5 %4.01,293.8756.1195.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ4,163.951,740.4058.2 %5.01,125.30308.5972.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,479.43369.0075.1 %5.075.8368.589.6 %4.5
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,206.771,017.0068.3 %5.0954.1557.4494.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,708.16528.0080.5 %5.0726.14663.108.7 %4.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ3,279.192,219.0032.3 %5.0603.32521.3413.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ4,761.3326,395.00-454.4 %0.01,353.492,102.59-55.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ4,556.284,093.0010.2 %5.01,543.83955.1038.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,312.201,207.0063.6 %5.0935.32464.9750.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,345.878,005.98-139.3 %0.0935.1497.6389.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ4,180.6778.0098.1 %5.0973.17485.1650.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ4,767.96878.0081.6 %5.01,163.33484.2158.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,075.812,082.3348.9 %5.01,144.28577.7449.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ3,912.14308.5592.1 %5.0763.996.5699.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ3,166.082,379.0024.9 %5.0916.12508.4444.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ32,561.822,343.0092.8 %5.01,021.64669.4134.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,228.62609.0072.7 %5.0592.8574.7587.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,416.831,980.0042.1 %5.0992.18634.8336.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,670.30648.9075.7 %5.0725.96268.6063.0 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ4,458.193,868.7613.2 %5.01,258.40480.2361.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ10,156.282,324.0077.1 %5.0973.17577.9340.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ6,776.943,464.0048.9 %5.01,144.311.0099.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1605,431.8112,512.0097.9 %5.01,846.77847.0754.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 210,789.665,651.8247.6 %5.01,762.001,241.6429.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 328,633.8810,114.2664.7 %5.01,557.6656.0096.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,304.871,819.8021.0 %5.0242.68210.8213.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ69,692.9647,206.0032.3 %5.01,675.001,112.3933.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ38,750.6512,240.9968.4 %5.01,029.841,690.00-64.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ22,932.9613,380.0041.7 %5.0984.12365.9262.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ26,310.451,418.3294.6 %5.0951.14768.2419.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์25,315.348,748.5265.4 %5.0929.771,068.50-14.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ5,440.578,357.40-53.6 %0.02,399.702,268.765.5 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,101.701,347.0056.6 %5.0859.07442.4748.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ2,730.94337.0087.7 %5.0413.14314.8323.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ42,676.5521,111.7850.5 %5.05,119.941,554.1169.6 %5.0
รวม 1,131,435 261,898 76.85 % 61,520 31,544 48.72 %