จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ3,897.95485.0087.6 %5.0592.85234.9960.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ11,412.286,924.8439.3 %5.082.050.000.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ2,950.533,761.76-27.5 %0.0783.01108.2886.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ3,429.78930.0072.9 %5.0612.382.8599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ14,902.319,600.0035.6 %5.02,627.561,196.0954.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ4,279.651,202.0071.9 %5.0356.1157.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส4,026.07183.0095.5 %5.0346.93102.0570.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์3,658.63138.0096.2 %5.0319.71126.9060.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต4,106.94200.0095.1 %5.0463.2168.3385.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว4,205.24191.0095.5 %5.0422.3762.4685.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ3,749.42252.0093.3 %5.0307.54100.6767.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า4,070.26288.0092.9 %5.0203.9840.2480.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น3,648.84199.0094.5 %5.0381.2951.2086.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์4,509.72230.0094.9 %5.0461.9450.6789.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว4,625.97234.0094.9 %5.0334.7668.5979.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร3,889.38245.0093.7 %5.0507.43114.0077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์3,620.02187.0094.8 %5.0260.6120.8092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง4,694.57158.0096.6 %5.0392.0083.3378.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ4,102.693,542.2513.7 %5.0840.061,460.32-73.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ2,764.361.00100.0 %5.0531.36472.1511.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส2,652.13623.0076.5 %5.0490.76412.3016.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว2,527.14513.0079.7 %5.0638.65285.0055.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.00.000.000.0 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ0.00804.000.0 %0.00.00387.340.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ3,020.09948.0068.6 %5.0592.84513.0013.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ8,078.512,953.0063.4 %5.03,064.931,343.5656.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ2,153.521,499.3230.4 %5.0625.16754.97-20.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ3,795.232,335.0038.5 %5.0917.950.000.0 %0.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ0.002,564.280.0 %0.00.00180.480.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ7,548.456,720.0011.0 %5.01,293.8784.6193.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ4,278.261,740.4059.3 %5.01,125.30308.5972.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ1,520.04369.0075.7 %5.075.8368.589.6 %4.5
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ3,294.801,017.0069.1 %5.0954.1562.1393.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ2,738.80528.0080.7 %5.0707.13570.0019.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ3,369.202,219.0034.1 %5.0603.32521.3413.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ3,403.121,207.0064.5 %5.0935.32464.9750.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ3,437.728,005.98-132.9 %0.0935.1497.6389.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ4,295.4378.0098.2 %5.0973.17485.1650.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ4,187.690.000.0 %0.01,144.28192.5083.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ3,252.992,379.0026.9 %5.0916.12508.4444.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ33,455.672,343.0093.0 %5.01,021.64669.4134.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,289.79609.0073.4 %5.0592.8570.8188.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ2,743.61648.9076.3 %5.0725.96268.6063.0 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ4,580.583,868.7615.5 %5.01,258.40480.2361.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ10,435.082,540.0075.7 %5.0973.17577.9340.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ6,962.973,464.0050.3 %5.01,144.310.000.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 10.0012,512.000.0 %0.00.00349.840.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 20.005,651.820.0 %0.00.001,241.640.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 30.000.000.0 %0.000.000.0 %
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ2,368.141,819.8023.2 %5.0242.68210.8213.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ71,606.1047,206.0034.1 %5.01,675.001,112.3933.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ0.000.000.0 %0.000.000.0 %
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ0.0013,380.000.0 %0.00.00365.920.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ27,032.691,418.3294.8 %5.0951.14768.2419.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์26,010.278,748.5266.4 %5.0929.771,068.50-14.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ5,589.928,357.40-49.5 %0.02,399.702,268.765.5 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 3,186.841,564.0050.9 %5.0859.07442.4748.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ2,773.30337.0087.8 %5.0413.14314.8323.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ14,677.2621,111.78-43.8 %0.04,817.681,554.1167.7 %5.0
รวม 369,622 166,123 0.00 % 42,681 20,901 0.00 %