จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,897.95485.0087.6 %5.0592.85234.9960.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ11,412.286,924.8439.3 %5.082.051.0098.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ2,950.533,761.76-27.5 %0.0783.01108.2886.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,429.78930.0072.9 %5.0612.382.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ14,902.319,600.0035.6 %5.02,627.561,196.0954.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,279.651,202.0071.9 %5.0356.1157.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส4,026.07183.0095.5 %5.0346.93102.0570.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,658.63138.0096.2 %5.0319.71126.9060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต4,106.94200.0095.1 %5.0463.2168.3385.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,205.24191.0095.5 %5.0422.3762.4685.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,749.42252.0093.3 %5.0307.54100.6767.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า4,070.26288.0092.9 %5.0203.9840.2480.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,648.84199.0094.5 %5.0381.2951.2086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์4,509.72230.0094.9 %5.0461.9450.6789.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,625.97234.0094.9 %5.0334.7668.5979.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,889.38245.0093.7 %5.0507.43114.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,620.02187.0094.8 %5.0260.6120.8092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,694.57158.0096.6 %5.0392.0083.3378.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,102.693,542.2513.7 %5.0840.061,238.07-47.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,764.361.00100.0 %5.0531.36472.1511.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,652.13623.0076.5 %5.0490.76412.3016.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,521.31513.0079.7 %5.0638.65285.0055.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ4,411.673,203.5227.4 %5.01,068.25538.9349.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ2,935.68804.0072.6 %5.0840.06387.3453.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,020.09948.0068.6 %5.0592.84513.0013.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ8,078.512,953.0063.4 %5.03,064.931,343.5656.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,153.521,499.3230.4 %5.0625.16754.97-20.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ4,800.232,335.0051.4 %5.01,355.32924.1631.8 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ3,590.332,564.2828.6 %5.01,030.22180.4882.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ7,548.456,720.0011.0 %5.01,293.8784.6193.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ4,278.261,740.4059.3 %5.01,125.30308.5972.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,520.04369.0075.7 %5.075.8368.589.6 %4.5
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,294.801,017.0069.1 %5.0954.1562.1393.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,782.50528.0081.0 %5.0726.14663.108.7 %4.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ3,369.202,219.0034.1 %5.0603.32521.3413.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ4,892.0326,395.00-439.6 %0.01,353.492,102.59-55.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ4,681.364,093.0012.6 %5.01,543.83955.1038.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,403.121,207.0064.5 %5.0935.32464.9750.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,437.728,005.98-132.9 %0.0935.1497.6389.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ4,295.4378.0098.2 %5.0973.17485.1650.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ4,898.85878.0082.1 %5.01,163.33484.2158.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,187.692,082.3350.3 %5.01,144.28577.7449.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ4,019.53308.5592.3 %5.0763.996.5699.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ3,252.992,379.0026.9 %5.0916.12508.4444.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ33,455.672,343.0093.0 %5.01,021.64669.4134.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,289.79609.0073.4 %5.0592.8570.8188.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ3,409.111,980.0041.9 %5.0973.16634.8334.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,743.61648.9076.3 %5.0725.96268.6063.0 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ4,580.583,868.7615.5 %5.01,258.40480.2361.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ10,435.082,540.0075.7 %5.0973.17577.9340.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ6,962.973,464.0050.3 %5.01,144.311.0099.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1622,051.5012,512.0098.0 %5.01,846.77349.8481.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 211,085.845,651.8249.0 %5.01,762.001,241.6429.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 329,419.9110,114.2665.6 %5.01,557.6656.0096.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,368.141,819.8023.2 %5.0242.68210.8213.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ71,606.1047,206.0034.1 %5.01,675.001,112.3933.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ39,814.3912,240.9969.3 %5.01,029.841,690.00-64.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ23,562.4913,380.0043.2 %5.0984.12365.9262.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ27,032.691,418.3294.8 %5.0951.14768.2419.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์26,010.278,748.5266.4 %5.0929.771,068.50-14.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ5,589.928,357.40-49.5 %0.02,399.702,268.765.5 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,186.841,564.0050.9 %5.0859.07442.4748.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ2,773.30337.0087.8 %5.0413.14314.8323.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ43,848.0621,111.7851.9 %5.05,119.941,554.1169.6 %5.0
รวม 1,162,796 262,331 77.44 % 61,501 31,076 49.47 %